| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/252/13 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i uchwalenia statutu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.9 ust.1 i ust.2, art.11 ust.1 oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406), Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rajczy nadaje się nazwę Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy.

§ 2.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Rajczy nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Rajcza nr XXIII/231/04 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rajczy z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/252/13
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 lipca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RAJCZY

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, zwany dalej „GOKiS” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.406), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

1. Siedzibą GOKiS jest budynek położony w Rajczy przy ul. Parkowej 2, a terenem działania obszar Gminy Rajcza.

2. Organizatorem dla GOKiS jest Gmina Rajcza.

3. GOKiS jest jednostką organizacyjną Gminy Rajcza.

4. GOKiS uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2.

1. Podstawowym celem działalności GOKiS jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Rajcza.

2. GOKiS upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Rajcza, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność GOKiS nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

3. GOKiS prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:

a) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

b) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

c) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

d) promocję kultury Gminy Rajcza i lokalnych twórców kultury,

e) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

f) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

g) sprawowanie opieki nad zabytkami,

h) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

i) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

j) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

k) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,

l) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

m) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.

4. Poza działalnością kulturalną GOKiS prowadzi także działania z zakresu sportu i rekreacji poprzez:

a) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

b) popularyzowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczności gminy,

c) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

d) współdziałanie z organizacjami sportowymi w krzewieniu kultury fizycznej,

e) prowadzenie punktu informacji turystycznej.

5. Do GOKiS należy również:

a) zabezpieczanie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów kultury i sportu,

b) udostępnianie obiektów do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

c) prowadzenie reklamy na obiektach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

6. GOKiS współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i turystyczną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.

§ 3.

1. Działalnością GOKiS kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor jest organem zarządzającym GOKiS oraz przełożonym pracowników GOKiS-u.

6. Dyrektor składa za GOKiS oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 4.

1. GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. GOKiS otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. GOKiS może uzyskiwać środki finansowe z:

-               wpływów z własnej działalności,

-               dotacji z budżetu państwa,

-               wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-               spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-               innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej GOKiS-u jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. GOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5.

1. Podstawą działalności GOKiS jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. GOKiS wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności GOKiS jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Rajcza.

5. GOKiS może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 6.

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOKiS w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 7.

Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w GOKiS organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8.

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »