| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1585, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych – zwane dalej „Kolegiami”;”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgromadzenia są organami przedstawicielskimi poszczególnych korpusów kadry zawodowej na szczeblu:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej – tylko zgromadzenie mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych;

2) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, oddzielnie dla:

a) Wojsk Lądowych,

b) Wojsk Specjalnych,

c) Sił Powietrznych,

d) Marynarki Wojennej;

3) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.”;

3) w § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Kolegium – odpowiednio dziekani korpusu podoficerów zawodowych oraz korpusu szeregowych zawodowych, wybrani przez zgromadzenia tych korpusów – zwani dalej „dziekanami”;”;

4) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku zgromadzeń – dziekanów wybranych przez zgromadzenia, o których mowa w § 4 ust. 2;”,

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w przypadku Kolegium – przewodniczącego Kolegium, wybranego przez Kolegium spośród dziekanów tworzących to Kolegium;

6) w przypadku Prezydium – Przewodniczącego Prezydium.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcję dziekana, przewodniczącego Kolegium oraz Przewodniczącego Konwentu pełni się na stanowiskach etatowych.”;

5) w § 6a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których nie funkcjonują zgromadzenia, mężowie zaufania poszczególnych korpusów kadry zawodowej jednostek wchodzących w ich skład wybierają spośród siebie jednego męża zaufania, który będzie ich reprezentował odpowiednio przed dowódcą (szefem, komendantem).”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Mężowie zaufania wybrani w trybie, o którym mowa w ust. 1, reprezentują kadrę zawodową odpowiednio w zgromadzeniu mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej, zgromadzeniu mężów zaufania korpusu podoficerów zawodowych Wojsk Lądowych i zgromadzeniu mężów zaufania korpusu szeregowych Wojsk Lądowych.”;

6) w § 7 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowy tryb powoływania i odwoływania męża zaufania, dziekana, przewodniczącego Kolegium oraz Przewodniczącego Konwentu;”;

7) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zebraniu, w którym mąż zaufania został wybrany dziekanem, funkcję męża zaufania do końca bieżącej kadencji przejmuje jego zastępca, a jeżeli nie wyraża on zgody na pełnienie tej funkcji, przeprowadza się nowe wybory.”;

8) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zgromadzenie wybiera ze swego składu dziekana i jego zastępcę.

3. Zgromadzenie może wybrać ustępującego dziekana na kolejną kadencję.”;

9) w § 11 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Przewodniczący Konwentu realizuje zadania przy pomocy Biura Organów Przedstawicielskich.

6. Konwent może odwołać wybranego przez siebie przewodniczącego lub jego zastępcę, jeżeli uchyla się on od wykonywania swych zadań lub sprzeniewierzył się swoim obowiązkom albo z innych względów utracił autorytet niezbędny do sprawowania tej funkcji. Z uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie może zwrócić się do Konwentu każdy jego członek. O odwołaniu przewodniczącego lub jego zastępcy rozstrzyga Konwent w trybie, w jakim dokonał jego wyboru.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Mężów zaufania, dziekanów, przewodniczących Kolegiów, Przewodniczącego Konwentu oraz ich zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednio zebranie, zgromadzenie i co najmniej 3/4 żołnierzy tworzących Konwent lub Kolegium.”;

11) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań zebrania podoficerów zawodowych należy również rekomendowanie kandydatów spośród podoficerów zawodowych na funkcję pomocnika dowódcy (komendanta, szefa) do spraw podoficerów zawodowych (starszego podoficera dowództwa/komendy, kierownictwa).”;

12) w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wybór dziekana i jego zastępcy;”;

13) w § 14a:

a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) udzielanie pomocy zgromadzeniom i dziekanom;

6) ocenianie skuteczności działań zgromadzeń oraz dziekanów;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kolegium wykonuje zadania określone w ust. 1 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 3/5 dziekanów tworzących to Kolegium.”;

14) w § 17:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań dziekanów należy:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dziekani w sprawach określonych w rozporządzeniu mogą zwracać się bezpośrednio, z pominięciem drogi służbowej, odpowiednio do właściwego dowódcy (komendanta, szefa), a dziekan Ministerstwa Obrony Narodowej do sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych.”;

15) w § 17a pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) tworzenie właściwych warunków pracy dla mężów zaufania, zgromadzeń i dziekanów;”;

16) § 18a i § 19 otrzymują brzmienie:

„§ 18a. 1. Prezydium przewodniczy i reprezentuje Przewodniczący Prezydium. Funkcję Przewodniczącego Prezydium sprawuje Przewodniczący Konwentu.

2. Prezydium zwołuje Przewodniczący Prezydium w celu rozpatrzenia spraw ważnych dla żołnierzy zawodowych wszystkich korpusów lub całego środowiska wojskowego.

3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, Przewodniczący Prezydium zwołuje Prezydium na pisemny wniosek członka Prezydium, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. Wniosek powinien zawierać określenie celu zwołania Prezydium.

4. Do podjęcia przez Prezydium uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Prezydium. W przypadku braku jednomyślności nie podejmuje się uchwały.

§ 19. 1. Prezydium, a w przypadku gdy ono nie działa, Konwent może z ważnych powodów zwołać zgromadzenie wszystkich mężów zaufania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przyjęcia stanowiska w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich żołnierzy zawodowych.

2. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1, obraduje w składzie przedstawicieli wyłonionych ze wszystkich środowisk żołnierzy zawodowych.”;

17) w § 20 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zapewnić mężom zaufania, dziekanom, przewodniczącym kolegiów i Przewodniczącemu Konwentu uczestniczenie w uroczystościach państwowych i wojskowych odbywających się z udziałem żołnierzy zawodowych.”.

§ 2. [Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych]

Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia działają na dotychczasowych zasadach do czasu wyboru organów przedstawicielskich w trybie określonym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do zakończenia kadencji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1386, z 2011 r. Nr 209, poz. 1246 oraz z 2014 r. poz. 127.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »