| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/382/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Określić szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami) – stanowiące Załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/340/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków określenia szczegółowych  warunków:  umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia  od ustalenia  miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jaką ponoszą rodzice lub osoby dysponujące dochodem dziecka, a także osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/382/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami).

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa– ustawa z dania 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 135 z późn. zmianami ),

2) opłata– opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ustawy,

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty– osoby, o których mowa w art. 193 ustawy,

4) dochód dziecka– zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy,

5) kryterium dochodowe– kryterium określone w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. j. t. z 2013r. poz. 182),

6) solidarne ponoszenie opłat– w rozumieniu solidarność, o której mowa w art. 366 i art. 369 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 193 ust. 2 ustawy,

7) alimenty– zgodnie z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

8) pobyt w pieczy zastępczej– pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej,  regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

9) wniosek– pisemny wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłaty wraz z dowodami potwierdzającymi jego aktualną sytuację  materialną, zawodową i/ lub zdrowotną,

10) postępowanie wyjaśniające– zebranie dowodów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej.

Rozdział 2.
Umorzenie w całości lub części, łącznie z odsetkami opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1. Umorzenie opłaty wraz z odsetkami w całości z urzędu następuje:

1) w przypadku, gdy osoba zobowiązana zmarła,

2) w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione dowodami przypuszczenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie opłaty wraz z odsetkami w całości lub w części na wniosek osoby zobowiązanej może nastąpić:

1) w przypadku, gdy pogorszyła się sytuacja materialna lub zawodowa lub zdrowotna osoby co zagraża egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny a w szczególności:

a) utrata zatrudnienia,

b) straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) okresowy pobyt dziecka u osoby zobowiązanej, przez okres dłuższy niż 7 dni w miesiącu,

e) obniżenie dochodu – poniżej kryterium dochodowego,

2) w  przypadku gdy, osoba zobowiązana trafi do placówki pomocy społecznej, innych instytucji zapewniających całodobową opiekę, leczenie,  rehabilitację,

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz poparte dowodami uzasadniającymi wystąpienie co najmniej  jednej przesłanki (materialnej, zawodowej lub zdrowotnej).

Rozdział 3.
Odraczanie terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1. Odroczenie terminu płatności jest możliwe  na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudności w terminowym uiszczaniu opłaty.

2. Odroczenia terminu płatności udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozdział 4.
Rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1. Rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy wysokość opłaty bieżącej lub zaległej stanie się niewspółmierne wysoka  do aktualnych możliwości materialnych (zarobkowych) osoby zobowiązanej,  co zostanie przez nią udokumentowane w postępowaniu wyjaśniającym.

2. Ilość, wysokość rat i terminy płatności powinny uwzględniać aktualne możliwości osoby zobowiązanej oraz być ustalone w drodze stosownego porozumienia.

3. Rozłożenie opłaty na raty może nastąpić na okres do 24 miesięcy.

Rozdział 5.
Odstąpienie od ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1. Odstąpienie z urzędu może nastąpić w przypadku gdy:

1) zachodzi uzasadnione dowodami przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji,

2) w postępowaniu administracyjnym nie można ustalić miejsca  pobytu osoby zobowiązanej,

3) w postępowaniu administracyjnym ustalono, że osoba zobowiązana przebywa za granicą,

4) w postępowaniu administracyjnym nie można uzyskać informacji niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej,

5) rodzina zastępcza zgłosiła, poparte dowodami, alimenty uzyskiwane od osoby zobowiązanej, z którą nie można nawiązać współpracy, nie niższe niż 20% przyznanego zgodnie z decyzją świadczenia  na pokrycie miesięcznego kosztu  utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

2. Odstąpienie na wniosek osoby zobowiązanej może nastąpić w przypadku, gdy osoba zobowiązana:

1) legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie jest aktywna zawodowo,

2) ciężko, długotrwale choruje, co jest udokumentowane zaświadczeniem lekarskim,

3) jest ubezwłasnowolniona,

4) jest bezrobotna,

5) utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej,

6) jest bezdomna,

7) przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

8) osoba zobowiązana płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej (zasądzone lub dobrowolne – w wysokości minimum 10% swojego dochodu),

9) regularnie urlopuje dziecko na weekendy, wakacje, dni wolne od nauki,

10) w przypadku, gdy ponoszenie opłaty zagrażałoby egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny, gdy osoba zobowiązana:

a) wychowuje troje bądź więcej dzieci pozostające pod jej władzą rodzicielską,

b) wychowuje dziecko niepełnosprawne,

11) osoba zobowiązana przebywa w placówce pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie,  rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

12) dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych – nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka,

13) dochód na osobę lub osoby w rodzinie osób zobowiązanych – nie przekracza lub jest równy 250% kryterium dochodowego dla rodziców dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

14) w przypadku, gdy osobie dysponującej dochodem dziecka oraz osobie, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  dochód nie przekroczy 100% kryterium dochodowego.

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym oraz poparte dowodami uzasadniającymi wystąpienie co najmniej  jednej przesłanki (materialnej, zawodowej lub zdrowotnej).

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

2. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach i w trybie postanowień niniejszej uchwały pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

3. Przy ustaleniu sytuacji dochodowej osoby zobowiązanej bierze się pod uwagę średni dochód uzyskany z 3 poprzednich miesięcy przed  złożeniem wniosku o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, umorzenie w całości  lub części wraz z odsetkami, odroczenie terminu płatności.

4. W przypadku braku kontaktu z osobą zobowiązaną dochód ustala się za rok poprzedni na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscu zamieszkania Urząd Skarbowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »