| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/538/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Założyć z dniem 1 września 2013 r. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59.

§ 2. Akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 będzie prowadzić działalność z wykorzystaniem mienia Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/538/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 maja 2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PUBLICZNEJ

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/538/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, zakłada się z dniem 1 września 2013 r.

Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2

w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59

zwaną dalej szkołą.

§ 2. Organizację i zasady funkcjonowania szkoły określa jej statut.

§ 3. Akt założycielski wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/538/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 maja 2013 r.

STATUT
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2
w Dąbrowie Górniczej

Podstawę prawną Statutu stanowią:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.),

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),

7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.),

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.),

9. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunkówi sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),

11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

Nazwa szkoły

§ 1. 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2.

2. Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II, a jej siedzibą jest budynek przy ul. Swobodnej 59 w Dąbrowie Górniczej.

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Dąbrowie Górniczej zwana dalej „szkołą”, jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, prowadzoną przez gminę Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

4. Ustalona nazwa szkoły używana jest w następującym brzmieniu, tj.:

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59.

5. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.

6. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Cele i zadania szkoły

§ 2. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi zrealizowanie programu przysposobienia do pracy opracowanego z uwzględnieniem treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonychw ustawie, stosownie do warunków szkoły i możliwości uczniów poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej dla uczniów szkoły,

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

3) realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.

4. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznych.

5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określają obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki.

6. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny plan nauczania,

2) indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne,

3) wewnątrzszkolny system oceniania, który opisuje w sposób całościowy zasady oceniania wiadomości i umiejętności uczniów,

4) program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

5) program profilaktyki, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym.

8. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów jest prowadzone zgodnie z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

9. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną opracowuje wewnątrzszkolny system oceniania, który zawiera:

1) cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

2) sformułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do podsumowania śródrocznych i rocznych osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego opracowanego dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów,

3) zasady ustalania śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego opracowanego dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów,

4) kryteria ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej opisowej oceny zachowania,

5) kryteria ustalania opisowych ocen bieżących,

6) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

10. Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy. Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców, zgodnie z potrzebami środowiska i odpowiednio do potrzeb uczniów z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. W szkole realizowany jest program profilaktyki spójny z programem wychowawczym obejmujący:

1) profilaktykę uzależnień w zakresie:

a) alkoholizmu,

b) narkomanii,

c) nikotynizmu,

2) zapobieganie złu, agresji, przemocy i innym patologicznym zachowaniom społecznym,

3) zapobieganie zagrożeniom wynikającym z negatywnego wpływu sekt,

4) promowanie kulturalnych form zachowań na imprezach masowych, sportowych,

5) program stymulujący rozwój umiejętności społecznych:

a) kształtowanie świadomości moralnej uczniów,

b) rozwijanie postaw społecznie akceptowanych,

c) kształtowanie rozwoju emocjonalnego.

Program profilaktyki szkoły uchwala rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

12. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych.

13. Uczniom szkoły przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Formy i zasady udzielania tej pomocy określają odrębne przepisy.

14. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, psychologiczną i zdrowotną we współpracy z poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

15. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych poprzez:

1) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

2) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

3) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),

4) wspieranie nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów,

6) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

7) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

16. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

3) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

4) porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów).

17. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

1) ucznia,

2) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

18. Objęcie ucznia wyżej wymienionym zajęciami wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

19. Rodzice (prawni opiekunowie) podczas wrześniowego spotkania z dyrektorem i wychowawcami zostają zaznajomieni ze szkolnym prawem oświatowym, w tym:

1) programem wychowawczym szkoły,

2) programem profilaktyki,

3) wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

4) szkolnym planem nauczania,

5) indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym ucznia,

6) programem przysposobienia do pracy,

7) przepisami BHP.

20. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki młodzieży poprzez:

1) organizowanie stałych spotkań w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Terminarz spotkań na cały rok szkolny jest podany do wiadomości społeczności szkolnej we wrześniu każdego roku,

2) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia uczniów,

3) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) włączanie się w realizację szkolnego programu profilaktyki.

21. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wyrażania i przekazywania dyrektorowi oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

Organy szkoły

§ 3. 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Organy szkoły mają określone zadania i uprawnienia, współdziałają ze sobą poprzez:

1) podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.

3. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4) sprawuje nadzór pedagogiczny,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych,

8) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

9) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

11) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

12) opracowuje arkusz organizacji szkoły,

13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

14) dba o powierzone mienie,

15) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

16) wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły,

17) współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami uczniów,

18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły,

19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

20) prowadzi dokumentację szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,

21) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. W szkole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W jej zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

1) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

2) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

3) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

5) Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

a) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

c) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu.

7) Rada pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły.

8) Rada pedagogiczna może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

9) Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

10) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

1) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

2) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

3) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt 2.

5) Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki.

6) Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania sporów między nimi.

1) Każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie.

2) Ewentualne spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są w toku mediacji.

Organizacja szkoły

§ 4. 1. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.

2. Zajęcia z uczniami prowadzone są przez pięć dni w tygodniu.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 6 do 8.

3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.

§ 6. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy - także w zespołach międzyoddziałowych.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

§ 7. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 8. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

- pomieszczeń do nauki z niezbędnym sprzętem,

- biblioteki,

- zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

- gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

- pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,

- szatni,

- pracowni do realizacji zajęć w ramach przysposobienia do pracy,

- pomieszczeń do realizacji zajęć rewalidacji oraz zajęć specjalistycznych.

§ 9. 1. Biblioteka szkoły jest pracownią interdyscyplinarną. Gromadzi, powierza i upowszechnia informacje. Służy realizacji procesu dydaktycznego, indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów oraz potrzebom doskonalących się nauczycieli.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów przed lekcjami, w czasie lekcji i po ich zakończeniu.

6. Biblioteka bierze udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami oddziałów, nauczycielami przedmiotów, innymi bibliotekami.

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 11. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli rewalidacji, pedagoga, psychologa, logopedę i innych specjalistów zapewniających uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, bibliotekarza oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 12. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do ustalenia śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

1) Zadania nauczyciela:

a) realizuje rzetelnie zadania szkoły,

b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora,

c) wspiera swoją postawą i działaniem pedagogicznym rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

d) udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

e) bezstronnie, obiektywnie, sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

f) informuje uczniów, wychowawców oddziałów, dyrektora, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych,

g) na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, w celu ustalenia poszczególnych śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych,

h) kształci, wychowuje uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

i) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni ludzi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2) Uprawnienia nauczyciela:

a) decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, programów nauczania, środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu (w zakresie ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej),

b) decyduje o ustaleniu bieżącej oraz śródrocznej i rocznej opisowej klasyfikacyjnej oceny uczniów z zajęć edukacyjnych,

c) ma prawo współdecydować o ustaleniu śródrocznej i rocznej opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania uczniów,

d) wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

3) Odpowiedzialność nauczyciela:

a) odpowiada służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym:

- za poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w nauczanym przedmiocie oraz oddziałach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

- za stan warsztatu pracy oraz powierzonych mu sprzętów, urządzeń oraz pomocy dydaktycznych,

b) odpowiada służbowo przed dyrektorem:

- za skutki wynikające z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,

- za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniów lub na wypadek pożaru,

- za zniszczenie lub utratę majątku i wyposażenia szkoły, przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, a także poszanowania ich godności osobistej.

4. Nauczyciel doskonali własne umiejętności dydaktyczne i dba o podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

§ 14. 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach ustalania śródrocznej i rocznej opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

4. Obowiązkiem wychowawcy jest dostosowanie form oddziaływania wychowawczego do potrzeb uczniów.

5. Wychowawca współpracuje z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami zapewniającymi uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

6. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno - wychowawczej.

7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki dydaktycznej i wychowawczej nad uczniami szkoły, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów,

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez uczniów.

8. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 7, winien:

1) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami i specjalistami w celu koordynacji działań wychowawczych,

2) śledzić postępy uczniów w nauce,

3) informować rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących, a także śródrocznych i rocznych opisowych klasyfikacyjnych ocenach uczniów z nauczanych przedmiotów oraz o śródrocznej i rocznej opisowej klasyfikacyjnej ocenie zachowania uczniów,

4) ściśle współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, oddziałową radą rodziców, informować ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączać rodziców w programowe i organizacyjne sprawy szkoły,

5) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różnorodne formy życia zespołowego rozwijające i integrujące oddział,

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej,

8) o nieklasyfikowaniu ucznia, obowiązkowo informować w formie pisemnej jego rodziców – prawnych opiekunów (za potwierdzeniem), w terminie zgodnym z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

9) organizować zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów i udzielać im w razie potrzeby indywidualnych konsultacji.

9. Uprawnienia wychowawcy:

1) współdecyduje z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej od dyrektora i innych instytucji wspomagających,

3) ustala opisową ocenę zachowania swoich wychowanków,

4) ma prawo wnioskować do dyrektora o pomoc w rozwiązaniu problemów materialnych swoich wychowanków,

5) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

10. Wychowawca odpowiada:

1) służbowo przed dyrektorem za osiąganie celów dydaktycznych i wychowawczych w swoim oddziale,

2) za integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców (prawnych opiekunów) wokół programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,

4) za prawidłowość sporządzania dokumentacji oddziału.

11. W szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela pedagog szkolny, psycholog i logopeda.

12. Godziny pracy pracowników wymienionych w ust. 11 ustalone są z dyrektorem na początku roku szkolnego.

13. Zadania nauczyciela – pedagoga:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do ich potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego,

7) współpraca z instytucjami specjalistycznymi.

14. Zadania nauczyciela - psychologa:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i wspieranie mocnych stron ucznia,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

3) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

5) wspieranie wychowawców oddziałów oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) prowadzenie i systematyczne aktualizowanie dokumentacji związanej z diagnozą psychologiczną,

7) współpraca z instytucjami specjalistycznymi.

15. Zadania logopedy:

1) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne,

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

4) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

§ 15. Do zadań pracowników administracji i obsługi, o których mowa w § 11 ust. 1, należy w szczególności:

- zapewnienie prawidłowego prowadzenia działalności organizacyjnej i finansowej szkoły,

- zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania szkoły i jej zaplecza sportowego, w tym: usuwanie i naprawa bieżących usterek, utrzymanie czystości na terenie budynku i prowadzenie szatni.

Uczniowie szkoły

§ 16. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowani są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 17. 1. Uczeń ma prawo do:

1) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania,

2) pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4) warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo,

5) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

7) rozwijania zainteresowań,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

9) pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

11) korzystania z księgozbioru biblioteki,

12) wpływania na życie szkoły poprzez zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły.

§ 18. 1. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie,

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w szkole,

4) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) dyplom,

2) list pochwalny,

3) pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów.

Nagroda może być przyznana na wniosek wychowawcy, organów szkoły.

3. Kary stosowane wobec uczniów opierają się na zasadzie nienaruszalności, nietykalności i poszanowania godności osobistej ucznia i mogą być udzielane w następującej formie:

1) upomnienie ucznia przez wychowawcę,

2) nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy lub dyrektora,

3) w wyjątkowych przypadkach skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, w szczególności z powodu:

a) naruszenia godności osobistej, nietykalności cielesnej lub własności osobistej innych osób, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej stanowiącej zagrożenie życia, zdrowia lub poczucia bezpieczeństwa innych osób, gdy postawa ucznia nie rokuje poprawy,

b) demoralizującego i gorszącego innych uczniów zachowania, gdy mimo zastosowania wszelkich środków wychowawczych nie nastąpiła poprawa postępowania,

c) rozbojów na terenie szkoły,

d) picia alkoholu na terenie szkoły,

e) zażywania, posiadania i handlu narkotykami,

f) dewastacji mienia szkolnego.

4. Uczeń ma prawo odwołać się od kary lub wydanej decyzji w terminie dwóch tygodni od dnia nałożenia kary. Organem odwoławczym jest dyrektor szkoły.

§ 19. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły.

3. Pieczęć urzędowa szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład zespołu szkół nie zawiera nazwy tego zespołu.

§ 20. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 21. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »