reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoba fizyczna lub prawna, która zamierza utworzyć uczelnię niepaństwową, zwana dalej „założycielem”, składa wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej, zwanego dalej „pozwoleniem”, do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w trzech egzemplarzach.

§ 2.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) określenie założyciela (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej, nazwa i siedziba osoby prawnej);

2) nazwę uczelni;

3) określenie siedziby uczelni;

4) określenie środków majątkowych, które założyciel przeznacza na utworzenie uczelni;

5) określenie źródeł i sposobu finansowania uczelni;

6) określenie przewidywanego systemu studiów oraz kierunków kształcenia;

7) zobowiązanie do przekazania na własność tworzonej uczelni środków majątkowych, o których mowa w pkt 4;

8) uzasadnienie wniosku wraz z koncepcją kształcenia i bliższym określeniem sylwetki przyszłego absolwenta;

9) informacje o zakładanych rozmiarach kształcenia w podziale na poszczególne kierunki i systemy studiów;

10) informacje o kadrze naukowo-dydaktycznej przewidywanej dla prowadzenia nauczania na określonym kierunku kształcenia, w tym wskazanie minimum kadrowego określonego w odrębnych przepisach.

§ 3.
Założyciel powinien dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia:

1) plany studiów oraz szczegółowe programy nauczania przedmiotów objętych tymi planami, dla wszystkich przewidywanych kierunków kształcenia i systemów studiów, a także plany i programy praktyk, o ile obowiązujące standardy nauczania dla danego kierunku studiów je przewidują;

2) szczegółową informację o nauczycielach akademickich stanowiących minimum kadrowe, którzy będą zatrudnieni w uczelni, w tym numer PESEL, informacje o ich dorobku naukowym, dydaktycznym lub doświadczeniu zawodowym, o temacie pracy habilitacyjnej lub doktorskiej, wykaz najważniejszych publikacji, a także informacje o dotychczasowym i aktualnym zatrudnieniu (ze szczególnym uwzględnieniem zaliczenia do minimum kadrowego w innych uczelniach), wraz z zobowiązaniami do podjęcia przez te osoby pracy w tworzonej uczelni, z podaniem wymiaru czasu pracy;

3) wiarygodne dokumenty potwierdzające posiadanie przez założyciela środków majątkowych, o których mowa w § 2 pkt 4;

4) szczegółowy opis bazy materialnej i dydaktycznej tworzonej uczelni (np. akty własności, umowy najmu lub dzierżawy), w tym informacje o zapewnieniu studentom możliwości korzystania z literatury zalecanej w ramach wykładanych przedmiotów oraz wiarygodny plan utworzenia biblioteki w pierwszym roku działalności uczelni, dla potwierdzenia możliwości zapewnienia warunków prawidłowej realizacji celów uczelni;

5) projekt statutu uczelni.

§ 4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia osoba prawna powinna dołączyć wyciąg z rejestru lub inny właściwy dokument określający rodzaj, zakres działalności i organy upoważnione do występowania w imieniu założyciela, a osoba fizyczna – kserokopie trzech pierwszych stron lub wypis z dowodu osobistego.
§ 5.
Założyciel będący zagraniczną osobą fizyczną lub prawną zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów wraz z przekładem na język polski. Obowiązek przekładu nie dotyczy paszportów oraz innych dokumentów tożsamości sporządzonych alfabetem łacińskim.
§ 6.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w przypadku ubiegania się przez założyciela o zmianę pozwolenia.
§ 7.
Do wniosków o wydanie pozwolenia złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 62 oraz z 1994 r. Nr 72, poz. 316).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama