| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/252/13 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i uchwalenia statutu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.9 ust.1 i ust.2, art.11 ust.1 oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rajczy nadaje się nazwę Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy.

§ 2.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Rajczy nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Rajcza nr XXIII/231/04 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rajczy z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/252/13
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RAJCZY

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, zwany dalej „GOKiS” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.406), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

1. Siedzibą GOKiS jest budynek położony w Rajczy przy ul. Parkowej 2, a terenem działania obszar Gminy Rajcza.

2. Organizatorem dla GOKiS jest Gmina Rajcza.

3. GOKiS jest jednostką organizacyjną Gminy Rajcza.

4. GOKiS uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2.

1. Podstawowym celem działalności GOKiS jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Rajcza.

2. GOKiS upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Rajcza, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność GOKiS nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. GOKiS prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

a) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

b) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

c) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

d) promocję kultury Gminy Rajcza i lokalnych twórców kultury,

e) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

f) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

g) sprawowanie opieki nad zabytkami,

h) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

i) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

j) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

k) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

l) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

m) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.

4. Poza działalnością kulturalną GOKiS prowadzi także działania z zakresu sportu i rekreacji poprzez:

a) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

b) popularyzowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczności gminy,

c) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

d) współdziałanie z organizacjami sportowymi w krzewieniu kultury fizycznej,

e) prowadzenie punktu informacji turystycznej.

5. Do GOKiS należy również:

a) zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów kultury i sportu,

b) udostępnianie obiektów do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

c) prowadzenie reklamy na obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

6. GOKiS współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i turystyczną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.

§ 3.

1. Działalnością GOKiS kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor jest organem zarządzającym GOKiS oraz przełożonym pracowników GOKiS-u.

6. Dyrektor składa za GOKiS oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4.

1. GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. GOKiS otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. GOKiS może uzyskiwać środki finansowe z:

-               wpływów z własnej działalności,

-               dotacji z budżetu państwa,

-               wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-               spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-               innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS-u jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. GOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5.

1. Podstawą działalności GOKiS jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. GOKiS wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności GOKiS jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Rajcza.

5. GOKiS może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 6.

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOKiS w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 7.

Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w GOKiS organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8.

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »