| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXXIV.81.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 724) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie
z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,73od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,56 zł
od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,46 złod 1 m2powierzchni,

d) pozostałych –0,33od 1m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,67 złod 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,20 złod 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75 złod 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68 złod 1m2powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,73 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych –5,47 złod 1m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty
i wychowania,

b) nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

c) grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

e) budynki, budowle i grunty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia o których mowa w ustępie 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.66.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »