| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów.

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania przez Policję, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, organy celne, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz zarządców dróg – kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego oraz przewozu na potrzeby własne, a także stosowane przez uprawnionych do tej kontroli dokumenty i ich wzory.

2. Organy udzielające licencji lub zezwolenia dokonują kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1, na warunkach i w sposób określonych w art. 84–86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą".

§ 2.
1. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w sposób określonych w ustawie, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w ust. 2.

2. Policja, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz uprawnieni pracownicy zarządów dróg dokonują kontroli na warunkach i w sposób określonych w przepisach o kontroli ruchu drogowego, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) udzielać wyjaśnień,

2) okazać dokumenty lub inne nośniki informacji objęte zakresem kontroli,

3) udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli,

4) udostępnić pojazd w zakresie objętym kontrolą,

5) umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego,

6) umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli.

§ 4.
1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodem, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności dokumenty, pisemne wyjaśnienia kontrolowanego, wyniki oględzin.

§ 5.
1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, zwany dalej „protokołem kontroli".

2. Wzór protokołu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany.

2. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole.

3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię przekazuje kontrolowanemu.

§ 7.
1. Jeżeli w czasie kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowości uzasadniające nałożenie kary pieniężnej, sporządza decyzję o wymierzeniu stosownej kary i przekazuje oryginał decyzji kontrolowanemu, a jej kopię wraz z protokołem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1, przekazuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Nałożoną karę pieniężną:

1) uiszcza się w formie gotówkowej bezpośrednio kontrolującemu, za pokwitowaniem zapłaty, albo

2) przekazuje się na rachunek bieżący – subkonto dochodów właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego; numer rachunku wskazuje się w decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1.

2. Wzór pokwitowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Kwoty pieniężne uzyskane z kar uiszczonych w formie gotówkowej organ, którego funkcjonariusz lub pracownik nałożył karę, wpłaca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, na rachunek bieżący – subkonto dochodów właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

2. Opłaty związane z dokonywaniem wpłaty kwot, o których mowa w ust. 1, obciążają rachunek bieżący – subkonto wydatków właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

3. Zwrotu uiszczonej kary pieniężnej, w przypadku wydania decyzji o jej zwrocie, dokonuje się z rachunku bieżącego – subkonta wydatków właściwego, ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


 

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 maja 2002 r. (poz. 1025)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »