| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§ 2.
1. Przeprowadzanie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwanego dalej „czynnościami”, polega na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa,

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa,

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynności Policja może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych,

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.

3. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby pobiera próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

5. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, policjanci przerywają je niezwłocznie i powiadamiają o tym organ Policji wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. Organ Policji wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy, zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w § 3.

2. Organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy wykonujący obowiązek, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy, udostępniają policjantowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w § 3, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

§ 5.
Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności albo prokurator nakaże zaniechanie czynności.
§ 6.
1. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia za zgodą organu Policji, który je zarządził.

2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony niejawności form i metod wykonywania czynności służbowych Policji oraz informacji przetwarzanych przez Policję.

2. Przeprowadzając czynności można, w celu ochrony, o której mowa w ust. 1, posługiwać się dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących policjantów lub osoby udzielające Policji pomocy oraz środków, jakimi posługują się policjanci.

§ 8.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności, zwany dalej „wnioskiem”,

2) zarządzenie czynności przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, zwane dalej „zarządzeniem”,

3) zawiadomienie prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności,

4) zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności,

5) zarządzenie prokuratora okręgowego o nakazaniu zaniechania czynności,

6) informacje Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego,

7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 4,

8) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania,

9) notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzana przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności.

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9, powinna zawierać:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany,

2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia,

3) wskazanie osób, których dotyczyły czynności,

4) opis wyników czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7–9, w jednym egzemplarzu.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 9.
Materiały uzyskane podczas stosowania czynności przekazują prokuratorowi okręgowemu za pokwitowaniem policjanci imiennie upoważnieni do tego przez kierownika realizującej czynności jednostki Policji lub komórki organizacyjnej jednostki Policji.
§ 10.
1. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogę być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez prokuratorów okręgowych stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 11.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Monitor Polski Nr 48, poz. 464).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. (poz. 239)

Załącznik nr 1

Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania]

Załącznik nr 2

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej jednostki Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności oraz zarządzenia czynności przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji]

Załącznik nr 3

Wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej jednostki Policji do Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności oraz zarządzenia czynności przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Wzór zawiadomienia prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności]

Załacznik nr 4

Wzór zawiadomienia prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności

infoRgrafika

Załącznik 5. [Wzór rejestru czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy o Policji]

Załącznik nr 5

Wzór rejestru czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy o Policji

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [Wzór rejestru czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy o Policji]

Załącznik nr 6

Wzór rejestru czynności prowadzonych na podstawie art. 19b ustawy o Policji

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »