| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Na podstawie art. 39 § 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób rejestracji statków morskich niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru jachtów;

2) tryb postępowania rejestrowego;

3) wzór dokumentu rejestracyjnego;

4) tryb ustalania i wysokość opłat rejestrowych.

§ 2.
1. Statek należy zgłosić do rejestracji przez rozpoczęciem jego eksploatacji, a w odniesieniu do statku w budowie mającego odbyć podróż próbną poza granicami polskiego morza terytorialnego – przed rozpoczęciem podróży próbnej.

2. Statek nabyty za granicą należy zgłosić do rejestracji niezwłocznie po jego przybyciu do kraju.

3. Zmianę okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru oraz okoliczności powodującej wykreślenie statku z rejestru należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia powstania tych okoliczności.

4. W razie zmiany przynależności państwowej statku, okoliczność tę należy zgłosić niezwłocznie.

§ 3.
1. Rejestracji statku dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia właściciela statku.

2. Jeżeli właściciel statku nie dokona zgłoszenia, dyrektor urzędu morskiego rejestruje statek z urzędu, wydając decyzję administracyjną.

§ 4.
1. Zgłoszenie statku do rejestracji powinno zawierać następujące dane:

1) nazwę statku, numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej i międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany;

2) nazwę portu macierzystego;

3) rok, miejsce budowy i nazwę stoczni lub budowniczego;

4) rodzaj i przeznaczenie statku, materiał główny i rodzaj napędu z podaniem typu silnika i mocy w kW;

5) długość i szerokość całkowitą statku;

6) oznaczenie i adres właściciela (współwłaścicieli) statku i armatora;

7) podstawę nabycia własności statku;

8) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego – jeżeli statek był zarejestrowany w innym rejestrze.

2. Właściciela statku oznacza się przez:

1) podanie pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej (zakładu głównego albo oddziału) lub dostarczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.2)) – w odniesieniu do osoby prawnej;

2) podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania – w odniesieniu do osoby fizycznej oraz innych podmiotów.

3. Jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności oraz wielkości udziałów w częściach ułamkowych.

4. W odniesieniu do statku w budowie w zgłoszeniu do rejestracji podaje się dane wymienione w ust. 1 pkt 1–6, przy czym jako port macierzysty statku wskazuje się port, w obrębie którego znajduje się stocznia.

§ 5.
Do zgłoszenia statku do rejestracji należy dołączyć dokumenty stwierdzające okoliczności podane w zgłoszeniu, a w szczególności:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku;

2) dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna;

3) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu – jeżeli armator nie jest właścicielem statku;

4) dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego – jeżeli statek był wpisany do tego rejestru lub zarejestrowany w innym urzędzie morskim;

5) dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego – jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą.

§ 6.
1. Rejestracji statku dokonuje się, wpisując go do rejestru statków morskich, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Wpis do rejestru albo odmowa zarejestrowania statku następuje w formie decyzji administracyjnej.

§ 7.
1. Rejestr prowadzi się oddzielnie dla:

1) statków znajdujących się w eksploatacji;

2) statków w budowie.

2. W rejestrze wpisuje się:

1) kolejny numer rejestracyjny statku;

2) dane, o których mowa w § 4;

3) datę wpisu statku do rejestru;

4) podstawę i datę wykreślenia statku z rejestru.

3. Każda zmiana danych, o których mowa w ust. 2, podlega wpisaniu do rejestru.

§ 8.
Wykreśla się z rejestru statek, który:

1) zatonął, zaginął lub uległ zniszczeniu;

2) utracił polską przynależność;

3) utracił charakter statku morskiego;

4) zmienił port macierzysty na port położony w granicach właściwości innego urzędu morskiego;

5) został wpisany do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru jachtów;

6) został przekazany osobie, na której rzecz był budowany, o ile został wpisany do rejestru statków w budowie.

§ 9.
1. Zgłoszenie o zmianie wpisu w rejestrze powinno zawierać:

1) nazwę lub oznaczenie statku;

2) numer rejestracyjny statku;

3) dane, które uległy zmianie;

4) dowody potwierdzające konieczność zmiany danych.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1) dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie i podlegają wpisowi lub stanowią podstawę wykreślenia statku z rejestru,

2) dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy.

§ 10.
Po zarejestrowaniu statku dyrektor urzędu morskiego wydaje właścicielowi dokument rejestracyjny statku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 11.
Jeżeli dokonano zmiany danych wpisanych do rejestru, dyrektor urzędu morskiego dokonuje odpowiedniej zmiany w dokumencie rejestracyjnym statku.
§ 12.
1. W razie wykreślenia statku z rejestru, dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy unieważnia się.

2. Dokument rejestracyjny statku i jego odpisy wymienia się, gdy dyrektor urzędu morskiego uzna za celowe wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego ze względu na jego przejrzystość.

§ 13.
1. Opłaty w postępowaniu rejestracyjnym określa się w jednostkach taryfowych (j.t.) i ustala się w sposób następujący:

1) za rejestrację statku używanego w celach zarobkowych – 150 j.t.;

2) za rejestrację statku używanego wyłącznie w celach niezarobkowych – 75 j.t.;

3) za rejestrację statku w budowie – 75 j.t.;

4) za rejestrację statku o pojemności brutto poniżej 50 – 50 j.t.;

5) za odpis dokumentu rejestracyjnego – 10 j.t;

6) za zarejestrowanie zmiany danych wpisanych do rejestru – 50 j.t.;

7) za wymianę dokumentu rejestracyjnego – 10 j.t.

2. Wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 jednostki obliczeniowej, zwanej Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR) – liczonej według aktualnego w dniu zarejestrowania średniego kursu walutowego podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.

§ 14.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 547), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1074)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »