| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XIX/172/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.391 z późn.zm), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 do uchwały określający wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „ 1) do 30 czerwca 2013r. – pierwsza deklaracja,”

3. w § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określone zostaną w odrębnej uchwale..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/249/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały związany jest ze zmianą uchwały Rady Gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegającego na ustaleniu nowych stawek opłat oraz terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Samir Kayyali

Doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym; obecnie prowadzi własną praktykę podatkową; doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych; jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »