| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 380/XXXVIII/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 8 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r

Na podstawie art.5 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95,poz. 613 z   późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic  stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (MP z   2013 r., poz. 724) oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i   prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni –   0,78 zł.  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni -   4,56 zł.  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni –   0,22 zł.  

-   z zastrzeżeniem: gruntów zajętych na drogi nie zaliczone do dróg publicznych oznaczone w   ewidencji gruntów jako „dr” bez klasyfikacji od 1   m 2 powierzchni –   0,08 zł.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m 2 powierzchni użytkowej   -0,64 zł.  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   18,92 zł   .  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   10,75 zł   .  

d)   związanych z   udzieleniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni użytkowej-   4,68 zł.  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   4,44 zł.  

-   z zastrzeżeniem: budynków letniskowych od 1m 2 powierzchni użytkowej-   6,97 zł.  

3.   od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1. pkt.3 i   ust.3-7  -   2 %   ich wartości.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 267/XXVI/2012 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 24 października 2012 r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1.Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych  typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »