| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 684/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§ 1. W uchwale Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu w pkt 4.1 Zasady ustalania stawki czynszowej:

a) zdanie ósme otrzymuje brzmienie:

W związku koniecznością zwiększenia przychodów z tytułu najmu lokali stawka bazowa czynszu będzie ustalana na poziomie nie niższym niż 2,4% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego (o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (...)).,

b) zdanie dziewiąte otrzymuje brzmienie:

Wysokość stawki bazowej czynszu będzie ustalana nie częściej niż raz na 12 miesięcy w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego ogłaszanego przez Wojewodę Śląskiego na półrocze obejmujące pierwszy kwartał roku, w którym będzie następowała zmiana stawki.;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu w pkt 4.3 Wyłączenia obniżek czynszu tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
„- od dnia 01.01.2015 r. nie stosuje się obniżki dochodowej w przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na osobę, tj.:

Powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego             /m 2 /

Liczba osób

40

1

50

2

55

3

60

4

70

5

75

6

80

7

za wyjątkiem sytuacji, w której przekroczenie powierzchni użytkowej na osobę spowodowane jest śmiercią współnajemcy lub innej osoby zamieszkującej w lokalu, która nastąpiła po złożeniu wniosku o udzielenie obniżki; w tym przypadku właściciel może udzielić obniżki na okres nieprzekraczający 12 miesięcy,"

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »