| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 654/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów oraz akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały lub akcje lub spółkę, w   której Gmina Miasto Częstochowa nabędzie udziały lub akcje.  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały, będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,  

3)   akcjach – należy przez to rozumieć akcje, będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,  

4)   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Częstochowa.  

§   3.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych oraz aportów w   zamian za obejmowane udziały lub akcje w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta Częstochowy na dany rok.  

2.   Wniesienie, w   zamian za obejmowane przez gminę udziały lub akcje w   podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:  

a)   wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie gminy na dany rok budżetowy,  

b)   wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z   istniejącymi przepisami.  

3.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

a)   prawa rzeczowe, w   tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,  

b)   prawa obligacyjne, w   tym: udziały lub wierzytelności gminy przysługujące wobec spółki itp.,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w   tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.  

4.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek powinno być poprzedzone wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   Wniesienie wkładu o   wartości powyżej 250 000, 00 zł do spółki wymaga zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   4.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do zbywania udziałów lub akcji należących do gminy przy uwzględnieniu zasad określonych w   ust. 2   i ust. 3   niniejszego paragrafu oraz paragrafu 5   niniejszej uchwały.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w   spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.  

3.   Zbycie udziałów lub akcji w   spółce wymaga zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   5.   1.   Udziały lub akcje są zbywane w   trybie:  

a)   negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   oferty ogłoszonej publicznie,  

d)   aukcji ogłoszonej publicznie.  

2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wyboru jednego z   trybów przewidzianych w   ust.1.  

§   6.   1.   Cofnięcie udziałów lub akcji w   spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w   Kodeksie spółek handlowych.  

2.   Cofnięcie udziałów w   akcji w   spółce wymaga każdorazowo zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr 283/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy.  

§   8.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »