reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w tabeli B:

a) w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów”:

– w części C „Prędkość i hamowanie” lp. 36-41 otrzymują brzmienie:

„36

art. 92a

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 (1)

 

do 10 km/h

do 50

37

o 11-20 km/h

od 50 do 100

38

o 21-30 km/h

od 100 do 200

39

o 31-40 km/h

od 200 do 300

40

o 41-50 km/h

od 300 do 400

41

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500”

 

– w części P „Przewóz osób” lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie:

„181

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę
przewożoną w niewłaściwy
sposób, nie więcej niż 500

182

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100 za każdą
osobę ponad
określoną liczbę,
nie więcej niż
500”

 

b) w części V „Znaki i sygnały drogowe” lp. 228-237 otrzymują brzmienie:

„228

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaku:

 

 

1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”

§ 49 ust. 1 lub 2 (1)

§ 91 ust. 1 (1)

100

229

2) D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

§ 49 ust. 3 (1)

100

 

230

 

3) D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”

§ 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 (1)

100

231

4) D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 (1)

500

232

5) P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

§ 90 ust. 2
i § 92 albo § 90 ust. 4
i § 92 (1)

500

233

6) D-19 „postój taksówek”

§ 53 (1)

100

234

7) F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

§ 72 lub
§ 87 ust. 1–2 (1)

250

235

8) BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

§ 81 ust. 4 (1)

200

236

9) P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

§ 90 ust. 2–3 (1)

100

237

10) P-20 „koperta”

§ 90 ust. 4 (1)

100”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2011 r. (poz. 68)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA A

Lp.

Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą*

Naruszenie

Grzywna w zł

1

2

3

4

1

art. 51 § 1-2 k.w.

Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym

od 100 do 500

2

art. 64 § 1 k.w.

Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości

100

3

art. 65 § 1–2 k.w.

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania

od 200 do 500

4

art. 67 § 1 k.w.

Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną

150

5

art. 77 k.w.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

od 50 do 250

6

art. 78 k.w.

Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne

od 250 do 500

7

art. 81 k.w.

Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych

100

8

Niszczenie płotków faszynowych

100

9

Zdejmowanie chrustu z wydm

100

10

Chodzenie lub przebywanie na wydmach

50

11

Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu

200

12

Biwakowanie na wydmach

300

13

Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach

100

14

Niszczenie umocnień brzegowych

500

15

art. 82 § 1–5 k.w.

Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej

od 50 do 500

16

art. 117 k.w.

Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości

100

17

art. 140 k.w.

Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku

od 50 do 100

18

art. 141 k.w.

Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych

od 50 do 100

19

art. 145 k.w.

Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności

od 50 do 500

20

art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych

100

 

1

2

3

4

21

 

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

100

22

Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

100

23

art. 122 ust. 4 pkt 2 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

200

24

art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g.

Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:

 

1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

200

25

2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

150

26

3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada

150

27

art. 125 u.p.g.g.

Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:

 

1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego

300

28

2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego

300

29

3) dozoru ruchu zakładu górniczego

250

30

4) innych czynności w zakładzie górniczym

200

31

art. 126 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązków w zakresie:

 

1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

32

2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

33

3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

200

34

4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża

300

35

art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych

100

36

art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży

150

37

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

 

1) osobom do lat 18

500

38

2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych

500

39

3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania

100

40

4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym

100

41

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18

150

42

art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu

150

 

* Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.w.

– ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466),

 

u.u.c.p.g.

– ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

 

u.p.g.g.

– ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489),

 

u.w.t.p.a.

– ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857),

 

u.o.z.t.

– ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 529).

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama