| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 313/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzająceustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 598 552,45 zł, z tego:

1)               dochody bieżące w wysokości 26 388 330,12 zł,

2)               dochody majątkowe w wysokości 8 210 222,33 zł,

- zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 670 543,15 zł, z tego:

1)               wydatki bieżące w wysokości 26 040 662,33 zł, w tym: - na wydatki jednostek budżetowych  - 19 454 249,69 zł,

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 154 268,10 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 299 981,59 zł,

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 598 882,60 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. – 654 198,00  zł.             

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 629 880,82 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 629 880,82 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 8 390 771,85 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 400 000,00 zł, w tym:

1)               rezerwę ogólną w wysokości – 330.000,00 zł,

2)               rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 70 000,00 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 071 990,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciąganych pożyczek – 1 308 275,50

- zaciąganych kredytów w kwocie  ogółem – 2 763 715,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 658 331,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 586 340,72 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2)               sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 4 071 990,70 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów    wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek              - w kwocie 586 340,72 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zlecanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2014 w kwocie ogółem 2 307 332,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie łącznej 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 242 231,79 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 527 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie          bankach.

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

5) Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Objaśnienia do Budżetu Gminy na rok 2014

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »