| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) emerytach lub rencistach górniczych – należy przez to rozumieć emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w przedsiębiorstwie górniczym, oraz wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach tych przedsiębiorstw, uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r., zwanego dalej „układem”,

2) ekwiwalencie – należy przez to rozumieć należny emerytom i rencistom górniczym ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

§ 2.
1. Przedsiębiorstwo górnicze występuje z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę ekwiwalentu po uzyskaniu od emeryta lub rencisty górniczego oświadczenia o rezygnacji z prawa do pobierania deputatu węglowego w naturze.

2. Przedsiębiorstwo górnicze we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość i okres, za jaki przysługuje ekwiwalent.

§ 3.
1. Emerytom i rencistom górniczym ekwiwalent wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2–6, wraz z wypłatą emerytury lub renty.

2. W pierwszym roku pobierania ekwiwalentu ekwiwalent ten jest wypłacany w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ilością bezpłatnego węgla należną emerytowi lub renciście górniczemu a bezpłatnym węglem zrealizowanym u pracodawcy lub byłego pracodawcy do dnia wypłaty ekwiwalentu, pomnożonej przez średnioroczną cenę zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II, ustaloną na podstawie obwieszczenia ministra właściwego do spraw gospodarki opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i podzieloną przez liczbę miesięcy, za które przysługuje ekwiwalent.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, po terminie płatności emerytury lub renty, ekwiwalent, z zastrzeżeniem ust. 2, wypłaca się:

1) w terminie płatności emerytury lub renty, przypadającym po dniu zgłoszenia wniosku, albo

2) w następnym terminie płatności emerytury lub renty, jeżeli okres między datą zgłoszenia wniosku a terminem płatności, o którym mowa w pkt 1, jest krótszy niż 30 dni.

4. W przypadku przyznania emerytury lub renty po raz pierwszy, ekwiwalent wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do emerytury lub renty.

5. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście górniczym, ekwiwalent przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście.

6. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu z dwóch lub więcej tytułów, wypłaca się tylko jeden ekwiwalent.

7. Wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia wypłaty ekwiwalentu, chyba że ustało prawo do emerytury lub renty. W razie wstrzymania wypłaty emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń, ekwiwalent wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2, kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

8. Jeżeli zawieszeniu podlega część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie, część ekwiwalentu przysługującą pozostałym osobom pobierającym rentę rodzinną wypłaca się wraz z tą rentą.

§ 4.
Przy dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stosuje się odpowiednio.
§ 5.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaliczki miesięczne na wypłatę ekwiwalentu.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje rozliczenia zaliczek miesięcznie i wraz z ich rozliczeniem przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zbiorcze rozliczenie wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych i zaliczki.

§ 6.
1. Deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych kopalń całkowicie likwidowanych, którzy na podstawie układu nabyli prawo do pobierania deputatu węglowego w naturze, wydaje likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęto obowiązek wydawania tego deputatu.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowych, ustalanych corocznie w ustawie budżetowej, refunduje likwidatorowi kopalni albo przedsiębiorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty za wydane deputaty węglowe.

§ 7.
1. Pracownikom oraz byłym pracownikom kopalń całkowicie likwidowanych, którzy nabyli prawo do pobierania rent wyrównawczych przyznanych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem albo ugody zawartej pomiędzy kopalnią a pracownikiem, renty wypłaca likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wypłacania tych rent.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki z dotacji budżetowych, ustalanych corocznie w ustawie budżetowej, refunduje likwidatorowi kopalni lub przedsiębiorstwu, o którym mowa w ust. 1, kwoty wypłacanych rent wyrównawczych.

§ 8.
1. Środki na refundację kwot, o których mowa w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, przyznaje się na wniosek likwidatora albo przedsiębiorstwa, które przejęło obowiązek wypłacania tych rent albo wydawania deputatu węglowego w naturze.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację,

2) liczbę osób, którym wypłacono równowartość należnego deputatu węglowego,

3) kwotę dotacji.

3. Podmiot, który otrzymał środki na cele, o których mowa w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2, jest obowiązany sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania:

1) miesięczne – do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

2) roczne – do dnia 20 lutego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 9.
1. Środki, przyznane z dotacji budżetowych na cele określone w rozporządzeniu, przekazywane są na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację.

2. Przyznane środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim zostały udzielone.

§ 10.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 42, poz. 427).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »