| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/389/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych, boisk i pływalni, przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się:

1) Regulamin korzystania z sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Regulamin korzystania z boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Regulamin korzystania z pływali przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Halina Bocheńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/389/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.
Postanowienia szczegółowe
Zachowanie się w sali gimnastycznej i jej pomieszczeniach

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

4. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.

5. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz inne osoby korzystające z sali.

6. Nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia przed rozpoczęciem zajęć sprawdza, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów lub innych osób korzystających z sali.

7. Zagrożenia lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone dyrektorowi szkoły.

Postanowienia szczegółowe

1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe odpowiednie do zajęć prowadzonych na sali.

2. Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład i porządek na sali i w szatni.

3. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia. Po każdych zajęciach należy umieścić używany sprzęt (materace, piłki, skrzynie itp.) na swoim miejscu, za co odpowiedzialny jest nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia.

4. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać natychmiast osobie prowadzącej zajęcia.

5. Osoba, która nie ćwiczy, zobowiązana jest również do posiadania obuwia sportowego w czasie przebywania na sali.

6. Każdy wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi lub innej osobie prowadzącej zajęcia.

7. Grupy pozaszkolne lub osoby prywatne mogą korzystać z sali po podpisaniu umowy z Dyrektorem Szkoły i obowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Zachowanie się w sali gimnastycznej i jej pomieszczeniach

1. Zabrania się wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego.

2. Zabrania się na sali agresywnego zachowywania, krzyków i popychania.

3. Zabrania się wspinania po drabinkach bez wiedzy prowadzącego zajęcia.

4. Zabrania się przesuwania sprzętu po parkiecie.

5. Zabrania się wnoszenia i spożywania na sali napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania środków odurzających, itp.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/389/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Regulamin korzystania z boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

1. Boisko sportowe jest obiektem szkolnym wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i zawody sportowe.

2. Korzystanie z boiska dozwolone jest wyłącznie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów sportowych prowadzących dodatkowe zajęcia sportowe lub innych osób prowadzących zajęcia.

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

4. Jeśli obiekt powstał i został przekazany jako boisko ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży, administrator zobowiązany jest do jego nieodpłatnego udostępnienia.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem, zabrania się:

a) używania butów piłkarskich z korkami oraz z kolcami,

b) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.),

c) niszczenia boiska i urządzeń sportowych,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

f) zaśmiecania,

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

h) wprowadzania zwierząt,

i) korzystania z boiska bez zgody nauczyciela, osoby prowadzącej zajęcia lub Dyrektora Szkoły.

6. Użytkownicy korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapisów niniejszego regulaminu.

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia lub Dyrektor Szkoły.

8. Szkoła zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw i konserwacji.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/389/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 listopada 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie

1. Pływalnia kryta jest otwarta:

a) w roku szkolnym:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 21:30,

w soboty i niedziele w godz. od 9:30 do 18:30,

b) w wakacje (lipiec-sierpień) codziennie w godzinach od 9:30 do 18:30.

2. Z pływalni korzystać mogą:

a) grupy – pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b) użytkownicy indywidualni.

3. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

a) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, itp.,

b) z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

c) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

4. Zajęcia mogą odbywać się w grupach:

a) liczących maksymalnie 30 osób do 16 roku życia, z tym zastrzeżeniem, że na każde 15 osób przypada jedna osoba prowadząca zajęcia,

b) liczących maksymalnie 24 osoby powyżej 16 roku życia .

5. Dzieci do lat 3 oraz wszystkie osoby tego wymagające, mogą korzystać z pływalni w specjalnych pielucho-majtkach.

6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Opiekun osoby niepełnosprawnej musi mieć ukończone 18 lat.

8. Osoba korzystająca z basenu obowiązana jest pozostawić okrycie wierzchnie i obuwie w szatni.

9. Wstęp na pływalnię jest dozwolony po wykupieniu biletu wstępu, a w czasie zawodów – po okazaniu karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności ratowników.

11. Osoby wchodzące do wody obowiązane są do noszenia stroju kąpielowego, a osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym, na bosaka lub w obuwiu specjalnym (klapki).

12. Przed wejściem do wody każda osoba ma obowiązek umyć się pod natryskiem.

13. Prowadzący zajęcia grupowe obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

c) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych i środków odurzających, itp.,

d) wprowadzać zwierząt.

15. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

16. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik, a w pozostałych pomieszczeniach obiektu za zachowanie grupy odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia. Natomiast za bezpieczeństwo użytkowników indywidualnych odpowiedzialny jest ratownik.

17. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (np. bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).

18. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu kierownictwo i personel nie ponoszą odpowiedzialności.

19. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

20. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze kierownika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »