| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.517.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIV/635/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLIV/635/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze, w całości - jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 21 października 2013r. Rada Miasta Zabrze dokonała zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 29 października 2013r.

W § 3 niniejszej uchwały Rada postanowiła, iż "uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia". Zdaniem organu nadzoru takie określenie momentu wejścia w życie badanej uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, istotnie narusza obowiązujące prawo.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie w sposób przewidziany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Z kolei w art. 4 ust. 2 ustawy określone zostały wyjątki od stosowania standardowego okresu vacatio legis , zgodnie z którymi w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3 ustawy, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Tymczasem Rada Miasta Zabrze, podejmując przedmiotową uchwałę określiła w § 3 datę wejścia jej w życie w brzmieniu: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia". Użycie w tym przepisie sformułowanie "w ciągu 14 dni" świadczy o tym, iż kwestionowana uchwała wejdzie w życie przed upływem czternastodniowego terminu określonego przepisem art. 4 ust. 1 ustawy. Jednocześnie, w ocenie organu nadzoru, nie zostały zachowane przesłanki uprawniające do zastosowania krótszego terminu vacatio legis (nie wykazano, że jest to uzasadniony przypadek).

Organ nadzoru wydając niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze wziął pod uwagę wyjaśnienia złożone pismem Nr ZN-I.7133.132.2013.WA z dnia 21 listopada 2013r., jednak przedstawiona argumentacja gminy nie przekonała organu nadzoru.

Podkreślic należy, iż nie jest możliwe unieważnienie tylko § 3 niniejszej uchwały, gdyż moment wejścia w życie uchwały jest istotny z punktu widzenia skutków prawnych, jakie wywołuje dany akt. Od chwili wejścia w życie aktu normatywnego normy w nim zawarte zaczynają wiązać jego adresatów. W niniejszej sprawie normy zawarte w tym akcie będą wiązać adresatów począwszy od pierwszego dnia po publikacji uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, a nie jak przewiduje to art. 4 ust. 1 ustawy najwcześniej piętnastego dnia. Jak wynika z pisma Gminy zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są istotne, gdyż ich wprowadzenie "pozwoliłoby na efektywniejszą pomoc w poprawie warunkow mieszkaniowych osób znajdujacych sie w trudnej sytuacji życiowej (...)." Z tego też względu biorąc pod uwagę ważność wprowadzonych uchwałą zmian należy uznać, iż moment wejścia w życie uchwały powinien być w sposób precyzyjny określony, tak aby nie było wątpliwości od kiedy przedmiotowy akt obowiązuje.

W związku z powyższym należy uznać, że termin wejścia w życie kwestionowanej uchwały został określony w sposób nieprawidłowy, a całą uchwałę należy uznać za sprzeczną z prawem. Dlatego też podjęcie niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Miasta Zabrze

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »