| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym2)

Na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

1) tworzenia, działania komitetów i współpracy komitetów i organizacji, o których mowa w art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą"

2) współdziałania oraz konsultacji przewoźników lotniczych i ich organizacji w sprawach koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) IATA – Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, będące organizacją przewoźników, powołaną 19 kwietnia 1945 r. w Hawanie;

3) sezon rozkładowy – ustaloną przez IATA część roku kalendarzowego, dla której opracowywane są i obowiązują rozkłady lotów, uwzględniające zmiany czasu na półkuli północnej.

§ 3.
1. Członkami komitetu koordynacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 014 z 22.01.1993, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem n r 95/93/WE", są:

1) zarządzający lotniskiem;

2) organy służb ruchu lotniczego;

3) użytkownicy lotnisk lub reprezentujące ich organizacje;

4) podmioty świadczące obsługę naziemną.

2. Dla więcej niż jednego portu lotniczego może zostać utworzony wspólny komitet koordynacyjny.

3. Członkostwo w komitecie koordynacyjnym jest dobrowolne.

4. Nazwa komitetu koordynacyjnego powinna wskazywać port lotniczy, który jest obszarem działania tego komitetu.

5. Obsługę organizacyjną i lokalową komitetu koordynacyjnego niezbędną do jego działania w zakresie określonym niniejszym rozporządzeniem zapewnia zarządzający lotniskiem, na obszarze którego utworzono ten komitet.

6. Komitet koordynacyjny finansuje swoją działalność z własnych środków.

7. Komitet koordynacyjny nie może prowadzić działalności zarobkowej.

§ 4.
1. Działalność komitetu koordynacyjnego polega w szczególności na doradztwie w sprawach koordynacji rozkładów lotów oraz na reprezentacji interesów stron w sprawach warunków korzystania z lotnisk, opłat lotniskowych oraz obsługi naziemnej, w zakresie dotyczącym portu lotniczego, w którym działa ten komitet.

2. Komitet koordynacyjny w swej działalności uwzględnia wytyczne i zasady zawarte w dokumentach IATA oraz uwarunkowania lokalne dotyczące funkcjonowania danego portu lotniczego.

§ 5.
1. Komitet koordynacyjny przedstawia zarządzającemu lotniskiem propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego w zakresie jego przepustowości, wyposażenia technicznego oraz procedur, które mają wpływ na usprawnienie działalności danego portu lotniczego, a w szczególności dotyczą infrastruktury znajdującej się w porcie lotniczym, w tym warunków panujących na płytach postojowych, drogach kołowania i pasach startowych lotniska, warunków dostępu do portu lotniczego i jego budynków oraz infrastruktury znajdującej się wokół portu lotniczego związanej z jego funkcjonowaniem.

2. Komitet koordynacyjny współpracuje w szczególności ze specjalistami z zakresu lotnictwa wyznaczonymi przez:

1) Prezesa Urzędu;

2) ministra właściwego do spraw transportu;

3) zarządzających lotniskami;

4) przewoźników lotniczych;

5) właściwe organy międzynarodowych organizacji zrzeszających przewoźników lotniczych wykonujących loty do i z danego portu lotniczego.

§ 6.
1. Wpisu na listę członków komitetu koordynacyjnego dokonuje sekretarz komitetu na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo. Nie można odmówić członkostwa w komitecie koordynacyjnym, gdy wnioskującym jest podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. W pracach komitetu koordynacyjnego, bez prawa głosu, może uczestniczyć:

1) przedstawiciel Prezesa Urzędu;

2) koordynator.

§ 7.
1. Komitet koordynacyjny działa na posiedzeniach, z których sporządza się protokół.

2. W posiedzeniach komitetu koordynacyjnego uczestniczą przedstawiciele członków tego komitetu, działający na podstawie pisemnych upoważnień tych członków.

3. Każdy członek komitetu koordynacyjnego uprawniony jest do jednego głosu – z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Komitet koordynacyjny uchwala regulamin swojego działania, w którym może ustalić inny podział głosów, niż określony w ust. 3, z tym że liczba głosów przysługujących jednemu członkowi komitetu koordynacyjnego nie może być większa niż 49% całej ustalonej liczby głosów.

§ 8.
1. Uchwały komitetu koordynacyjnego zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale przedstawicieli co najmniej połowy jego członków.

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komitetu koordynacyjnego.

3. W sprawach niewymagających przeprowadzenia dyskusji, przewodniczący komitetu koordynacyjnego może, z własnej inicjatywy lub inicjatywy członka komitetu koordynacyjnego, zarządzić podjęcie rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków tego komitetu (tryb obiegowy).

§ 9.
1. W porcie lotniczym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 95/93/WE, posiedzenie założycielskie komitetu koordynacyjnego zwołuje Prezes Urzędu. O terminie posiedzenia założycielskiego przedstawiciel Prezesa Urzędu zawiadamia zainteresowane strony na 21 dni przed dniem tego posiedzenia oraz pełni funkcję przewodniczącego oraz sekretarza komitetu do dnia ich wyboru.

2. W porcie lotniczym, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 95/93/WE, posiedzenie założycielskie komitetu koordynacyjnego zwołuje Prezes Urzędu z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przepis ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

3. Na posiedzeniu założycielskim komitetu koordynacyjnego wybiera się przewodniczącego oraz sekretarza tego komitetu. Przepisu § 11 ust. 1 nie stosuje się.

4. Podczas posiedzenia założycielskiego przepis § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela Prezesa Urzędu.

§ 10.
1. Pracami komitetu koordynacyjnego kieruje przewodniczący wybrany przez komitet.

2. Kadencja przewodniczącego komitetu koordynacyjnego trwa dwa lata. Ponowny wybór na kolejną kadencję może nastąpić tylko jeden raz – z zastrzeżeniem przepisów § 11 ust. 3.

3. Przewodniczący komitetu może zostać odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji, jeżeli rażąco narusza przepisy prawa lub regulaminu działania tego komitetu.

§ 11.
1. Kandydatury na funkcję przewodniczącego komitetu koordynacyjnego składane są w formie pisemnej do sekretarza komitetu koordynacyjnego, nie później niż na siedem dni roboczych przed terminem posiedzenia, podczas którego planowany jest ich wybór.

2. Przewodniczącym komitetu koordynacyjnego zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

3. Jeżeli nie wpłyną co najmniej dwie kandydatury na funkcję przewodniczącego komitetu koordynacyjnego, dotychczasowy przewodniczący tego komitetu, pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody, będzie pełnić swe obowiązki przez następną kadencję. W przypadku braku jego zgody, funkcję przewodniczącego tego komitetu do czasu przeprowadzenia następnych wyborów pełni przedstawiciel Prezesa Urzędu.

§ 12.
1. Do zadań przewodniczącego komitetu koordynacyjnego należy:

1) opracowanie projektu regulaminu działania komitetu koordynacyjnego;

2) zwoływanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, posiedzeń komitetu koordynacyjnego – z własnej inicjatywy lub na wniosek członka tego komitetu;

3) prowadzenie posiedzeń komitetu koordynacyjnego;

4) reprezentowanie komitetu koordynacyjnego na zewnątrz;

5) opracowywanie porządku obrad posiedzeń komitetu koordynacyjnego;

6) opracowywanie rocznych raportów z prac komitetu koordynacyjnego.

2. Jeżeli, pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przewodniczący komitetu koordynacyjnego odmawia zwołania posiedzenia komitetu, posiedzenie to zwołuje sekretarz komitetu koordynacyjnego.

3. Porządek obrad obejmuje sprawy przewidziane do rozpatrzenia przez komitet koordynacyjny, zgłoszone do przewodniczącego tego komitetu przez jego członków.

§ 13.
1. Sekretarza komitetu koordynacyjnego wyznacza przewodniczący komitetu spośród przedstawicieli członków komitetu.

2. Do zakresu działania sekretarza komitetu koordynacyjnego należy:

1) prowadzenie listy członków komitetu koordynacyjnego wraz ze wskazaniem przyczyny i daty ustania członkostwa;

2) powiadamianie członków komitetu koordynacyjnego o miejscu i terminie posiedzenia, na 21 dni przed tym terminem;

3) zwoływanie posiedzeń komitetu koordynacyjnego – w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetu koordynacyjnego;

5) prowadzenie listy osób uprawnionych do głosowania wraz z liczbą głosów przysługujących każdemu z członków;

6) przechowywanie pisemnych upoważnień do reprezentowania członków komitetu koordynacyjnego przez ich przedstawicieli.

§ 14.
1. W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej przydziału czasów operacji, komitet koordynacyjny powołuje podkomitet mediacyjny.

2. Członkowie podkomitetu mediacyjnego prowadzą mediację z zachowaniem przyjętych zasad mediacji: dobrowolności, poufności, akceptowalności, bezstronności i neutralności.

3. Podkomitet mediacyjny weryfikuje, czy wypracowane przez strony rozwiązanie jest zgodne z zasadami przyjętymi przez IATA.

4. Jeżeli mediacja prowadzona przez podkomitet mediacyjny nie doprowadza do rozwiązania konfliktu, podkomitet ten przekazuje sprawę komitetowi koordynacyjnemu.

5. Jeżeli mediacja prowadzona przez komitet koordynacyjny nie doprowadza do rozwiązania konfliktu, komitet ten, działając na wniosek koordynatora lub przewoźnika lotniczego, może zwrócić się z prośbą o mediację do Prezesa Urzędu.

§ 15.
Przewoźnicy lotniczy wykonujący regularny przewóz lotniczy lub serie lotów nieregularnych do i z danego portu lotniczego mogą utworzyć komitet przewoźników lotniczych użytkujących port lotniczy.
§ 16.
1. Działalność komitetu przewoźników lotniczych polega na:

1) inicjowaniu i opiniowaniu przedsięwzięć mających na celu polepszenie jakości odpraw towarowych i obsługi pasażerów;

2) prowadzeniu działalności szkoleniowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2. Komitet przewoźników lotniczych może zajmować stanowisko w szczególności w sprawach warunków korzystania z portu lotniczego, opłat lotniskowych oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem obsługi naziemnej.

§ 17.
1. Członkiem komitetu przewoźników lotniczych może być przedstawiciel przewoźnika lotniczego wykonującego w danym sezonie rozkładowym loty regularne lub serie lotów nieregularnych do i z danego portu lotniczego.

2. W pracach komitetu przewoźników lotniczych, bez prawa głosu, może uczestniczyć przedstawiciel:

1) przewoźnika lotniczego, niewymienionego w ust. 1, w tym także planującego rozpoczęcie lotów do i z danego portu w najbliższym nadchodzącym sezonie rozkładowym;

2) organizacji przewoźników lotniczych reprezentującej co najmniej dwóch przewoźników lotniczych – członków komitetu;

3) podmiotu świadczącego usługi obsługi naziemnej, niebędącego przedstawicielem przewoźnika lotniczego w rozumieniu pkt 1.

§ 18.
Do komitetu przewoźników lotniczych stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2–6, § 5 ust. 2, § 6, ust. 1, § 7 ust. 1 i 2, § 8, § 9 ust. 3, § 10 ust. 1 oraz § 13 ust. 1.
§ 19.
1. Organizacje użytkowników lotnisk, o których mowa w art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy, mogą wypowiadać się w szczególności w sprawach: warunków korzystania z portu lotniczego, opłat lotniskowych oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem obsługi naziemnej, w zakresie dotyczącym portu lotniczego, w którym działają te organizacje.

2. Przepisy § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 20.
Komitet koordynacyjny, komitet przewoźników lotniczych oraz organizacje, o których mowa w § 19 ust. 1, tworzone na lotniskach użytku publicznego współpracują ze sobą w celu poprawy funkcjonowania portu lotniczego, w którym zostały utworzone, w zakresie swojej właściwości.
§ 21.
1. Zarządzający lotniskiem, komitet przewoźników lotniczych, agenci obsługi naziemnej oraz inni użytkownicy lotniska współpracują ze sobą w zakresie obowiązujących w tym porcie zasad udostępniania i korzystania z infrastruktury lotniska oraz ustalania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń i instalacji lotniska oraz opłat za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na konsultacjach, które przeprowadzane są co najmniej raz w roku na wniosek zarządzającego lotniskiem.

3. Wyniki konsultacji w formie raportu lub protokołu rozbieżności zaaprobowanego przez wszystkich uczestników konsultacji zarządzający lotniskiem przekazuje Prezesowi Urzędu na jego żądanie.

§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 272 z dnia 25 października 1996 r., z póżn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »