| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów  budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, zwane dalej „Regulaminem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  czternastu dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/340/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2013 r.

Regulamin
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy  przyłączy kanalizacyjnych  do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają :

1) „przyłącze kanalizacyjne” – odcinek  przewodu kanalizacyjnego łączącego   wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,

2) „Projekt” - projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”,

3) „wnioskodawca” - osoba fizyczna,  posiadająca tytuł prawny  do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, do którego będzie wybudowane  przyłącze kanalizacyjne do dnia 31 grudnia 2015 r.,

4) „dotacja”  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu,

5) „koszty kwalifikowane” – należy przez to rozumieć koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Projektu,  na które składają się: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów  geodezyjnych powykonawczych,

6) „PIM Sp. z o.o.” – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach   - realizujące  Projekt.

§ 2. Środki finansowe na udzielenie dotacji   pochodzić będą z budżetu Gminy z wpływów opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Rozdział 2.
Warunki i tryb przyznawania dotacji

§ 3. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi  45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1500 zł / słownie: tysiąc pięćset złotych/ .

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację  zobowiązany jest złożyć wniosek  według obowiązującego wzoru.

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego  tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu),

2) oświadczenie, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego  zostanie zawarta umowa z PIM Sp. z o.o na  odprowadzanie ścieków,

3) oświadczenie o nie posiadaniu względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy  zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz  danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

3. Wnioski należy składać pisemnie, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 , 43-502 Czechowice-Dziedzice.

4. Terminy przyjmowania wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

5. Wnioski  spełniające  wymogi formalne,  będą rozpatrywane według kolejności  ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu  realizacji  Projektu.

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca  zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i udzielenia dotacji.

8. Informacje o pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  oraz o terminie podpisania umowy lub o negatywnym rozpatrzeniu będą przekazywane wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Umowa, o której mowa w ust. 7,  winna zostać zawarta w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji wniosku, pod rygorem odmowy udzielenia dotacji.

10. Rada Miejska określi w corocznym planie wydatków na dany rok budżetowy wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji.

11. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na udzielanie dotacji w danym roku budżetowym, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą przekazane do realizacji na lata następne.

Rozdział 3.
Tryb  rozliczenia dotacji

§ 5. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie w ustalonym w umowie o udzielenie dotacji terminie wniosku o wypłatę  dotacji oraz  dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, tj.:

1) protokół odbioru technicznego wykonanego  przyłącza kanalizacyjnego dokonanego przez PIM Sp.o.o.,

2) oryginały rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę obejmujących koszty kwalifikowane,

3) umowę na odprowadzanie ścieków zawartą z PIM Sp. z o.o.,

4) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie o jego braku.

§ 6. Przekazanie dotacji z budżetu Gminy  na rachunek wnioskodawcy  nastąpi  na podstawie  zweryfikowanych dokumentów, o których mowa w § 5.

§ 7. Realizacja  budowy przyłączy kanalizacyjnych  winna zakończyć się w terminie realizacji Projektu.

Rozdział 4.
Postanowienia   końcowe

§ 8. Burmistrz w drodze zarządzenia  określi wzór wniosku o udzielenie dotacji,  wzór umowy o udzielenie dotacji  oraz wzór wniosku o wypłatę dotacji.

§ 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo kontroli  wykonanej  budowy przyłącza w okresie 5 lat od roku zakończenia realizacji Projektu.

§ 10. Przyznana  dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku:

1) zaprzestania korzystania z przyłącza kanalizacyjnego, na którego budowę została udzielona dotacja,

2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »