| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/338/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt1 oraz art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.11, art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 – statut stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXVII/429/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 zmieniona uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr VIII/143/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/429/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/338/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, zwany dalej Domem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 182),

2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 231 poz.1375 z późn. zmianami),

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586),

5) Innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi jest jednostką budżetową realizującą zadania pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Będziński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest nieruchomość położona w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 .

2. Dom używa pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” 41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5 tel./fax 32/265-47-00.

Rozdział II.
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”

§ 4. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

§ 5. 1. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne.

2. Celem Domu jest:

1) przeciwdziałanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym,

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych.

3. Do zadań Domu należy:

1) podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

4. Dom realizuje swoje zadania poprzez:

1) udział uczestników w indywidualnych lub zespołowych treningach samoobsługi i treningach umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

5. Działalność Domu odpowiada na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Domem kieruje i reprezentuje go w kontaktach zewnętrznych Dyrektor.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Będzińskiego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Domu, właściwą organizację, efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W razie nieobecności Dyrektora Domem kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Będzińskiego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Będzińskiego.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi uchwala Rada Powiatu Będzińskiego.

2. Zmiany do Statutu uchwala się w trybie właściwym do jego nadania.

3. Szczegółowy zakres działania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »