REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2013 poz. 1674

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 16, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)), z pracodawcą zagranicznym;

4) D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5) E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.”;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

3) informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

4) kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia, przedstawia:

1) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

3) umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

4) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10) informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

11) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

13) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

14) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

15) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6–13. Informacja starosty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia, przedstawia:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1;

2) umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, a do wniosku o przedłużenie zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3.

6. Wzór składanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki SpołecznejW. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623 i 1645.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304 i 1387.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2013 r. (poz. 1674)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZEZWOLENIE NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI W OPARCIU O REJESTRY BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY]

Załącznik nr 5

WZÓR –INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI W OPARCIU O REJESTRY BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-01-14
  • Data obowiązywania: 2014-01-14
  • Dokument traci ważność: 2015-05-02

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA