reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki organizacji i funkcjonowania, tryb wyboru i okresy kadencji oraz zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także formy ich współpracy z dowódcami jednostek wojskowych.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Rozdział 2

Warunki organizacji i funkcjonowania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

§ 3.

Organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) zebrania oficerów zawodowych,

2) zebrania podoficerów zawodowych,

3) zebrania szeregowych zawodowych – zwane dalej „zebraniami"

4) przedstawicielstwa żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej;

5) zgromadzenia mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych – zwane dalej „zgromadzeniami"

6) Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – zwany dalej „Konwentem".

§ 4.
1. Zebrania są organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych poszczególnych korpusów kadry zawodowej w jednostce wojskowej.

2. Zgromadzenia są organami przedstawicielskimi korpusu oficerów zawodowych na szczeblu dowództw okręgów wojskowych, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5.
Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych tworzą:

1) zebranie oficerów zawodowych – wszyscy żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu oficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

2) zebranie podoficerów zawodowych – wszyscy żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu podoficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

3) zebranie szeregowych zawodowych – wszyscy żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu szeregowych zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

4) przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej – mężowie zaufania wybrani po jednym przez zebrania w danej jednostce wojskowej;

5) zgromadzenie – mężowie zaufania wybrani po jednym przez zebrania oficerów zawodowych w jednostkach wojskowych;

6) Konwent – dziekani korpusu oficerów zawodowych wybrani po jednym przez zgromadzenia.

§ 6.
Wykonywanie ustaleń organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych należy do:

1) w przypadku zebrań – mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych, korpusu podoficerów zawodowych i korpusu szeregowych zawodowych jednostki wojskowej, wybranych odpowiednio przez zebranie oficerów zawodowych, zebranie podoficerów zawodowych i zebranie szeregowych zawodowych spośród żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednie zebranie;

2) w przypadku zgromadzeń – dziekanów korpusu oficerów zawodowych, wybranych przez właściwe zgromadzenie spośród mężów zaufania tworzących to zgromadzenie;

3) w przypadku Konwentu – Przewodniczącego Konwentu, wybranego przez Konwent spośród dziekanów korpusu oficerów zawodowych tworzących ten Konwent.

§ 7.
1. Zebrania i zgromadzenia działają na podstawie niniejszego rozporządzenia i statutów.

2. Statut jest uchwalany przez zebranie i zgromadzenie, zwykłą większością głosów żołnierzy zawodowych uczestniczących odpowiednio w zebraniu lub zgromadzeniu.

3. Statut określa w szczególności:

1) zakres działania zebrania lub zgromadzenia;

2) zakres kompetencji zebrania lub zgromadzenia;

3) tryb powoływania i odwoływania męża zaufania lub dziekana;

4) inne sprawy uznane za właściwe przez zebranie lub zgromadzenie.

4. W przypadku określenia w statucie składek członkowskich zebrane fundusze są gromadzone na utworzonym w tym celu subkoncie organu finansowego obsługującego daną jednostkę wojskową.

Rozdział 3

Tryb wyboru oraz okresy kadencji organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

§ 8.

1. Zebrania w jednostkach wojskowych, odrębnie dla korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych, wybierają ze swego składu mężów zaufania i ich zastępców.

2. W jednostkach wojskowych liczących do pięciu żołnierzy zawodowych albo gdy jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, można wybrać jednego męża zaufania wspólnego dla korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych. Decyzję w tej sprawie podejmują żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w tej jednostce zwykłą większością głosów podczas zebrania całej kadry zawodowej tej jednostki.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w takiej jednostce wojskowej nie działa przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych określone w § 3 pkt 4.

4. Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w których występuje nie więcej niż pięć stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, mogą zgłosić przynależność do wybranego przez siebie zebrania korpusu kadry zawodowej odpowiedniego dla posiadanego stopnia wojskowego.

§ 9.
1. Kadencja męża zaufania i jego zastępcy korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych trwa trzy lata, z możliwością wielokrotnego powtarzania kadencji.

2. Zebranie żołnierzy zawodowych, w którym uczestniczy co najmniej 3/4 żołnierzy zawodowych tworzących to zebranie, może odwołać wybranego przez siebie męża zaufania lub jego zastępcę, jeżeli uchyla się on od wykonywania swych zadań lub sprzeniewierzył się im albo z innych względów utracił autorytet niezbędny do sprawowania tej funkcji. Z uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie może zwrócić się do właściwego zebrania każdy żołnierz zawodowy tworzący to zebranie. O odwołaniu męża zaufania lub jego zastępcy rozstrzyga zebranie w trybie, w jakim dokonało jego wyboru.

3. Mandat męża zaufania lub jego zastępcy wygasa w razie:

1) upływu kadencji;

2) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub jej wygaśnięcia;

3) przeniesienia do innej jednostki wojskowej;

4) rozformowania jednostki wojskowej;

5) zrzeczenia się funkcji;

6) odwołania z funkcji.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3:

1) dowódca jednostki wojskowej lub mąż zaufania zwołuje zebranie w celu odwołania lub wyboru męża zaufania lub jego zastępcy w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku lub wygaśnięcia mandatu;

2) nowo wybrany mąż zaufania lub jego zastępca pełni funkcję do końca bieżącej kadencji.

§ 10.
1. Kadencja zgromadzenia trwa trzy lata.

2. Zgromadzenie wybiera ze swego składu dziekana korpusu oficerów zawodowych, zwanego dalej „dziekanem", i jego zastępcę.

3. Kadencja dziekana i jego zastępcy trwa trzy lata, z możliwością jednokrotnego powtórzenia kadencji.

4. Mandat dziekana i jego zastępcy wygasa w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3. Przepis § 9 ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11.
1. Kadencja Konwentu trwa trzy lata.

2. Konwent wybiera ze swego składu przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego kończy się z upływem kadencji Konwentu.

3. W zgromadzeniu, którego dziekan został wybrany przewodniczącym Konwentu, funkcję dziekana pełni do końca bieżącej kadencji jego zastępca. Jeżeli zastępca dziekana nie wyraził zgody na pełnienie funkcji dziekana, dokonuje się wyboru nowego dziekana, który pełni funkcję do końca bieżącej kadencji.

4. Jeśli w trakcie kadencji Konwentu zajdzie potrzeba wyboru przewodniczącego, jego kadencja kończy się z upływem kadencji Konwentu.

§ 12.
Mężów zaufania, dziekanów korpusu oficerów zawodowych i przewodniczącego Konwentu oraz ich zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednio zebranie, zgromadzenie lub Konwent.

Rozdział 4

Zadania i uprawnienia organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

§ 13.

1. Do zadań zebrania należy obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego, a w szczególności:

1) wybór męża zaufania i jego zastępcy;

2) wyrażanie stanowiska żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a w szczególności dotyczących warunków pełnienia służby oraz zabezpieczenia socjalnego;

3) przedstawianie bezpośrednim przełożonym spraw wpływających negatywnie na nastroje żołnierzy zawodowych, a w przypadkach braku możliwości ich uregulowania na szczeblu danej jednostki wojskowej – organowi przedstawicielskiemu wyższego szczebla;

4) zgłaszanie właściwym dowódcom uwag i propozycji dotyczących rozwiązań prawnych regulujących służbę żołnierzy zawodowych i działalność jednostki wojskowej;

5) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) umacniania odpowiedzialności zawodowej oraz honoru i godności żołnierskiej, w tym etyki zawodowej żołnierzy zawodowych,

b) umacniania więzi koleżeńskich oraz dobrych obyczajów żołnierzy zawodowych,

c) kształtowania właściwych relacji społecznych wewnątrz korpusu oraz z żołnierzami zawodowymi pozostałych korpusów,

d) kształtowania kultury dowodzenia,

e) umacniania autorytetu żołnierza zawodowego w społeczności lokalnej;

6) inicjowanie i organizowanie pomocy dla kadry zawodowej i jej rodzin, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej;

7) rozpatrywanie indywidualnych spraw żołnierzy zawodowych zgłoszonych do męża zaufania;

8) rekomendowanie przełożonym żołnierzy zawodowych zasługujących na wyróżnienie lub wyrażenie uznania.

2. Do zadań zebrania podoficerów zawodowych należy również rekomendowanie kandydatów spośród podoficerów zawodowych na funkcję pełnomocnika dowódcy do spraw podoficerów zawodowych.

3. Zebranie wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 2–8 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących zebranie.

§ 14.
1. Do zadań zgromadzenia należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych wobec właściwych dowódców, a w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej wobec Ministra Obrony Narodowej, a w szczególności:

1) wybór dziekana korpusu oficerów zawodowych i jego zastępcy;

2) rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez zebrania;

3) informowanie właściwego dla zgromadzenia dowódcy albo Ministra Obrony Narodowej w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej o problemach żołnierzy zawodowych oraz przedstawianie im wniosków, propozycji i opinii żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego w tym zakresie;

4) zgłaszanie Konwentowi problemów wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia przez Ministra Obrony Narodowej;

5) współdziałanie z właściwym dla zgromadzenia dowódcą oraz Ministrem Obrony Narodowej w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej w rozwiązywaniu problemów żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

6) zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących celowości i skuteczności rozwiązań prawnych regulujących służbę żołnierzy zawodowych i działalność jednostek wojskowych;

7) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej zebraniom w wykonywaniu ich zadań;

8) ocenianie skuteczności działania zebrań i mężów zaufania.

2. Zgromadzenie wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 2–8 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 mężów zaufania tworzących zgromadzenie.

§ 15.
1. Do zadań Konwentu należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych poprzez spełnianie funkcji opiniodawczo-doradczych wobec Ministra Obrony Narodowej, a w szczególności:

1) reprezentowanie żołnierzy zawodowych wobec Ministra Obrony Narodowej, innych organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych i środków masowego przekazu;

2) ocenianie stanu przestrzegania praw żołnierzy zawodowych;

3) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej opinii wynikających z prowadzonej działalności;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;

5) delegowanie swoich przedstawicieli do prac w zespołach przygotowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;

6) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej informacji o sytuacji żołnierzy zawodowych oraz ich nastrojach i aktualnych problemach;

7) ocenianie skuteczności działania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych w zakresie realizacji ich zadań oraz inicjowanie działań zmierzających do usprawnienia ich pracy;

8) reprezentowanie żołnierzy zawodowych w kontaktach międzynarodowych z organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii oraz podejmowanie decyzji o przynależności organów przedstawicielskich określonych w § 3 do Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych, zwanego dalej „Euromilem", a także innych międzynarodowych organizacji przedstawicielskich żołnierzy zawodowych;

9) współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;

10) współpraca z władzami organizacji innych służb mundurowych w sprawach dotyczących środowiska mundurowego;

11) reprezentowanie środowiska wojskowego podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

2. Konwent wykonuje zadania określone w ust. 1 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3/5 dziekanów tworzących Konwent.

3. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 8, może nastąpić po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 16.
1. Do zadań mężów zaufania należy:

1) zwoływanie i przewodniczenie właściwym zebraniom;

2) obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec przełożonych, a w szczególności przedstawianie im:

a) opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji socjalnej żołnierzy zawodowych,

b) spraw służbowych i osobistych żołnierzy zawodowych;

3) wykonywanie uchwał przyjętych przez właściwe zebranie;

4) prowadzenie ewidencji uchwał podjętych przez właściwe zebranie i sposobu ich wykonania;

5) przedstawianie właściwemu zebraniu raz w roku sprawozdania ze swojej działalności;

6) opiniowanie na wniosek właściwego dowódcy propozycji podziału pomiędzy żołnierzy zawodowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody i zapomogi;

7) reprezentowanie swojego korpusu podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

2. Mężowie zaufania w sprawach określonych w rozporządzeniu mogą zwracać się, z pominięciem drogi służbowej, bezpośrednio do dowódcy jednostki wojskowej.

3. Mężowie zaufania mogą zgłaszać propozycje, opinie i uwagi w sprawach socjalnych żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego bezpośrednio kierownikom właściwych garnizonowych jednostek organizacyjnych.

§ 17.
1. Do zadań dziekanów korpusu oficerów zawodowych należy:

1) zwoływanie i przewodniczenie właściwym zgromadzeniom;

2) wykonywanie uchwał przyjętych przez właściwe zgromadzenie;

3) obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec przełożonych, a w szczególności przedstawianie im:

a) opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji socjalnej żołnierzy zawodowych,

b) spraw służbowych i osobistych żołnierzy zawodowych;

4) reprezentowanie zgromadzenia w organach kolegialnych powoływanych na szczeblu odpowiedniego dowództwa lub Ministerstwa Obrony Narodowej;

5) reprezentowanie zgromadzenia w pracach Konwentu oraz bieżące informowanie przewodniczącego Konwentu o problemach nurtujących kadrę zawodową;

6) informowanie właściwego dowódcy lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej o problemach żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz współdziałanie w ich rozwiązywaniu;

7) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej mężom zaufania w wykonywaniu ich zadań;

8) opiniowanie na wniosek właściwego dowódcy propozycji podziału pomiędzy żołnierzy zawodowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody i zapomogi;

9) współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;

10) reprezentowanie zgromadzenia podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

2. Dziekani korpusu oficerów zawodowych w sprawach określonych w rozporządzeniu mogą zwracać się odpowiednio, z pominięciem drogi służbowej, bezpośrednio do właściwego dowódcy lub Ministra Obrony Narodowej.

§ 18.
Do zadań przewodniczącego Konwentu należy:

1) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Konwentowi;

2) wykonywanie uchwał przyjętych przez Konwent;

3) obrona praw żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego oraz reprezentowanie ich interesów wobec Ministra Obrony Narodowej i innych przełożonych, a w szczególności przedstawianie im:

a) opinii i propozycji dotyczących dowodzenia i stosunków międzyludzkich, warunków pełnienia służby oraz sytuacji socjalnej żołnierzy zawodowych,

b) spraw służbowych i osobistych żołnierzy zawodowych;

4) reprezentowanie Konwentu w organach kolegialnych Ministra Obrony Narodowej;

5) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Ministra Obrony Narodowej oraz właściwych dowódców i kierowników komórek organizacyjnych;

6) reprezentowanie Konwentu wobec organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych i środków masowego przekazu;

7) reprezentowanie Konwentu w pracach zespołów opracowujących projekty aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;

8) sygnalizowanie dowódcom jednostek wojskowych problemów i nieprawidłowości oraz przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

9) stwarzanie właściwych warunków pracy dla dziekanów korpusu oficerów zawodowych i mężów zaufania;

10) utrzymywanie bieżącej współpracy Konwentu z Euromilem oraz organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii;

11) współpraca z władzami organizacji byłych żołnierzy zawodowych;

12) reprezentowanie Konwentu podczas uroczystości państwowych i wojskowych.

§ 19.
Konwent może z ważnych powodów zwołać zgromadzenie wszystkich mężów zaufania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przyjęcia stanowiska w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich żołnierzy zawodowych.

Rozdział 5

Formy współpracy organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych z dowódcami jednostek wojskowych

§ 20.

Dowódcy jednostek wojskowych są obowiązani:

1) wysłuchiwać opinii, wniosków i uwag mężów zaufania oraz powiadamiać ich o sposobie wykorzystania przedstawionych opinii, wniosków i uwag;

2) zapewnić mężom zaufania dostęp do informacji o zadaniach i zamierzeniach jednostki wojskowej w sprawach ważnych dla żołnierzy zawodowych;

3) zapewnić mężom zaufania udział w rozpatrywaniu spraw dotyczących żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

4) zapewnić mężom zaufania udział w opracowywaniu meldunków o nastrojach i dyscyplinie;

5) zapewnić mężom zaufania, dziekanom i przewodniczącemu Konwentu udział w pracach zespołów odpowiedniego szczebla dotyczących spraw istotnych dla żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

6) zasięgać opinii właściwych zgromadzeń i Konwentu o projektach aktów prawnych dotyczących służby żołnierzy zawodowych i działalności jednostek wojskowych;

7) informować zebrania o węzłowych problemach jednostki wojskowej oraz podjętych decyzjach w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych;

8) zapewnić niezbędne warunki pracy organom przedstawicielskim żołnierzy zawodowych na wszystkich szczeblach poprzez:

a) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sprzętu i materiałów do prowadzenia działalności na poziomie odpowiednim dla danej jednostki wojskowej,

b) umożliwienie żołnierzom zawodowym, sprawującym funkcje w organach przedstawicielskich, wykonywania czynności związanych z tymi funkcjami w godzinach służby, w przypadku gdy nie będzie to kolidowało z zadaniami służbowymi;

9) zapewnić mężom zaufania, dziekanom i przewodniczącemu Konwentu uczestniczenie w uroczystościach państwowych i wojskowych odbywających się z udziałem żołnierzy zawodowych.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21.

Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia stają się z tym dniem odpowiednimi organami przedstawicielskimi, o których mowa w § 3.
§ 22.
1. Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w § 3 pkt 1–3, 5 i 6, dokonują wyboru:

1) mężów zaufania do dnia 15 października 2004 r.;

2) dziekanów korpusu oficerów zawodowych do dnia 15 listopada 2004 r.;

3) przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych do dnia 15 grudnia 2004 r.

2. Kadencja organów przedstawicielskich, o których mowa w ust. 1 oraz § 3 pkt 5 i 6, rozpoczyna się z dniem wyboru.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama