reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

Na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828), zwanego dalej „Programem", oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki;

5) wysokość prowizji bankowych;

6) wysokość oprocentowania.

§ 2.
Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na prefinansowanie Programu w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w ujęciu dekadowym.
§ 3.
Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, z zastrzeżeniem art. 30g ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Rozdział 2

Pożyczki dla państwowych jednostek budżetowych

§ 4.

1. Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 5.
1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

Rozdział 3

Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 6.

1. Udzielenie pożyczki jednostce samorządu terytorialnego następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Oryginał umowy pożyczki minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przesyła Ministrowi Finansów.

4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem.

§ 7.
Środki z budżetu państwa na prefinansowanie są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi pożyczek, w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w § 2.
§ 8.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek, Bank Gospodarstwa Krajowego występuje do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.
§ 9.
1. Pożyczkobiorca przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za zarządzanie Programem, do 7. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wykorzystaniu środków z pożyczek w miesiącu poprzednim.

3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2, jest warunkiem przekazania środków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.

§ 10.
Posiadacz rachunku bankowego ponosi koszty prowizji i opłat zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku.

Rozdział 4

Zwrot i rozliczenie pożyczki

§ 11.

1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. W przypadku zwrotu pożyczek przez państwowe jednostki budżetowe, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie pożyczki.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są zwracane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7.

§ 12.
W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.
§ 13.
Spłata naliczonego oprocentowania pożyczki następuje na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie pożyczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek – na rachunek bankowy, o którym mowa w § 7.
§ 14.
1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 12, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki, ze środków własnych pożyczkobiorcy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama