| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXXIV.81.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 724) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie
z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,73od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,56 zł
od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,46 złod 1 m2powierzchni,

d) pozostałych –0,33od 1m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,67 złod 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,20 złod 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75 złod 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,68 złod 1m2powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,73 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych –5,47 złod 1m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty
i wychowania,

b) nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

c) grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

e) budynki, budowle i grunty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia o których mowa w ustępie 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.66.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »