| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/360/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1.

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu, zawarte w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr VII/39/11 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie sportu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/360/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Cieszyńskiego

w dziedzinie sportu

§ 1.

Nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, tj. osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności na rzecz sportu.

§ 2.

Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi, którzy reprezentują klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego lub są mieszkańcami powiatu cieszyńskiego.

§ 3.

Nagroda Powiatu Cieszyńskiego może być indywidualna lub zespołowa i przyznawana jest w formie pieniężnej.

§ 4.

Wysokość nagrody pieniężnej indywidualnej nie może być niższa niż 1.000 zł i wyższa niż 3.000 zł.

§ 5.

Wysokość nagrody pieniężnej zespołowej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6000 zł.

§ 6.

Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana zawodnikom za:

1) udział w:

a) Igrzyskach Olimpijskich/Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) Mistrzostwach Świata,

c) Pucharze Świata,

d) Mistrzostwach Europy,

2) zajęcie I miejsca w Pucharze Polski lub Mistrzostwach Polski.

§ 7.

Nagroda pieniężna zespołowa może być przyznana zawodnikom gier zespołowych za zdobycie miejsca medalowego w zawodach:

a) Mistrzostwach Polski,

b) Mistrzostwach międzywojewódzkich,

c) Mistrzostwach Śląska.

§ 8.

Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana trenerom, których zawodnicy bądź drużyna spełniają przesłanki wymienione w § 6 lub § 7.

§ 9.

Nagroda pieniężna indywidualna może być przyznana działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych lub współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

§ 10.

Za wybitne osiągnięcia sportowe, promowanie powiatu cieszyńskiego poprzez sport lub za dotychczasowy całokształt działalności sportowej, zawodnikom, drużynom, trenerom lub działaczom sportowym może być przyznana nagroda specjalna w formie pieniężnej lub rzeczowej.

§ 11.

Wysokość nagrody specjalnej pieniężnej nie może być niższa niż 2.000 zł i wyższa niż 6.000 zł.

§ 12.

Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego mogą być przyznane zawodnikom lub drużynom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym w zawodach o charakterze krajowym lub międzynarodowym, zaś trenerom i działaczom sportowym za działalność na rzecz rozwoju lub promocji kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu cieszyńskiego.

§ 13.

Wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego przyznawane są za osiągnięcia niższe rangą w stosunku do wyników, za które przyznano nagrody w danym roku.

§ 14.

Wyróżnienie Powiatu Cieszyńskiego przyznawane jest w formie: nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, medali, dyplomów.

§ 15.

Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszać mogą:

1) kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,

2) polskie związki sportowe,

3) zarządy organizacji osób niepełnosprawnych,

4) gminy powiatu cieszyńskiego,

5) Komisja Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego

6) Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

§ 16.

Zgłoszenia dokonuje się na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 17.

Wnioski o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej 29 lub wysłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.

§ 18.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień rozpatruje powołana przez Zarząd Powiatu na okres kadencji organów powiatu Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Cieszyńskiego – jako przewodniczący Komisji,

2) przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Cieszyńskiego,

3) pracownik merytoryczny Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,

4) naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego,

5) dwóch ekspertów z terenu powiatu cieszyńskiego z zakresu sportu.

§ 19.

O terminie posiedzenia członków Komisji powiadamia się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 20.

Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie wniosków

2) przedstawienie Zarządowi Powiatu listy proponowanych laureatów wraz z uzasadnieniem

3) przedstawienie propozycji co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.

§ 21.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu.

§ 22.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 23.

O ilości i rodzaju przyznawanych nagród i wyróżnień decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu w danym roku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/360/13
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

WNIOSEK

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻNIENIA

POWIATU CIESZYŃSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU

Wnioskodawca:

....................................................................................................................................................................

(Nazwa)

....................................................................................................................................................................

(Adres, telefon, fax, e-mail)

Dane dotyczące Kandydata:

Imię i Nazwisko zawodnika*/trenera*/działacza*/Nazwa zespołu*:

....................................................................................................................................................................

Miejsce i data urodzenia**:

....................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania, nr telefonu**:

....................................................................................................................................................................

Nazwa i adres klubu sportowego (i sekcji), którego członkiem jest kandydat:

....................................................................................................................................................................

Działalność sportowa kandydata, należy podać od kiedy (rok), lub w jakich latach:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Osiągnięcia sportowe kandydata w roku ............, uzasadniające kandydowanie do nagrody/wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................

(Piecz ą tka i podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

** nie dotyczy zespołów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »