| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P2 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20 zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

2. Kształcenie będzie odbywało się w formie kursów czterotygodniowych zwanych dalej kursem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204).

§ 2. 1. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą imienny wykaz uczniów do kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, natomiast Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje szkołę o terminach kursów.

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

§ 3. 1. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczb przeszkolonych uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II, III stopnia) w wysokości 400 zł na jednego ucznia.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w danym kursie Powierzający przekaże na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia).

3. Dotacja celowa na 2014 rok zostanie wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2014 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2015 roku.

§ 4. Powierzającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Kłobuckiego.

§ 8. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Przyjmującego, dwa dla Powierzającego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 7 stycznia 2014 roku.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Członek Zarządu


Maciej Biernacki

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/57/P2
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 2 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów szkół zawodowych Powiatu Kłobuckiego uczestniczących w dokształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.

Termin kursu …………………………………………


Lp

Nazwisko i imię ucznia

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

Razem
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                     /podpis/
Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »