| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanego dalej „Programem”, oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki.

§ 2.
1. Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym na realizację Programu następuje po złożeniu wniosku o pożyczkę, zawierającego listę tematów realizowanych w ramach Programu.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 3.
1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do dnia 15 każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

§ 4.
1. Zwrot pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

2. Środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.

§ 5.
W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.
§ 6.
1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki, w przypadku, o którym mowa w § 5, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »