REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 16 poz. 84

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) typy zezwoleń na pracę;

2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;

3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy;

5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania w sprawie zezwolenia na pracę;

6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczących spełnienia wymagań określonych w ustawie, wzory informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88h ust. 1 i 2 ustawy, oraz zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

§ 2.
Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:

1) A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

3) C – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;

4) D – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5) E – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.

§ 3.
1. Zezwolenie na pracę, zwane dalej „zezwoleniem”, jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

2. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Przedłużenie zezwolenia jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór przedłużenia zezwolenia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, starosta:

1) przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

2) dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy;

3) organizuje rekrutację wśród bezrobotnych i poszukujących pracy, jeżeli analiza, o której mowa w pkt 2, wykaże, że w rejestrach figuruje odpowiednia liczba osób spełniających wymagania wynikające ze złożonej oferty;

4) niezwłocznie informuje podmiot składający ofertę o organizacji rekrutacji;

5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

6) w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1.

3. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

4. Starosta może wydać podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy przez cudzoziemca informację, o której mowa w ust. 1, na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesięcy.

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

2) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

3) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;

4) kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

5) kopię umowy spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

6) kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;

7) kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy;

8) kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

9) informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli jest ona wymagana;

10) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

11) informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

12) kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

13) kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

14) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 10–14. Informacja starosty, o której mowa w ust. 1 pkt 9, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

3. Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–12 i 14, jeżeli uległy zmianie okoliczności objęte treścią dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia;

2) kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy.

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór składanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Wnioskodawca potwierdza w drodze oświadczenia na piśmie wypełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6 i art. 88j ust. 1 pkt 4–7 i 9 ustawy.

2. Wojewoda, opierając się w szczególności na wynikach kontroli prowadzonych u wnioskodawcy, może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.

§ 8.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
§ 9.
Do wniosków złożonych do dnia 1 sierpnia 2009 r. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może dołączyć dokument wydany przez starostę na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822) zamiast informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, p02. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. (poz. 84)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-01-30
  • Data wejścia w życie: 2009-02-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-14
  • Dokument traci ważność: 2015-05-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA