| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/279/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 71/IX/95 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie określenia formy organizacyjnej prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół podstawowych przejmowanych przez Gminę z dniem 1 stycznia 1996 roku oraz utworzenia i nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pod nazwą – „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we Wręczycy Wielkiej”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/279/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 25 czerwca 2013 r.

STATUT
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we Wręczycy Wielkiej, zwany w dalszej części statutu GZEAO, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

5) niniejszego statutu.

§ 2. Siedziba GZEAO znajduje się we Wręczycy Wielkiej przy ulicy Szkolnej 11.

Rozdział 2.
Cel i zadania

§ 3. GZEAO wykonuje swoje zadania w celu:

1) prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wręczyca Wielka (wykaz przedszkoli i szkół obsługiwanych przez GZEAO stanowi załącznik nr 1 do statutu),

2) realizowania przez gminę Wręczyca Wielka zadań z zakresu oświaty zgodnie z wymogami prawa.

§ 4. Zakres działania GZEAO obejmuje w szczególności:

1) pracowywanie, przy współudziale dyrektorów szkół i przedszkoli, rocznych planów finansowo-rzeczowych,

2) okresowe analizowanie wykorzystania budżetu oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy,

3) prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wręczyca Wielka,

4) sporządzanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji danych o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu pracowników jednostek oświatowych,

5) sporządzanie dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty, wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, itp.

6) sporządzenie sprawozdań z działalności finansowej, spraw kadrowych i zatrudnienia,

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8) organizowanie i prowadzenie nadzoru nad prawidłowością zabezpieczenia mienia, racjonalnego wykorzystywania środków finansowych i składników majątkowych,

9) koordynowania procesu dokształcania nauczycieli,

10) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród organu prowadzącego,

12) przygotowanie postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,

13) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,

14) koordynowania spraw prawno-organizacyjnych szkół i przedszkoli, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji w sprawie nauczania indywidualnego i rewalidacji,

15) organizowanie i nadzorowanie remontów placówek oświatowych,

16) sporządzanie informacji oświatowej w zakresie określonym przepisami prawa,

17) sporządzanie dla Rady Gminy informacji o stanie oświaty,

18) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

19) obsługa administracyjna i księgowo-finansowa zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

20) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

21) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

22) organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Działalnością GZEAO kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. Dyrektora GZEAO zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. Dyrektor jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w GZEAO.

5. Do realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji.

6. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania GZEAO określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. GZEAO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą działalności GZEAO jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy Wręczyca Wielka.

3. GZEAO prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.

5. GZEAO posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 7. Nadzór nad działalnością finansową GZEAO sprawują Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu GZEAO
z dnia 25 czerwca 2013r .

Wykaz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wręczyca Wielka,
objętych obsługą Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego oświaty we Wręczycy Wielkiej.

1. Przedszkole W Truskolasach.

2. Przedszkole w Węglowicach.

3. Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej.

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem.

5. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei.

7. Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

8. Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

9. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »