| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/269/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków_ III etap

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ), art. 400a  ust. 1 pkt 21 i 42 oraz art. 403 ust 2 i ust 4 pkt 1 lit a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz.150, z póź. zm.).

Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć „Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na  modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków- III etap”.ze środków WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z Aktualizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Myszków”przyjętą Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie, Nr XXVIII/253/2013 z dnia 9 maja 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określa  warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie  udzielenia dotacji celowej, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonanego zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/269/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 lipca 2013 r.

„REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA  MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM NALEŻĄCYM DO OSÓB FIZYCZNYCH, REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY MYSZKÓW- III ETAP”.

§ 1. Definicje

1.               Program – zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/382/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
30 czerwca 2010 r. wraz z aktualizacją ww. programu zatwierdzoną Uchwałą nr XXVIII/253/13 z dnia 9 maja 2013 roku „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków”, zwany w dalszej części PONE.

2.               Urząd – Urząd Miasta w Myszkowie.

3.               Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4.               Operator - wybrany przez Gminę Myszków podmiot posiadający upoważnienia Gminy Myszków do realizacji III etapu PONE.

5.               Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

6.               Inwestor – właściciel budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Myszków, który złożył Wniosek oraz pozytywnie przeszedł etap weryfikacji.

7.               Wykonawca – firma instalacyjna zakwalifikowana do Programu przez Operatora, dokonująca wymiany i dostawy źródła ciepła, montażu i dostawy układu solarnego zgodnie z zasadami Programu.

8.               Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.

9.               Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; układ solarny - dopuszczone przez Operatora z wyłączeniem kotłów komorowych.

10.               Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora.

11.               Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym Wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku Inwestora.

12.               Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.

13.               Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.

14.               Lista Rankingowa – Lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji.

15.               Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

16.               Koszty kwalifikowane – zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu Kosztów Kwalifikowanych jest Kosztorys.

17.               Zakres modernizacji – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego - w ramach wybranego przez Inwestora Wariantu.

§ 2. Cele Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Inwestora.

2.               Cele Programu zbieżne są z Priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności:

1) Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek.

2) Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) Ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3.               Program realizowany będzie poprzez:

1) wymianę urządzeń grzewczych, w tym stosowanie odnawialnych źródeł energii,

2) montaż układów solarnych współpracujących z systemem c. w. u. lub c. o.

4.               Zgodnie z Programem w 2013 r. przewiduje się modernizację łącznie 159 budynków, w tym 112 modernizacji kotłowni węglowych, 15 kotłowni gazowych, montaż 31 kolektorów słonecznych oraz 1 pompy ciepła.

5.               Szczegółowa liczba i zakres termomodernizacji określona została w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Urzędem a Funduszem.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1.               Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości podanej w kolumnie nr 6 poniższej tabeli, nie przekraczających kwot ujętych w tabeli jako środki Urzędu (kolumna 7).

Tabela nr 1.Wysokość dofinansowania

Wariant

Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Urzędu

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa kotła na węgiel

12 000,00

42,2%

5 064,00

60,8%

6 936,00

2

Zabudowa kotła na gaz

12 000,00

42,2%

5 064,00

60,8%

6 936,00

3

Zabudowa pompy ciepła

12 000,00

42,2%

5 064,00

60,8%

6 936,00

4

Zabudowa układu solarnego

15 000,00

42,2%

6 330,00

60,8%

8 670,00

2.               Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie Kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów Kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 ust. 2. Regulaminu.

3.               Przedmiotem dofinansowania są Koszty Kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej Umowy.

4.               Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.             

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

             

1.               Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant realizacji inwestycji.

2.               Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku.

3.               Obowiązuje zasada, że dla jednej nieruchomości można składać jeden wniosek na wariant modernizacyjny dotyczący jednej nieruchomości. Dopuszcza się dokonanie dwóch różnych wariantów na jednej nieruchomości.

4.               Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku, przy czym wnioski złożone lecz niezrealizowane w II etapie Programu będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

5.               Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową ze względu na limity, o których mowa
w § 2 ust. 4 Regulaminu, umieszczane będą na Liście Rezerwowej.

6.               Miejsce na Liście Rankingowej i Liście Rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

7.               W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej zostanie ona uzupełniona
o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.

8.               Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

9.               Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor.

10.               Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

1) na stronie internetowej Operatora Programu/Urzędu;

2) w Punkcie Obsługi Klienta Operatora/Urzędu;

3) telefonicznie u Operatora/w Urzędzie.

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1.               Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:

1) jest właścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego w granicach Gminy Myszków i przedstawia Operatorowi dokument potwierdzający prawo dysponowania budynkiem w postaci odpisu z Księgi Wieczystej,

2) w przypadku współwłasności – notarialnie potwierdzone lub osobiste pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,

3) w przypadku wariantów z wymianą źródła ciepła - posiada zainstalowane i pracujące
w budynku stare źródło ciepła na paliwo stałe,

4) w przypadku wariantu zabudowa układu solarnego - posiada zainstalowane i pracujące źródło ciepła, które służy także do przygotowania ciepłej wody, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny (w przypadku kotłów na paliwa stałe dokumentujący sprawność pieca wyższą lub równą 80%),

5) nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem kominka bez płaszcza wodnego i pieca gazowego pracującego w instalacji c. w. u.,

6) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) spełnia wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych.

2.               Ponadto Inwestor oświadcza, że:

1) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła lub montażu instalacji solarnej,

3) w przypadku modernizacji kotłowni nie uzyskał jeszcze dofinansowania w ramach Programu na modernizację kotłowni,

4) w przypadku montażu kolektora słonecznego nie uzyskał jeszcze dofinansowania w ramach Programu na montaż kolektora.

3.               Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

4.               Wymiana kotła lub montaż kolektora słonecznego traktowana jest jako całość i składa się
z następujących po sobie etapów:

a)               złożenie i rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu,

b)               zakup i dostawa nowego źródła ciepła,

c)               w przypadku modernizacji kotłowni - demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła (demontażu dokonuje Wykonawca, zniszczenia/ wywiezienia na złomowisko dokonuje Operator),

d)               montaż nowego źródła ciepła,

e)               montaż niezbędnego zakresu instalacji c.o. w kotłowni umożliwiającego uruchomienie nowego źródła ciepła,

f)               montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność.

5.               Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi/Urzędowi do budynku celem przeprowadzenia weryfikacji.

6.               Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez wybranego Wykonawcę.

7.               Inwestor zawrze z Operatorem i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

8.               Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.

9.               Inwestor wpłaci w terminie określonym w Umowie na rzecz Wykonawcy zaliczkę w kwocie odpowiadającej wkładowi własnemu.

10.               Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

11.               W przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

1) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Myszkowie,

2) przedłożenia Operatorowi informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wymienionych w ustępie 11 pkt 1),

3) po zakończeniu zadania do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wymienionych w ust. 11 pkt 1) oraz przedłożenia zawiadomienia o zakończeniu Operatorowi.

12.               Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

13.               W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych Umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.

14.               Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator/Urząd.

15.               Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zakres termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6. Zakres Kosztów Kwalifikowanych

1.               Zakres Kosztów Kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2.               Koszty Kwalifikowanestanowią w szczególności:

1) Dla kotłów c. o.:

- demontaż i utylizacja starego źródła ciepła,

- zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c. o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

2) Dla instalacji układu solarnego:

- zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,

- zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. / c.w.u., naczynie wzbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu solarnego, montaż.

3.               W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres Kosztów Kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

4.               Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Zakosztyniekwalifikowaneuznaje się m. in.:

1) wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia,

2) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),

3) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. montaż naczynia zbiorczego, montaż wkładu kominowego itp.,

4) zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

5) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego,

6) zakup i montaż naczynia wzbiorczego w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

7) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle, itp.

§ 7. Warunki dopuszczenia kotłów węglowych do Programu

1.               W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2≤ 1000 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3, Pył ≤ 150 mg/m3, zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m316 WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3, sprawność cieplna ≥78 % - potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikat energetyczno-emisyjny)  wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.

2.               Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności  (t.j. Dz. U. 2010, Nr 138, poz. 935, z późn. zm).

3.               W przypadku Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające dodatkowego rusztu.

§ 8. Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych

1.               Wykonawca modernizacji systemów grzewczych winien spełnić warunki określone w otwartym Konkursie, który zostanie ogłoszony przez Operatora po podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Gminą Myszków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.               Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

1) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

2) terminowym wywiązywaniu się z Umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,

3) zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał Operatorowi oraz Urzędowi. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

4. Wykonawca montażu kotłów węglowych jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego certyfikatu energetyczno-emisyjnego wydanego przez akredytowane laboratorium. W momencie, gdy urządzenie nie posiada aktualnego certyfikatu nie może być ono montowane w Programie, a podpisanie umowy trójstronnej na montaż takiego urządzenia zostanie odroczone do momentu przedłożenia aktualnego certyfikatu prze Wykonawcę.

5.               Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu.

6.               Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie inwestycji ze środków Miasta po przedstawieniu wszystkich dokumentów potwierdzających odbiór, o których mowa w Umowie, Operatorowi.

7.               Jeżeli podczas prac Wykonawca zauważy, iż Inwestor nie spełnia warunków określonych w § 5 ust.1 jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Operatora Programu.

8.               W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Urząd może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

§ 9. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1.               W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora/Urząd i Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora/Urząd do chwili podpisania Umowy.

2.               Podstawą roszczenia o którym mowa w ust. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora.

3.               Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem Umowy ze stronami Programu.

4.               W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5.               W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu,
w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

6.               Operator w imieniu Urzędu ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.

7.               W przypadku zmiany terminu realizacji lub Wariantu po dniu weryfikacji Inwestor zostanie przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.

8.               Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z Programu. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:

8.1.               60 dni od daty Weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis z Księgi Wieczystej, karta inwentaryzacji, opinia kominiarska,  kserokopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

8.2.               30 dni od daty przedłożenia kompletnej dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców, przedłożenie kosztorysów i podpisanie umów.

- Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji......

              WNIOSEK

o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – III etap”

DANE WNIOSKODAWCY:


Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..….………..

adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………

adres inwestycji  ………………………………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………………………………………………..

stare źródło ciepła (np. kocioł węglowy, piec kaflowy)……………………………………………….

Planowany wariant modernizacji (proszę zaznaczyć X tylko dla jednego wariantu):

L.p.

Planowany wariant

Wybór:

1

Zabudowa kotła na węgiel

2

Zabudowa kotła na gaz

3

Zabudowa układu solarnego

UWAGA:

Zaznaczenie więcej niż jednego wariantu unieważnia Wniosek.

Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam że:

1.              Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane).

2.   Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.

3.   W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny,

4.              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Gminę Myszków oraz przez Operatora w/w Programu.

5.              Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.

6.              Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Myszków, z siedzibą
w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26, która powierza (zgodnie z art. 31 Ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu Operatorowi Programu.

7.              Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania

                                                                                                                              ………………………………….

                                                                                                                                                 (podpis)


Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji.........

…………………………………

(pieczęć firmowa)

Oferta Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych: kotłów węglowych, gazowych,  układów solarnych, pomp ciepła w ramach realizacji „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – III etap ”

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Telefon/fax:

NIP

REGON

WWW

E-mail

Lp.

Załączniki - część podmiotowa

1

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym:
KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP

2

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego
(z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty)

3

Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 na każdy z zakresu oferowanych prac potwierdzony pisemnymi referencjami

4

Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu

5

Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w “Programie…..”

6

Notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji

7

Oświadczenia o:

akceptacji warunków określonych w Regulaminie,

dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,

spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,

udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,

przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

przygotowaniu kosztorysów zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

8

Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki

9

Oświadczenie o spełnianiu przepisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

10

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40.000 PLN.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.

Wykonawca zobowiązuje się co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych określonych w pkt 1, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami określonymi w pkt 2 oraz przedstawiać nową polisę określoną w pkt 10.

Załączniki do oferty - część przedmiotowa

Lp.

Załączniki – Układy solarne

1

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

2

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE”, „B”, „Keymark”)

3

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

4

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Lp.

Załączniki – Nowe źródła ciepła

1

Świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane) dla kotłów na paliwo stałe

2

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3

Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.

4

Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika

5

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE”
lub „B”)

6

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

7

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »