| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/897/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek” obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek” obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.3 ust.1, art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XVI/315/11 Rady Miasta Katowice z 30 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki - Staszic” i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama (teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (teren nr 2) w Katowicach oraz uchwałą nr XXXV/800/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki Staszic” i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama (teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (teren nr 2) w Katowicach

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja” przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 kwietnia 2012r.

i uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach.

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach obejmuje obszar o powierzchni 0,3586ha w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) przepisy ogólne;

2) ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;

3) ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) przepisy końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2.

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek”, obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach (zwany dalej w skrócie „planem”) składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3.

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbole literowe lub liczbowo-literowe służące identyfikacji terenów, dla których ustalenia określa plan:

a) KDGP,Z– tereny drogi publicznej klasy GP wraz z jezdnią zbiorczą,

b) UP– tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych i magazynów.

2. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne przyjęte na podstawie przepisów odrębnych:

1) granice i numery działek ewidencyjnych;

2) kontynuacja linii rozgraniczających dróg poza obszarem objętym planem;

3) obszar i teren górniczy „Janów” – KWK „Wieczorek”.

3. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne informacyjne nie będące ustaleniami planu:

1) strefa wychodni uskoku „Zuzanna”;

2) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym zlokalizowana poza obszarem planu:

a) sieć wodociągowa,

b) sieć gazowa średnioprężna,

c) sieć elektroenergetyczna WN110kV,

d) kablowe sieci elektroenergetyczne,

e) stacja transformatorowa,

f) kablowa sieć elektroenergetyczna SN6kV KWK "Murcki-Staszic".

§ 4.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w granicach określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przypisów nie wynika inaczej;

2) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym lub cyfrowo – literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;

3) przeznaczeniu terenu –należy przez to rozumieć jedno lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu w ustaleniach szczegółowych:

a) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

4) wysokości obiektów budowlanych– należy przez to rozumieć wysokość obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu;

5) dachu płaskim– należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych nieprzekraczającym 10º;

6) wskaźniku zabudowy– należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej– należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5m elementów takich jak nieobudowane balkony, okapy, loggie, ryzality, gzymsy, wykusze, elementy wejść do budynków i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji;

8) infrastrukturze technicznej– należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

9) nośnikureklamowymnależy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące prezentacji reklam;

10) salonach sprzedaży pojazdów wraz za zapleczem serwisowym –należy przez to rozumieć: sprzedaż maszyn i pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych wraz za zapleczem serwisowym;

11) usługach produkcyjnych –należy przez to rozumieć czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej;

12) zabudowie usług biurowychnależy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi takie jak: biurowe, projektowe, informatyczne, tłumaczenia, usługi związane z obsługą rynku, reklamy, nieruchomości, organizacji i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową, instytuty badawczo – rozwojowe oraz działalność w zakresie przygotowywania programów radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawczej;

13) zabudowie usług finansowychnależy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi związane z finansami, ubezpieczeniami, doradztwem finansowym;

14) zabudowie usług handlu detalicznegonależy przez to rozumieć budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2, z wyłączeniem sprzedaży maszyn i pojazdów mechanicznych w tym samochodów osobowych.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 5.

W obszarze objętym planem nie występują potrzeby określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

5) granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

6) granic obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV oraz ich stref ochronnych;

8) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

10) pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

13) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru objętego planem

§ 6.

Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach zasięgu użytkowego poziomu wód podziemnych CII Mikołów – Sosnowiec.

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych ustala się zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) zakaz gromadzenia i składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;

2) nakaz postępowania z odpadami w systemie zorganizowanym, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w mieście Katowice;

3) nakaz usytuowania i wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nie mający negatywnego wpływu na estetykę otoczenia;

4) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze składowaniem i magazynowaniem odpadów, w tym niebezpiecznych, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się magazynowanie przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności produkcyjnej i usługowej lub wytworzonych w wyniku działalności produkcyjnej i usługowej, prowadzonej na obszarze objętym planem, w terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

4. Ustala się zakaz lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

§ 7.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

1. Na terenie oznaczonym symbolem UP ustala się następujące zasady umieszczania nośników reklamowych:

1) dopuszcza się umieszczanie na budynkach i budowlach nośników reklamowych;

2) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych, za wyjątkiem masztów flagowych oraz pylonów służących identyfikacji działalności prowadzonej w obrębie nieruchomości, zawierających w szczególności: znaki firmowe, dane adresowe i określenie przedmiotu wykonywanej działalności;

3) zakaz lokalizowania reklam świetlnych o zmiennej treści w odległości mniejszej niż 50m od linii rozgraniczającej ulicę 73 Pułku Piechoty, w planie oznaczonej symbolem KDGP,Z.

§ 8.

W obszarze objętym planem ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

1. Szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zostały określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 9.

W obszarze objętym planem ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Obszar objęty planem położony jest w obszarze udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Wieczorek”.

2. Obszar objęty planem, położony jest w granicach terenu górniczego oraz obszaru górniczego „Janów” - KWK „Wieczorek”.

3. W obrębie terenu i obszaru górniczego, o którym mowa w ust.2, wskazano na rysunku planu, w celach informacyjnych, strefę wychodni uskoku „Zuzanna”.

4. Działalność inwestycyjną winno się prowadzić po uzyskaniu od przedsiębiorcy górniczego aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej.

§ 10.

W obszarze objętym planem ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zostały określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

2) wszelkie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu;

3) w obrębie terenów objętych planem dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się możliwość jej rozbudowy, remontów, przebudowy oraz zmiany przebiegu;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej,

b) nakaz zapewnienia właściwego standardu zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej;

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

a) sukcesywną rozbudowę miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,

b) nakaz odprowadzania ścieków w systemie rozdzielczym do oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem lit.c,

c) do czasu realizacji kanalizacji obejmującej teren objęty planem, dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasowego gromadzenia ścieków oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się nakaz odprowadzania do odbiornika;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zaopatrzenie z istniejącej, lub rozbudowywanej zgodnie z potrzebami, sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia,

b) dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zasilanie w gaz ziemny z istniejącej sieci,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu;

9) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się:

a) dostawa ciepła ze źródeł zdalaczynnych, z zastrzeżeniem lit.b,

b) dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o:

- spalanie paliw, z wykluczeniem paliw węglowych, w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%,

- systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,

- systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii wiatru;

10) w zakresie telekomunikacji nie ustala się szczególnych wymagań.

§ 11.

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 30% – dla terenu oznaczonego symbolem UP;

2) 5% – dla terenu oznaczonego symbolem KDGP,Z.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 12.

Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego symbolemKDGP,Z, oraz określenie zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu:

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolemKDGP,Z– teren drogi publicznej klasy GP wraz z jezdnią zbiorczą;

2. Zagospodarowanie terenu KDGP,Z nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem, zawartych w rozdziale 1 i 2 uchwały.

§ 13.

Ustala się zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oznaczonego symbolemUP, oraz elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania i określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu:

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolemUP:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) salony sprzedaży pojazdów wraz za zapleczem serwisowym,

b) usługi produkcyjne,

c) magazyny, za wyjątkiem magazynów materiałów opałowych i budowlanych,

d) parkingi;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usług biurowych,

b) zabudowa usług finansowych,

c) zabudowa usług handlu detalicznego,

d) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust.4 pkt 7:

- maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 30m, z zastrzeżeniem tiret 2,

- maksymalna wysokość budynków – 25,0m,

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 8;

2) ustala się parametry i wskaźniki zagospodarowania:

a) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,50,

b) intensywność zabudowy – od 0,1 do 2,0,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

3) dachy płaskie, łukowe lub inne krzywoliniowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się warunki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, tj. wyznaczone w odległości 4,0m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy 73 Pułku Piechoty.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) zakaz lokalizowania stacji paliw;

2) zakaz lokalizowania jednokondygnacyjnych obiektów handlu detalicznego;

3) zakaz realizacji instalacji przemysłowych poza budynkami;

4) zakaz realizacji od strony przyległej drogi publicznej zapleczy obiektów usługowych i produkcyjnych oraz placów składowych;

5) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, blaszanych i innych pełnych od strony przyległej drogi publicznej;

6) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w zakresie wpływu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w związku z występowaniem ograniczeń wysokości wynikających z lokalizacji lotniska „Muchowiec”, wysokość wszelkich budynków, budowli i urządzeń nie może przekroczyć wysokości bezwzględnej 322,0m n.p.m.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obsługa komunikacyjna terenu poprzez wjazd z ulicy 73 Pułku Piechoty przez działkę nr 3763/55 (zgodnie ze służebnością ustanowioną na działce nr 3763/55 dawniej 3192/55), z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną przez działkę nr 3762/55;

3) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) 3 miejsca postojowe na każde 100m2powierzchni użytkowej, realizowanych jako parkingi na terenie, parkingi podziemne lub wbudowane w budynki, z zastrzeżeniem lit.b,

b) dla salonów sprzedaży pojazdów wraz za zapleczem serwisowym dopuszcza się obniżenie wskaźnika miejsc postojowych do 2 miejsc postojowych na każde 100m2powierzchni użytkowej.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału na działki:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 2000m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 50m;

3) parametry, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury komunikacyjnej i technicznej;

4) kąt położenia granicy wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – 60-120º.

7. Zagospodarowanie terenu UP nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem, zawartych w rozdziale 1 i 2 uchwały.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 14.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/897/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2013 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/897/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/897/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miasta Katowice

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.647, z późn. zm.),

Rada Miasta Katowice

postanawia co następuje:

1. Inwestorem zapisanej w planie inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, należącej do zadań własnych miasta, polegającej na przejęciu terenu oznaczonego symbolem KDGP,Z, stanowiącego część inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła Autostrady A-4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej”, będzie Miasto Katowice.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1, będą środki własne miasta Katowice.

3. Przejęcie terenu, o którym mowa w ust.1, nastąpi na etapie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła Autostrady A-4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej”.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »