| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.403.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/780/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/780/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, jako sprzecznej z przepisem art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), dalej jako "ustawa" w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (tekst jedn. z 2013r. poz. 385).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku-Białej określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Delegację do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 6r ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Należy podkreślić, że oceny legalności każdego aktu prawa miejscowego dokonuje się z uwzględnieniem zasad wynikających z normy ustrojowej wyrażonej m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 oraz 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do ich stanowienia na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Realizacja dyspozycji normy upoważniającej nie polega na arbitralnym rozstrzygnięciu w przedmiocie określonym w powołanym wyżej przepisie lecz jest taką działalnością prawotwórczą, która uwzględnia wszystkie relewantne przepisy (rangi ustawowej), które w sposób bezpośredni lub pośredni przepis art. 6r ust. 4 ustawy dookreślają. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Przepisy § 1 ust. 3 i § 2 ust. 3 uchwały wprowadzają ceny za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone, odpowiednio, w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do uchwały. Do cen wyżej wskazanych, stosownie do postanowień § 1 ust. 4 oraz § 2 ust. 4 uchwały, należy doliczyć podatek VAT należny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie przepis § 2 ust. 5 uchwały, określając dodatkową usługę w postaci zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, związaną z podstawieniem kontenera i jednorazowym odbiorem specjalistycznym pojazdem oraz transportem odpadów komunalnych, zatwierdza cennik - obejmujący wyłącznie ceny netto - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, wskazany w załączniku Nr 3 do uchwały.

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach definiując pojęcie ceny wymaga, by uwzględniała ona podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Rada, ustalając wysokość cen za usługi dodatkowe, o których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy, nie może poprzestać na ustaleniu ceny netto i odwołaniu się do obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT. Zakwestionowanie powołanych przepisów uchwały wpływa na legalność całego aktu, skoro pozbawia go jednego z elementów warunkujących wykonalność uchwały, skutkując koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Jednocześnie z uwagi na brak przymiotu legalności należy zakwestionować niżej wskazane regulacje:

Postanowieniem § 2 ust. 5 uchwały, Rada przyjęła cennik ustalony przez podmiot gospodarczy świadczący usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, inkorporując do aktu prawa miejscowego treść korespondencji skierowanej do Biura ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały. Rola organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może być utożsamiana z zatwierdzaniem cen stanowionych przez inny podmiot. Za nieuprawnione należy uznać wszelkie próby ograniczenia generalnego i abstrakcyjnego charakteru norm wydawanych w oparciu o powołany wyżej przepis. To Rada, działając na podstawie i w granicach ustawy, samodzielnie ustala cenę za określony rodzaj usług dodatkowych, która obowiązuje na terenie gminy i musi być stosowana przez wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie. Nie ma tu znaczenia fakt, kto w danym momencie pozostaje stroną zawartej z gminą umowy o świadczenie takich usług. Z tej samej przyczyny, za istotne naruszenie normy upoważniającej należy uznać indywidualizację podmiotu świadczącego usługi dodatkowe w przepisach § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały (tj. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej).

Jednocześnie poza delegacją ustawową pozostają postanowienia §§ 3-4 uchwały regulujące tryb zgłaszania zapotrzebowania na świadczenie dodatkowych usług oraz tryb dokonywania zapłaty, jako niemieszczące się w dyspozycji do określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »