| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV-279-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h , art. 40 ust.2 pkt 2 , art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nędzy – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc: Uchwała Nr XXIV/217/2004 z dnia 06 września 2004r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nędzy ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 97 poz. 2760 ) oraz Uchwała Nr XLII/383/06 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 85 poz. 2422 )

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-279-2013
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Nędzy
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zwany dalej GOPS jest jednostką budżetową działającą na podstawie :

1) Uchwały Nr VIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Nędzy z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. )

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm. )

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm. )

7) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm. )

8) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z późn. zm. )

9) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm. )

10) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm. )

11) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z późn. zm. )

12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm. )

13) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm. )

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. )

15) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz.2259 z późn. zm. )

16) Zarządzenia Wójta Gminy Nędza Nr 0050.162.2011r.z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( w zakresie obsługi organizacyjno –technicznej Zespołu oraz jego grup roboczych).

17) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej .

18) niniejszego statutu.

§ 2. GOPS jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Nędza prowadzącą działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 3. Nadzór nad GOPS sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§ 4. Siedziba GOPS znajduje się w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 .

§ 5. Obszar działania GOPS obejmuje Gminę Nędza.

CELE I ZADANIA GOPS

§ 6. Celem działania GOPS jest:

1) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych ,których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki ,możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

§ 7. GOPS realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8. Zadania GOPS obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przyznanych ustawą świadczeń;

2) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 9. GOPS w ramach prowadzenia działalności statutowej realizuje zadania:

1) własne Gminy Nędza , w szczególności o charakterze obowiązkowym;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę Nędza.

§ 10. GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 11. GOPS współdziała z prowadzącymi na terenie Gminy Nędza działalność organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim , innymi kościołami i związkami wyznaniowymi , fundacjami, stowarzyszeniami,pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań pomocy społecznej.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 12. 1. GOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik ,zatrudniany przez Wójta Gminy Nędza.

2. Kierownik GOPS

1) działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników GOPS.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt Gminy Nędza.

§ 13. Strukturę organizacyjną GOPS, zakres obowiązków pracowników GOPS określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika GOPS, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. GOPS jest jednostką budżetową ,której dochody i wydatki objęte są w całości budżetem Gminy Nędza.

2. Mienie GOPS jest mieniem komunalnym.

§ 15. 1. GOPS prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostce budżetowej.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi kierownik i główny księgowy w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »