| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem2)

Na podstawie art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie stosuje się do cywilnych poddźwiękowych samolotów z napędem odrzutowym, posiadających maksymalną masę startową nie mniejszą niż 34 000 kg lub mieszczących, zgodnie z certyfikatem typu samolotu, więcej niż dziewiętnaście miejsc pasażerskich, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych wyłącznie dla załogi, zwanych dalej „samolotami".
§ 2.
Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o Rozdziale 3, rozumie się przez to Rozdział 3, część II Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701).
§ 3.
1. Zabrania się wykonywania operacji lotniczych na lotnisku położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez samoloty niespełniające wymagań określonych w Rozdziale 3.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do samolotów zarejestrowanych w rejestrach statków powietrznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli samoloty te zostały dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych na lotniskach, na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe organy tych państw.

§ 4.
1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu", może wydać zezwolenie na wykonywanie operacji lotniczych, o których mowa w § 3 ust. 1, przez samolot niespełniający wymagań Rozdziału 3, jeżeli wykazuje on wartość historyczną i jest zarejestrowany w polskim rejestrze statków powietrznych.

2. O wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu powiadamia właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską.

§ 5.
1. Prezes Urzędu może wydać zezwolenie na czasowe wykonywanie operacji lotniczych, o których mowa w § 3 ust. 1, przez samolot niespełniający wymagań Rozdziału 3, jeżeli:

1) operacje lotnicze wykonywane przy użyciu tego samolotu, ze względu na swój wyjątkowy charakter, nie uzasadniają objęcia tego samolotu zakazem wykonywania lotów;

2) samolot wykonuje loty o charakterze niezarobkowym, w celu jego przebudowy, naprawy lub obsługi.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do samolotów zarejestrowanych po dniu 1 listopada 1990 r. w rejestrach statków powietrznych państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy 89/629/EWG z dnia 4 grudnia 1989 r. w sprawie ograniczenia emisji hałasu przez poddźwiękowe cywilne samoloty odrzutowe (Dz. Urz. WE L 363 z 13.12. 1989);

– dyrektywy Nr 92/14/EWG z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ograniczenia operacji samolotów objętych Rozdziałem 2, częścią II Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, druga edycja (1988) (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992);

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »