| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach 5uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie prowadzącym postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji – oznacza to ministra właściwego do spraw turystyki;

2) odrębnych przepisach – oznacza to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576 i Nr 96, poz. 959);

3) Biuletynie Informacji Publicznej – oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

4) opiekunie – oznacza to osobę organizującą i przeprowadzającą staż, wybraną przez wnioskodawcę z listy, określonej w rozporządzeniu;

5) wykwalifikowanym przedstawicielu zawodu przewodnika turystycznego – oznacza to osobę, pod której nadzorem wnioskodawca odbywa staż;

6) zespole – oznacza to zespół przygotowujący i przeprowadzający test umiejętności.

§ 3.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności oraz dokumentacji zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach odpowiednio:

1) opiekunowi;

2) zespołowi.

§ 5.
1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ogłasza w drodze obwieszczenia listę osób, spośród których:

1) wnioskodawca wybiera opiekuna;

2) powołuje członków zespołu.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, umieszcza się osoby znajdujące się w składzie komisji przeprowadzających egzaminy dla przewodników turystycznych, powoływanych przez wojewodów w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnioskodawcę nie będzie mógł sprawować tej funkcji, kolejnego opiekuna powołuje z listy, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 6.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki:

1) informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników turystycznych;

2) zakresy programowe szkoleń na przewodnika turystycznego.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 7.

1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, składa:

1) formularz zgłoszeniowy;

2) dokument zawierający zobowiązanie opiekuna, o którym mowa w § 5, do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, określonego w art. 2 pkt 16 ustawy.

2. W przypadku gdy opiekun jest członkiem stowarzyszenia lub innej jednostki zatrudniającej przewodników turystycznych, wnioskodawca może nawiązać stosunek prawny, o którym mowa w ust. 1, z tym stowarzyszeniem lub jednostką.

3. Do obowiązków opiekuna należy organizacja i przeprowadzenie stażu oraz sporządzenie raportu z przebiegu stażu.

4. W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazuje opiekuna, który zobowiązał się nawiązać z nim stosunek prawny w celu odbywania stażu.

5. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opiekun określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

§ 8.
1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu ustalane są przez opiekuna na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu, z uwzględnieniem długości okresu, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 3, jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego zgodnie z art. 2 ust. 4 lub ustalanego zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”.

2. Na koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w związku z przeprowadzeniem stażu składają się:

1) koszty delegacji służbowych opiekuna stażu w związku z realizacją stażu;

2) koszty opracowania zadań wraz z wymaganiami wobec wnioskodawcy do zaliczenia poszczególnych zadań;

3) druk materiałów pomocniczych;

4) wynagrodzenie opiekuna stażu;

5) wynagrodzenie wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu przewodnika turystycznego.

3. Koszty odbywania stażu nie mogą być wyższe niż:

a) w przypadku przewodnika górskiego – 400 % minimalnego wynagrodzenia;

b) w przypadku przewodnika miejskiego – 200 % minimalnego wynagrodzenia;

c) w przypadku przewodnika terenowego – 250 % minimalnego wynagrodzenia.

4. Opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu jest wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach, na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna.

5. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 9.
1. Staż jest realizowany na podstawie programu ustalanego zgodnie z zakresem tematycznym wymaganym dla danego rodzaju uprawnień przewodnika turystycznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Program i okres stażu ustala indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z zastrzeżeniem § 10, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

3. W programie uwzględnia się w szczególności dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy.

4. Program, o którym mowa w ust. 2, otrzymują wnioskodawca, opiekun i wykwalifikowany przedstawiciel zawodu przewodnika turystycznego.

§ 10.
Staż obejmuje zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 50 % godzin wymaganych dla rodzaju uprawnienia przewodnika turystycznego, o które ubiega się wnioskodawca, określonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 11.
W okresie odbywania stażu wnioskodawca jest zobowiązany do przestrzegania realizacji programu stażu.
§ 12.
1. Wykwalifikowany przedstawiciel zawodu przewodnika turystycznego powoływany jest przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z listy, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykwalifikowany przedstawiciel zawodu przewodnika turystycznego sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu wnioskodawcy w szczególności poprzez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w czasie stażu;

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

3. Wykwalifikowany przedstawiciel zawodu przewodnika turystycznego sporządza opinię na temat przebiegu stażu.

§ 13.
Po odbyciu stażu wnioskodawca, w terminie 7 dni, przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji:

1) raport z przebiegu stażu, sporządzony przez opiekuna;

2) opinię wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu przewodnika turystycznego nadzorującego przebieg stażu.

§ 14.
Na podstawie przedstawionych dokumentów, o których mowa w § 13, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji dokonuje oceny stażu i wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15.

1. Test umiejętności, zwany dalej „testem”, dla danego rodzaju uprawnień przewodnika turystycznego, obejmuje odpowiedni zakres programowy szkolenia przewodników turystycznych określony w odrębnych przepisach.

2. Test uwzględnia indywidualne różnice w zakresie wymagań dotyczących wykonywania zawodu przewodnika turystycznego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem wnioskodawcy.

§ 16.
1. Do przygotowania i przeprowadzania testu organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powołuje trzyosobowy zespół składający się z przewodniczącego oraz 2 członków.

2. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powołuje 2 członków zespołu z listy, o której mowa w § 5, oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.

3. Testy przeprowadzane są trzy razy do roku dla każdego rodzaju uprawnień.

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje wnioskodawcy oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki, nie później niż na 30 dni przed terminem testu.

§ 17.
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 4, wskazuje się wysokość opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu.

2. Koszty przeprowadzenia testu są ustalane kwotowo przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w związku z przeprowadzeniem testu.

3. Na koszty postępowania w sprawie uznania kwalifikacji w związku z przeprowadzeniem testu składają się:

1) koszty delegacji służbowych członków zespołu przeprowadzającego test umiejętności;

2) koszty wynajęcia pomieszczenia do przeprowadzenia części teoretycznej testu;

3) koszty opracowania pytań i zadań wraz z zestawem prawidłowych odpowiedzi i wymagań zespołu wobec wnioskodawcy do zaliczenia poszczególnych pytań i zadań;

4) druk materiałów egzaminacyjnych;

5) wynagrodzenie członków zespołu niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej.

4. Koszty, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyższe niż:

1) 20 % minimalnego wynagrodzenia – za część teoretyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego;

2) 20 % minimalnego wynagrodzenia – za część praktyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika miejskiego i terenowego;

3) 30 % minimalnego wynagrodzenia – za część praktyczną testu w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego.

5. Opłata za przeprowadzenie testu wnoszona jest przez wnioskodawcę na rachunek bieżący organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

6. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do testu.

§ 18.
1. Test składa się z dwóch części:

1) teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej i ustnej;

2) praktycznej.

2. Część pisemna testu trwa 120 minut i składa się z 30 pytań, w tym 10 % o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opisowego powinno zawierać nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi, z których tylko jedna może być prawidłowa.

3. Do ustnej części testu dopuszcza się osoby, które uzyskały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej. Część ustna trwa 30 minut.

4. Do praktycznej części testu dopuszcza się osoby, które uzyskały więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania z części ustnej. Część praktyczna trwa nie więcej niż 8 godzin.

5. Część teoretyczna testu odbywa się w mieście wojewódzkim właściwym dla obszaru uprawnień. Część praktyczna testu odbywa się na terenie objętym rodzajem uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca.

§ 19.
Do zadań zespołu należy:

1) przygotowanie zestawów pytań do części teoretycznej;

2) określenie zadań do realizacji w ramach części praktycznej i ich ocena;

3) ocena testu;

4) sporządzenie protokołu z przebiegu testu.

§ 20.
Test odbywa się w języku polskim.
§ 21.
Przy ocenie testu uwzględnia się w szczególności następujące zasady:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie, niemające charakteru opisowego, ustala się jednakową liczbę punktów;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi ustala się zero punktów;

4) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 22.
1. Z przebiegu testu sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu.

2. W protokole wskazuje się wnioskodawcę, skład zespołu, wynik testu.

3. Protokół, podpisany przez członków zespołu, przekazywany jest niezwłocznie organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 23.
Informację o wyniku testu przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu, na adres wskazany przez wnioskodawcę.
§ 24.
Na podstawie protokołu z przebiegu testu organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 25.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego (Dz. U. Nr 138, poz. 1313 oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 218).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »