| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1.ZOS.2014 Burmistrza Strumienia; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

zawarte w dniu 29 stycznia 2014 r. pomiędzy:

Gminą Strumień reprezentowaną przez:

Annę Grygierek – Burmistrza Strumienia

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Marka Lucjana – Zastępcę Wójta Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) strony niniejszego Porozumienia  ustalają co następuje:

§ 1. W związku z powierzeniem przez Gminę Strumień Gminie Pawłowice zadania własnego w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Strumień do placówek oświatowych położonych na terenie Jastrzębia Zdroju, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/417/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: powierzenia Gminie Pawłowice zadania publicznego, Gmina Pawłowice zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Strumień – w Zbytkowie - do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Szkolna 1 oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu, a Gmina Strumień zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wykonania tego zadania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne przewozu i opieki ponoszone przez Gminę Strumień wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozów uczniów do szkoły we wszystkie dni nauki szkolnej przez ustaloną liczbę dowożonych uczniów ogółem i wynoszą: 2,49 zł za 1 km przejazdu plus dodatkowe koszty w związku z dodatkowymi kilometrami przejechanymi do Zbytkowa. Długość trasy wynosi 66 km dziennie w obie strony, długość trasy dodatkowej wynosi: 10 km dziennie w obie strony.

2. Koszt dzienny przewozu dziecka w obie strony i opieki wg zasady określonej w ust. 1 wynosi: 66 km x 2,49 : 8 dzieci = 20,54 zł plus 10 km x 2,49 zł = 24,90 zł, czyli razem: 45,44 zł dziennie.

3. Całkowite koszty przewozu i opieki, o których mowa w § 1, w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosą 4 952,96 zł.

4. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności przewozu uczniów.

§ 3. Gmina Strumień zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2, ust. 3 na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do 28 lutego 2014 r.

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30 czerwca 2014 r. i rozliczona do dnia 15 lipca 2014 r. na podstawie zestawienia ilości dni przewozu dzieci.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Strumień, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji na rachunek Urzędu Gminy Strumień: Bank Śląski 12 1050 1083 1000 0001 0076 0362.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 2 Gmina Pawłowice zobowiązuje się oprócz zwrotu należności głównej zapłacić odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Natalia Bączek – Referent do spraw księgowo – administracyjnych w Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu, ul. 1 Maja 7, 43 – 246 Strumień, tel. 338570347.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada mgr Ilona Skrobol – Specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, 43 – 250 Pawłowice, tel. 324722757.

§ 6. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Strumień.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Wójta Gminy Pawłowice


Marek Lucjan

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »