| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 654/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów oraz akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w   której Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały lub akcje lub spółkę, w   której Gmina Miasto Częstochowa nabędzie udziały lub akcje.  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały, będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,  

3)   akcjach – należy przez to rozumieć akcje, będące własnością Gminy Miasta Częstochowy,  

4)   gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Częstochowa.  

§   3.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych oraz aportów w   zamian za obejmowane udziały lub akcje w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta Częstochowy na dany rok.  

2.   Wniesienie, w   zamian za obejmowane przez gminę udziały lub akcje w   podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:  

a)   wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie gminy na dany rok budżetowy,  

b)   wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z   istniejącymi przepisami.  

3.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

a)   prawa rzeczowe, w   tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,  

b)   prawa obligacyjne, w   tym: udziały lub wierzytelności gminy przysługujące wobec spółki itp.,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w   tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.  

4.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek powinno być poprzedzone wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   Wniesienie wkładu o   wartości powyżej 250 000, 00 zł do spółki wymaga zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   4.   1.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do zbywania udziałów lub akcji należących do gminy przy uwzględnieniu zasad określonych w   ust. 2   i ust. 3   niniejszego paragrafu oraz paragrafu 5   niniejszej uchwały.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w   spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.  

3.   Zbycie udziałów lub akcji w   spółce wymaga zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   5.   1.   Udziały lub akcje są zbywane w   trybie:  

a)   negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   oferty ogłoszonej publicznie,  

d)   aukcji ogłoszonej publicznie.  

2.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do wyboru jednego z   trybów przewidzianych w   ust.1.  

§   6.   1.   Cofnięcie udziałów lub akcji w   spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w   Kodeksie spółek handlowych.  

2.   Cofnięcie udziałów w   akcji w   spółce wymaga każdorazowo zgody Rady Miasta w   formie odrębnej uchwały.  

§   7.   Traci moc Uchwała Nr 283/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy.  

§   8.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »