| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41.307.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiekszyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 144 562,68 zł tj. do kwoty 65 473 956,58 zł z tytułu zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 140 750,00 zł oraz dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 3 802,68 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 222 079,32 zł tj. do kwoty 67 324 186,92 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 758 „Różne rozliczenia", rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe", w grupie wydatków majątkowych - zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 70 000,00 zł;

2) zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80104 „Przedszkola", w grupie wydatków bieżących - dotacje na realizację zadań o kwotę 46 399,72 zł;

3) zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80110 „Gimnazja", w grupie wydatków bieżących - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej o kwotę 4 320,30 zł;

4) zmniejszenia w dziale 852 „Pomoc społeczna", rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", w grupie wydatków bieżących - inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań o kwotę 110 000,00 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 3, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwotę 2 216 872,34 zł oznaczającą zarówno wielkość deficytu jak i wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić kwotą 1 850 230,34 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 10 497 172,34 zł oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą
7 497 172,34 zł.

3. W § 6 ust. 3 kwotę 8 280 300,00 zł oznaczającą łączną kwotę planowanych rozchodów, zastąpić kwotą
5 646 942,00 zł.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dla zadania ujętego w poz. 43 pn. „Objęcie udziałów w Rydułtowskim Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o." zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 70 000,00 zł.

2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik do Uchwały Nr 41.307.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »