REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 208 poz. 2023

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505),

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231)

– które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

 

TABELA A

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą

Naruszenie

Grzywna w zł

1

2

3

4

1

art. 51 § 1 k.w.

Zakłócenie spoczynku nocnego

200

2

 

Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym

150

3

art. 64 § 1 k.w.

Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

100

4

art. 67 § 1 k.w.

Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową albo samorządową

150

5

art. 77 k.w.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa

200

6

art. 78 k.w.

Doprowadzenie psa poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczny

250

7

art. 81 k.w.

Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych

100

8

 

Niszczenie płotków faszynowych

100

9

 

Zdejmowanie chrustu z wydm

100

10

 

Chodzenie lub przebywanie na wydmach

50

11

 

Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu

200

12

 

Biwakowanie na wydmach

300

13

 

Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach

100

14

 

Niszczenie umocnień brzegowych

500

15

art. 82 § 1 k.w.

Utrudnianie okresowych czyszczeń komina lub niedokonanie naprawy uszkodzeń komina i przewodów dymowych

150

16

 

Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru

200

17

 

Używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu

150

18

 

Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu

150

19

 

Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu

150

20

art. 145 k.w.

Zaśmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleńca

50

21

art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych

100

22

 

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

100

23

 

Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

100

24

art. 122 ust. 4
pkt 2 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

200

 

1

2

3

4

 

art. 122 ust. 4
pkt 3 u.p.g.g.

Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:

 

25

 

1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

200

26

 

2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

150

27

 

3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

150

 

 

Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:

 

28

art. 125 u.p.g.g.

1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego

300

29

 

2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego

300

30

 

3) dozoru ruchu zakładu górniczego

250

31

 

4) innych czynności w zakładzie górniczym

200

 

 

Niedopełnienie obowiązków w zakresie:

 

32

art. 126 u.p.g.g.

1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

33

 

2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

34

 

3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

200

35

 

4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża

300

36

art. 27 ust. 1
pkt 1 u.r.ś.

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów

200

 

 

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:

 

37

art. 27 ust. 1
pkt 2 u.r.ś.

1) o wymiarach ochronnych

100

38

 

2) w okresie ochronnym

200

39

 

3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę

100

40

 

4) łososiowatych i lipieni – więcej niż jedną wędką

200

41

 

5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa

200

42

 

6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą

100

43

 

7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem

200

44

 

8) łososiowatych kuszą

300

45

 

9) kuszą na szlaku żeglownym

300

46

 

10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja

300

47

 

11) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie

300

48

 

12) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych

300

49

art. 27 ust. 1
pkt 3 u.r.ś.

Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego

300

50

 

Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

200

51

 

Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela

200

52

art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych

100

53

art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży

150

 

1

2

3

4

 

art. 13 u.o.z.t.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

 

54

 

1) osobom do lat 18

500

55

2) na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

500

56

3) w postaci papierosów luzem bez opakowania

100

 

Palenie w miejscach objętych zakazem:

 

57

1) w zakładach opieki zdrowotnej

50

58

2) w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

100

59

3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych – poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami

50

 

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.w.

ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

u.u.c.p.g.

ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

u.p.g.g.

ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055),

u.r.ś.

ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229),

u.w.t.p.a.

ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143),

u.o.z.t.

 ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107).

 

TABELA B

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*

Grzywna w zł

1

2

3

4

5

l. Przepisy o ruchu pieszych

 

art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

art. 14 pkt 1 lit. a

 

1

1) na przejściach dla pieszych

 

50

2

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

 

100

3

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

4

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

50

5

art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]

50

 

art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

art. 14 pkt 2

 

6

1) na obszarze zabudowanym

50

7

2) na obszarze niezabudowanym

100

8

art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

9

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

10

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

11

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

100

12

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

art. 11 ust. 1

50

13

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

14

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

15

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

16

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

17

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A Zasady ogólne i przepisy porządkowe

18

art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

150

 

1

2

3

4

5

19

 

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

20

art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

250

21

art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1

100

 

Przewożenie dziecka w pojeździe:

 

 

22

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3

150

23

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

24

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

25

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

26

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

27

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2

150

28

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

200

29

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100

30

art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

150

31

art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41

150

32

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

300

B

Włączanie się do ruchu

33

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2

300

34

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

35

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1

200

 

1

2

3

4

5

C

Prędkość i hamowanie

36

art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]

do 50

37

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–20 km/h

od 50 do 100

38

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–30 km/h

od 100 do 200

39

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h

od 200 do 300

40

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h

od 300 do 400

41

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej

od 400 do 500

42

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2

od 100 do 300

43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 50 do 200

44

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

45

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

zgodnie z lp. 36–41

D

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

46

art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4

od 200 do 400

47

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1

200

48

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5

200

49

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

50

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

E

Wymijanie, omijanie i cofanie

51

art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

52

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

250

53

art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

od 50 do 200

54

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200

 

1

2

3

4

5

F

Wyprzedzanie

55

art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

200

56

 

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

200

57

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2

250

58

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1

300

59

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2

300

60

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3

300

61

 

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6

300

62

 

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2–5

200

63

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

64

 

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia

 

100

65

art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

G

Przecinanie się kierunków ruchu

66

art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1

350

67

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2

350

68

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

350

69

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1

350

70

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3

350

71

art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

350

 

1

2

3

4

5

72

 

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

300

73

 

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

74

art.97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1

300

75

 

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2

300

76

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3

250

77

 

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

 

50

78

 

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1

300

H

Ostrzeganie oraz, jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

79

art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200

80

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

100

81

art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1

100

82

 

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2

100

83

art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

I

Holowanie

84

art. 97

Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3

250

85

 

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6

250

86

 

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1

250

87

 

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2

250

 

1

2

3

4

5

88

 

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3

250

89

 

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4

250

 

 

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

 

 

90

 

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2

100

91

 

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4

150

92

 

3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5

150

93

 

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7

100

94

 

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

 

50

J

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

95

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2

50

96

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

97

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

98

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2

50

99

 

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3

100

100

 

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

art. 33 ust. 4 pkt 1

150

101

 

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

art. 33 ust. 4 pkt 2

100

102

 

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 5

50

103

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2

100

104

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3

100

105

 

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4

50

106

 

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1

100

107

 

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2

50

 

1

2

3

4

5

108

 

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

50

109

 

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1

50

110

 

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2

50

111

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1

50

112

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3

50

113

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4

50

114

 

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5

50

115

art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

50

116

art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

50

117

art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

50

K

Autostrady i dróg ekspresowe

118

art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3

300

119

 

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

300

120

 

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4

250

121

 

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

300

122

 

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

300

123

 

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

300

L

Zatrzymanie i postój

124

art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

od 100 do 300

 

 

Zatrzymywanie pojazdu:

 

 

125

 

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1

300

 

1

2

3

4

5

126

 

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2

od 100 do 300

127

 

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3

200

128

 

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4

100

129

 

5} na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5

100

130

 

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6

100

131

 

7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7

100

132

 

8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8

100

133

 

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9

100

134

 

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10

100

135

 

11) na drodze dla rowerów

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

136

art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

150

137

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

138

 

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

100

139

 

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

od 150 do 300

140

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1

100

141

 

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2

100

142

 

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3

100

143

 

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4

100

144

 

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5

od 200 do 300

M

Używanie świateł zewnętrznych

145

art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1 pkt 1

200

 

1

2

3

4

5

146

 

Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego

art. 51 ust. 1 pkt 2

100

147

 

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania

art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 3 w zw. z ust. 6

50

148

 

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu

art. 51 ust. 1 pkt 3

100

149

 

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 51 ust. 4

100

150

 

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym

art. 51 ust. 4

200

151

 

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

od 150 do 300

152

art. 90

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

153

art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

154

 

Używanie „szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

N

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

155

art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

300

156

art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

157

 

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2

200

158

 

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

 

100

159

 

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 1

50

160

 

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

161

 

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

100

162

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

art. 32 ust. 6

200

 

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 

 

163

art. 97

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1

200

164

 

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3

50

165

art. 90

3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2

200

166

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1

200

167

 

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2

200

 

1

2

3

4

5

168

 

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

200

169

 

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4

100

170

art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

171

 

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

172

 

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2

100

173

 

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

100

174

 

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

100

O

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

175

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4

200

176

 

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

100

177

 

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

150

178

 

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

200

179

 

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

150

180

 

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

od 100 do 300

P

Przewóz osób

181

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

od 100 do 300

182

 

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 

100

183

 

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3

100

184

 

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2

100

185

 

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5

50

 

1

2

3

4

5

 

 

III. Kierujący

 

 

 

 

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 87 ust. 1

 

186

art. 94 § 1

1) uprawnień do kierowania pojazdami

 

500

187

 

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

 

300

188

 

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1

100

189

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

50 za brak każdego z wymaga­nych dokumen­tów, nie więcej niż 250

 

 

IV. Inne wykroczenia

 

 

190

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

400

191

art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [3]

300

192

art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

 

300

 

 

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

 

 

193

art. 96 § 1 pkt 5

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

art. 66

od 50 do 200

194

art. 96 § 1 pkt 4

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

195

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9

od 50 do 200

196

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

100

197

art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [3]

50

198

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [3]

200

199

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

 

200

 

1

2

3

4

5

V. Znaki i sygnały drogowe

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

 

 

200

 

1) B–3 do B–7 „zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 1–8 [1]

250

201

 

2) B–13 do B–14 „zakaz wjazdu..."

§ 19 [1]

250

202

 

3) C–12 „ruch okrężny"

§ 36 ust. 1 [1]

250

203

 

4) B–15 do B–19 „zakaz wjazdu..."

§ 20 [1]

150

204

 

5) B–8 do B–12 „zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9–13 [1]

100

205

 

6) B–29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24 ust. 1 [1]

100

206

 

7) B–31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§25 [1]

100

207

 

8) B–32 „stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26 [1]

200

208

 

9) B–35 „zakaz postoju"

§ 28 ust. 1 [1]

100

209

 

10) B–36 „zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 [1]

100

210

 

11) B–37 lub B–38 „zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6 [1]

100

211

 

12) B–39 „strefa ograniczonego postoju"

§ 29 [1]

100

212

 

13) C–1 do C–11 „nakaz jazdy..."

§ 35 [1]

250

213

 

14) C–13 „droga dla rowerów"

§ 37 ust. 1 [1]

100

214

 

15) C–14 „prędkość minimalna"

§ 38 ust. 1 [1]

100

215

 

16) C–17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

§ 41 [1]

400

216

 

17) BT–1 „ograniczenie prędkości"

§ 81 ust. 1 i 2 [1]

100

217

 

18) BT–3 „blokada zwrotnicy"

§ 81 ust. 3 [1]

200

218

 

19) P–2 „linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3 [1]

100

219

 

20) P–3 „linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4 [1]

200

220

 

21) P–4 „linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 [1]

200

221

 

22) P–7b „linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]

100

222

 

23) P–17 „linia przystankowa"

§ 90 ust. 1 [1]

100

223

 

24) C–18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

§ 42 [1]

200

224

 

25) P–21 „powierzchnia wyłączona"

§ 90 ust. 5 [1]

100

225

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B–20 „stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]

100

226

art. 90 lub art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1]

100

 

 

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

 

 

227

art. 90 lub art. 97

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 „pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 „BUS"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 Iub2 [1] § 91 ust. 1 [1]

100

228

 

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1]

100

229

 

3) D-18 lub D-18a „parking..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1–3 lub ust. 4 [1]

100

 

1

2

3

4

5

230

 

4) D-19 „postój taksówek"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1]

100

231

 

5) F-10 „kierunki na pasach ruchu" lub F–11 „kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c „strzałka kierunkowa..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1]

250

232

 

6) BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1]

200

233

 

7) P-18 „stanowisko postojowe"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1]

50

234

 

8) P-20 „koperta"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1]

100

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 

 

235

 

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]

250

236

 

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1]

250

 

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA