reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa standardy wymagań homologacyjnych i tryb homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) okresie przejściowym – rozumie się przez to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się stosowanie systemów informatycznych zgodnych z wersją wymagań homologacyjnych obowiązującą przed dniem ogłoszenia;

2) poziomie organizacyjnym – rozumie się przez to odpowiednio samorząd powiatu, wojewodę, samorząd województwa oraz ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”;

3) producencie – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), posiadającego wszelkie prawa autorskie do systemu informatycznego;

4) siedzibie przedsiębiorcy – rozumie się przez to również miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – osoby fizycznej;

5) systemie informatycznym – rozumie się przez to oprogramowanie aplikacyjne wraz z warunkami technologicznymi określającymi sposób jego użytkowania, stosowane w urzędach pracy;

6) terminie dostosowawczym – rozumie się przez to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić system informatyczny do procedury homologacji;

7) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

8) wymaganiach homologacyjnych – rozumie się przez to warunki, które musi spełnić wytworzony przez producenta system informatyczny, w celu uzyskania świadectwa homologacji.

§ 3.
1. Homologacja systemów informatycznych polega na stwierdzeniu przez ministra ich zgodności z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych.

2. Stwierdzenie zgodności systemu informatycznego z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych następuje w świadectwie homologacji wydanym przez ministra po przeprowadzeniu testu homologacyjnego.

§ 4.
Procedurą homologacji objęte jest oprogramowanie aplikacyjne wytwarzane przez producentów, wspomagające realizację zadań na rzecz rynku pracy określonych w ustawie i stosowane w urzędach pracy.
§ 5.
Standard wymagań homologacyjnych obejmuje:

1) opis struktury i działania systemu informatycznego;

2) standardy stosowane przez system informatyczny;

3) normy spełniane przez system informatyczny;

4) zakres i strukturę danych przetwarzanych i gromadzonych przez system informatyczny;

5) stosowane protokoły i zakres wymiany danych;

6) opis wymagań technicznych i komunikacyjnych;

7) opis wymagań dla bazy danych;

8) opis wymagań dla platformy systemowej;

9) określenie standardowej konfiguracji sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia testów homologacyjnych;

10) opis minimalnego poziomu niezawodności i wydajności systemu informatycznego;

11) opis minimalnego poziomu bezpieczeństwa danych;

12) opis zasad obsługi sytuacji wyjątkowych;

13) opis utrzymania elementów systemu informatycznego;

14) wykaz niezbędnej dokumentacji.

§ 6.
Minister ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

1) obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych;

2) terminie dostosowawczym;

3) okresie przejściowym;

4) sposobie pozyskania dokumentacji obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych.

§ 7.
1. Zgłoszenie systemu informatycznego do homologacji następuje na wniosek producenta.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę producenta i adres jego siedziby;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wyznaczonej do kontaktów w czasie procedury homologacji;

3) określenie poziomów organizacyjnych, na jakich system informatyczny będzie homologowany, oznaczanych w sposób następujący:

a) PUP – w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez samorząd powiatu,

b) WUP – w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez samorząd województwa,

c) UW – w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez wojewodę,

d) PR – w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez ministra;

4) oznaczenie nazwy i numeru wersji systemu informatycznego;

5) określenie platformy sprzętowej i systemowej systemu informatycznego w przypadku platformy sprzętowej lub systemowej systemu informatycznego innej niż określona w wymaganiach homologacyjnych.

3. Numer wersji systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, tworzy się w następujący sposób:

1) dla PUP w wersji „PUP/n-k-y-x”;

2) dla WUP w wersji „WUP/n-k-y-x”;

3) dla UW w wersji „UW/n-k-y-x”;

4) dla PR w wersji „PR/n-k-y-x”

gdzie:

a) przez „n” należy rozumieć nazwę aplikacji lub komponentu systemu informatycznego zgłaszanego do homologacji,

b) przez „k” należy rozumieć numer obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych, które spełnia dany system informatyczny; dla homologacji zerowej wartość „k” wynosi zero,

c) przez „y” należy rozumieć numer wersji systemu informatycznego danego producenta,

d) przez „x” należy rozumieć numer kolejny aktualizacji wersji systemu informatycznego.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację zgłaszanej wersji systemu informatycznego;

2) oświadczenie o:

a) spełnianiu przez system informatyczny obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych,

b) posiadaniu praw autorskich do systemu informatycznego;

3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

5. Dokumentację systemu informatycznego składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej.

6. W przypadku posiadania zainstalowanej wersji systemu informatycznego wspierającego realizację zadań na rzecz rynku pracy do wniosku dołącza się ponadto:

1) spis aktualnie posiadanych instalacji systemu informatycznego zgłoszonego do homologacji;

2) opis procedur postępowania, związanych ze zmianą wersji zainstalowanego systemu informatycznego na wersję systemu informatycznego zgłoszonego do homologacji.

§ 8.
W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 7 ust. 2–6, wzywa się producenta do usunięcia braków, z zastrzeżeniem, iż nieusunięcie braków w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
§ 9.
1. Oświadczenia i zawiadomienia składane przez producentów w trakcie procedury homologacji wymagają formy pisemnej.

2. Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazywane przez producenta za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

§ 10.
1. Procedurę homologacji systemu informatycznego przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.

2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury homologacji przysługuje tym producentom, którzy zgłaszają do procedury system informatyczny posiadający świadectwo homologacji dla poprzedniej wersji wymagań.

3. Data złożenia wniosku w placówce pocztowej operatora publicznego albo w urzędzie konsularnym oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra.

§ 11.
1. W celu stwierdzenia zgodności systemu informatycznego z wymaganiami homologacyjnymi dokonuje się przeglądu dokumentacji systemu informatycznego.

2. Po dokonaniu przeglądu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się raport z przeglądu, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu z przeglądu może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych, w szczególności dotyczących niespełniania wymagań homologacyjnych.

4. Niezgtoszenie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie z przeglądu.

5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedłożenia dokumentacji spełniającej wymagania homologacyjne w terminie 30 dni od dnia wezwania, informując jednocześnie, iż w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister wyda decyzję o odmowie wydania świadectwa homologacji.

6. W przypadku gdy dostarczona w terminie, o którym mowa w ust. 5, dokumentacja nie spełnia wymagań homologacyjnych, minister wydaje decyzję o odmowie wydania świadectwa homologacji.

§ 12.
1. Producenta zawiadamia się na piśmie o przeprowadzeniu testu homologacyjnego systemu informatycznego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) termin rozpoczęcia oraz planowany harmonogram testu homologacyjnego;

2) adres miejsca instalacji systemu informatycznego przez producenta w celu przeprowadzenia testu homologacyjnego;

3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia testu homologacyjnego w przypadku, gdy system informatyczny wymaga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazy danych niż określone w wymaganiach homologacyjnych.

§ 13.
1. W terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję systemu informatycznego w postaci takiej, jaka jest przekazywana użytkownikowi, wraz z instrukcją instalacji i planem wykonania testu poinstalacyjnego.

2. Instalacja systemu informatycznego odbywa się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 12 ust. 2. System informatyczny instaluje się z pustymi bazami danych.

3. Po dokonaniu instalacji producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainstalowanego systemu informatycznego do testu homologacyjnego.

§ 14.
1. Testy homologacyjne przeprowadza się z uwzględnieniem:

1) harmonogramu testów homologacyjnych;

2) scenariuszy homologacyjnych i skryptów testowych, przygotowanych na podstawie wymagań homologacyjnych oraz dokumentacji dostarczonej przez producenta.

2. W czasie trwania testów jest wymagana obecność producenta albo jego uprawnionego przedstawiciela w celu udzielania informacji w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego systemu informatycznego.

3. Minister może przerwać na okres nie dłuższy niż 14 dni przeprowadzanie testu homologacyjnego, jeżeli jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wyznaczając nowy termin zakończenia testu homologacyjnego.

§ 15.
1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testów homologacyjnych podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii.

2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych:

1) kategoria „1” – do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia systemu informatycznego, w szczególności zawieszenie jego pracy;

2) kategoria „2” – do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia systemu informatycznego, nieprawidłową implementację dokumentacji projektowej oraz brak implementacji pewnych wymagań funkcjonalnych:

a) kategoria „2k” – do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego,

b) kategoria „2n” – do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie merytorycznej funkcji systemu informatycznego jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji przy użyciu systemu w sposób inny niż zdefiniowano to w dokumentacji projektowej,

c) kategoria „2r” – do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;

3) kategoria „3” – do której zalicza się problemy w zakresie komunikacji i ergonomii;

4) kategoria „P” – do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji komunikatów i podpowiedzi oraz problemy w zakresie treści komunikatów i podpowiedzi.

§ 16.
1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia testu homologacyjnego sporządza się raport z przebiegu testu, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.

2. W raporcie z przebiegu testu homologacyjnego przedstawia się w szczególności problemy testowe stwierdzone w trakcie testów homologacyjnych wraz z określeniem ich kategorii.

3. Producent, w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu z przebiegu testu homologacyjnego, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków zawartych w tym raporcie.

4. Niewniesienie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.

5. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie z przebiegu testu homologacyjnego, a także zgłoszone zastrzeżenia producenta, minister wydaje świadectwo homologacji lub decyzję o odmowie wydania świadectwa homologacji.

§ 17.
Producent uzyskuje świadectwo homologacji systemu informatycznego, jeżeli podczas procedury homologacji zostanie stwierdzone, że system informatyczny spełnia wymagania homologacyjne.
§ 18.
1. Świadectwo homologacji wydaje się:

1) na czas nieokreślony albo

2) na czas określony, zwane dalej „warunkowym świadectwem homologacji”.

2. Świadectwo homologacji zawiera:

1) datę wydania;

2) numer wersji wymagań;

3) nazwę i numer wersji systemu informatycznego;

4) poziom organizacyjny, na jaki udzielono homologacji;

5) nazwę firmy producenta i adres jej siedziby;

6) numer świadectwa homologacji;

7) w przypadku wydania warunkowego świadectwa homologacji – termin jego ważności.

§ 19.
1. Warunkowe świadectwo homologacji może być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacznych uchybień pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych.

2. Producent, któremu wydano warunkowe świadectwo homologacji, w terminie wskazanym w świadectwie homologacji, usuwa uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu systemu informatycznego i przedstawia w tym terminie poprawiony system informatyczny do powtórnego testu homologacyjnego.

3. Przeprowadzając powtórny test homologacyjny, w przypadku uprzedniego wydania warunkowego świadectwa homologacji, minister może ograniczyć zakres testu do obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego zakwestionowanych podczas poprzedniego testu homologacyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia podczas testu homologacyjnego, że uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu systemu informatycznego zostały usunięte, minister wydaje świadectwo homologacji na czas nieokreślony.

5. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, minister wydaje decyzję o cofnięciu warunkowego świadectwa homologacji.

§ 20.
1. Producent posiadający dla systemu informatycznego świadectwo homologacji niezgodne z obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych zgłasza dostosowany system informatyczny do procedury homologacji w terminie dostosowawczym.

2. W przypadku niezgłoszenia systemu informatycznego do procedury homologacji w terminie dostosowawczym, minister z urzędu wydaje decyzję o cofnięciu, z dniem upływu terminu dostosowawczego, świadectwa homologacji systemu informatycznego wydanego producentowi.

3. Jeżeli zgłoszony w okresie dostosowawczym system informatyczny nie został dostosowany do obowiązującej wersji wymagań homologacyjnych, minister wydaje decyzję o cofnięciu z dniem upływu okresu przejściowego świadectwa homologacji systemu informatycznego wydanego producentowi.

4. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o cofnięciu świadectwa homologacji systemu informatycznego wydanego producentowi wraz z jego uzasadnieniem.

§ 21.
Producenci, których system informatyczny przed dniem ogłoszenia rozporządzenia jest stosowany w urzędach pracy do obsługi rynku pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, zgłoszą system informatyczny do homologacji zerowej.
§ 22.
1. Homologacja zerowa systemu informatycznego, o której mowa w § 21, polega na przeglądzie dokumentacji systemu informatycznego oraz przeprowadzeniu testu działania systemu informatycznego.

2. Z przeglądu dokumentacji systemu informatycznego sporządza się raport, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do jego ustaleń.

4. W przypadku zgłoszenia przez producenta w terminie, o którym mowa w ust. 3, uwag i zastrzeżeń do raportu, sporządza się niezwłocznie protokół uzgodnień dotyczących poprawy dokumentacji systemu informatycznego.

5. W czasie przeprowadzenia testu działania systemu informatycznego badaniu podlega system informatyczny w zakresie:

1) zgodności z dostarczoną dokumentacją;

2) bezpieczeństwa i niezawodności;

3) obsługi sytuacji wyjątkowych.

6. Do homologacji zerowej systemu informatycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 7, z wyjątkiem ust. 4 pkt 2 lit. a, § 8 i 9, § 10 ust. 1 i 3, § 12 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, § 15 oraz § 16.

§ 23.
1. Świadectwo homologacji dla systemu informatycznego, o którym mowa w § 21, wydaje się z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Świadectwo homologacji, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę wydania;

2) nazwę i numer wersji systemu informatycznego;

3) poziom organizacyjny, na jaki udzielono homologacji;

4) nazwę firmy producenta i adres jej siedziby;

5) numer świadectwa homologacji;

6) termin ważności.

§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz.1428).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama