| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.403.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/780/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/780/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, jako sprzecznej z przepisem art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (tekst jedn. z 2013r. poz. 385).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku-Białej określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Delegację do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 6r ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Należy podkreślić, że oceny legalności każdego aktu prawa miejscowego dokonuje się z uwzględnieniem zasad wynikających z normy ustrojowej wyrażonej m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 oraz 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do ich stanowienia na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Realizacja dyspozycji normy upoważniającej nie polega na arbitralnym rozstrzygnięciu w przedmiocie określonym w powołanym wyżej przepisie lecz jest taką działalnością prawotwórczą, która uwzględnia wszystkie relewantne przepisy (rangi ustawowej), które w sposób bezpośredni lub pośredni przepis art. 6r ust. 4 ustawy dookreślają. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Przepisy § 1 ust. 3 i § 2 ust. 3 uchwały wprowadzają ceny za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone, odpowiednio, w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do uchwały. Do cen wyżej wskazanych, stosownie do postanowień § 1 ust. 4 oraz § 2 ust. 4 uchwały, należy doliczyć podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie przepis § 2 ust. 5 uchwały, określając dodatkową usługę w postaci zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, związaną z podstawieniem kontenera i jednorazowym odbiorem specjalistycznym pojazdem oraz transportem odpadów komunalnych, zatwierdza cennik - obejmujący wyłącznie ceny netto - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, wskazany w załączniku Nr 3 do uchwały.

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach definiując pojęcie ceny wymaga, by uwzględniała ona podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Rada, ustalając wysokość cen za usługi dodatkowe, o których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy, nie może poprzestać na ustaleniu ceny netto i odwołaniu się do obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT. Zakwestionowanie powołanych przepisów uchwały wpływa na legalność całego aktu, skoro pozbawia go jednego z elementów warunkujących wykonalność uchwały, skutkując koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Jednocześnie z uwagi na brak przymiotu legalności należy zakwestionować niżej wskazane regulacje:

Postanowieniem § 2 ust. 5 uchwały, Rada przyjęła cennik ustalony przez podmiot gospodarczy świadczący usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, inkorporując do aktu prawa miejscowego treść korespondencji skierowanej do Biura ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały. Rola organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może być utożsamiana z zatwierdzaniem cen stanowionych przez inny podmiot. Za nieuprawnione należy uznać wszelkie próby ograniczenia generalnego i abstrakcyjnego charakteru norm wydawanych w oparciu o powołany wyżej przepis. To Rada, działając na podstawie i w granicach ustawy, samodzielnie ustala cenę za określony rodzaj usług dodatkowych, która obowiązuje na terenie gminy i musi być stosowana przez wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie. Nie ma tu znaczenia fakt, kto w danym momencie pozostaje stroną zawartej z gminą umowy o świadczenie takich usług. Z tej samej przyczyny, za istotne naruszenie normy upoważniającej należy uznać indywidualizację podmiotu świadczącego usługi dodatkowe w przepisach § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały (tj. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej).

Jednocześnie poza delegacją ustawową pozostają postanowienia §§ 3-4 uchwały regulujące tryb zgłaszania zapotrzebowania na świadczenie dodatkowych usług oraz tryb dokonywania zapłaty, jako niemieszczące się w dyspozycji do określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »