| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 313/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzająceustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 598 552,45 zł, z tego:

1)               dochody bieżące w wysokości 26 388 330,12 zł,

2)               dochody majątkowe w wysokości 8 210 222,33 zł,

- zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 670 543,15 zł, z tego:

1)               wydatki bieżące w wysokości 26 040 662,33 zł, w tym: - na wydatki jednostek budżetowych  - 19 454 249,69 zł,

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6 154 268,10 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 299 981,59 zł,

- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 3 598 882,60 zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. – 654 198,00  zł.             

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 629 880,82 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku nr 2 i 4 do uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 629 880,82 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 8 390 771,85 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem – 400 000,00 zł, w tym:

1)               rezerwę ogólną w wysokości – 330.000,00 zł,

2)               rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 70 000,00 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 071 990,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciąganych pożyczek – 1 308 275,50

- zaciąganych kredytów w kwocie  ogółem – 2 763 715,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 658 331,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 586 340,72 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na:

1)               sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              - w kwocie 2 000 000,00 zł,

2)               sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 4 071 990,70 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów    wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek              - w kwocie 586 340,72 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

3. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zlecanych jst. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2014 w kwocie ogółem 2 307 332,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie 155 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie łącznej 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 242 231,79 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 527 000,00 zł dla rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie          bankach.

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

5) Udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska w związku z realizacją zadań własnych gminy w wysokości do 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 313/XXXIX/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Objaśnienia do Budżetu Gminy na rok 2014

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »