| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/338/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt1 oraz art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art.11, art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 – statut stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXXVII/429/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 zmieniona uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr VIII/143/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/429/2006 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/338/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” w Czeladzi, zwany dalej Domem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 182),

2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 231 poz.1375 z późn. zmianami),

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586),

5) Innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi jest jednostką budżetową realizującą zadania pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Będziński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest nieruchomość położona w Czeladzi, ul. Sikorskiego 5 .

2. Dom używa pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Ostoja” 41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5 tel./fax 32/265-47-00.

Rozdział II.
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”

§ 4. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

§ 5. 1. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne.

2. Celem Domu jest:

1) przeciwdziałanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym,

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych.

3. Do zadań Domu należy:

1) podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności

4. Dom realizuje swoje zadania poprzez:

1) udział uczestników w indywidualnych lub zespołowych treningach samoobsługi i treningach umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

5. Działalność Domu odpowiada na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Domem kieruje i reprezentuje go w kontaktach zewnętrznych Dyrektor.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Będzińskiego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Domu, właściwą organizację, efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. W razie nieobecności Dyrektora Domem kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Będzińskiego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Będzińskiego.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi uchwala Rada Powiatu Będzińskiego.

2. Zmiany do Statutu uchwala się w trybie właściwym do jego nadania.

3. Szczegółowy zakres działania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »