| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,art.222,art. 235,art.236  art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm ) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie                                                               23.924.010,00 zł, z tego :

1) dochody bieżące                             12.257.794,70 zł,

2) dochody majątkowe               11.666.215,30 zł,      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1

§ 2. Ustala  wydatki budżetu w kwocie                                                                    27.909.136,00 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie               12.017.896,06  zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                   15.891.239,94  zł,         zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                                 3.985.126,00  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.555.332,00 zł,

2) z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 387.000,00 zł,

3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 42.794,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody  budżetu w kwotach :

1) Przychody                                                                                               4.029.926,00 zł,

- z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie – 387.000 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.600.132 zł,

- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych- 42.794 zł,

2) Rozchody                                                                                                  44.800,00 zł,

- spłata pożyczki – 44.800 zł,     zgodnie z załącznikiem  Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie                                                                                             190.000,00 zł,

2) celową w kwocie                                                                                             35.000,00 zł,

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 35.000 zł,

§ 6. Dochody i wydatki obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                   Zgodnie z załącznikiem Nr4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.                     Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji .                   Zgodnie z załącznikiem 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub                        porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                    Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie                                                                                528.124,00 zł,

b) przedmiotową w kwocie                                                                                60.000,00 zł,

c) celową na zadania własne w kwocie                                                        20.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowa w kwocie                                                                                                      320.000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki:

a) na  zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie                                                                                                         210.295,81 zł,                            Zgodnie z załącznikiem Nr 9 §  9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach :

1) przychody                                                                                               750.081,00 zł,

2) koszty                                                                                                    750.081,00 zł,                                                                                 Zgodnie z załącznikiem Nr 10 §  10.Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu        roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000  zł,

b) z tytułu zaciągania pożyczki długoterminowej w kwocie   387.000 zł, na realizację    zadania inwestycyjnego

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie    44.800 zł,

d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł,

e) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków  :

a) bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych,                  b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu                      oraz przesunięciach  powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego                  c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem  przeniesień wydatków między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu               do wysokości  1.000.000,00 zł,

3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych               na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł,

5) Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł,

6) Przekazania  kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ;

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków  bieżących :    a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków,    b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej                    c/               przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,                     których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla                          zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają                         poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000 zł,

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym     samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/131/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »