| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf przewozu lotniczego

Na podstawie art. 202 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. Nr 186, poz. 1818) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stawki za przewóz towarów zgłaszane są na żądanie Prezesa Urzędu.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Taryfy przewozu lotniczego stosowane w regularnych przewozach lotniczych, o których mowa w art. 198 ust. 2 ustawy, zgłasza się Prezesowi Urzędu w formie pisemnej lub przy użyciu telefaksu, poczty elektronicznej lub teleksowej łączności lotniczej, w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Taryfa przewozu lotniczego zgłoszona w terminie, o którym mowa w art. 198 ust. 2 ustawy, może być stosowana w przewidzianym terminie, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia taryfy Prezes Urzędu nie wydał decyzji o jej wycofaniu albo wstrzymaniu.

2. Stawki za przewóz towarów zgłoszone na żądanie Prezesa Urzędu mogą być stosowane, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia tych stawek Prezes Urzędu nie wydał decyzji o jej wycofaniu albo wstrzymaniu.

3. Przy ustalaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego przedstawienia dodatkowych informacji, których przewoźnik nie umieścił w uzasadnieniu zgłoszenia, a które mogą mieć wpływ na ocenę zgłoszonej taryfy przewozu lotniczego za transport pasażerów, a w szczególności:

1) kosztów pełnych rejsu, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

2) kosztów operacyjnych rejsu, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu, z wyszczególnieniem kosztów dystrybucji biletów lotniczych, w tym kosztów prowizji agencyjnej za sprzedaż tych biletów;

3) kosztów obsługi i przewozu jednego pasażera w rejsie, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

4) współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich w rejsie wraz z pojemnością samolotu operującego na trasie, na której ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

5) zestawienia wszystkich taryf przewozu lotniczego wraz z przypisanymi do nich warunkami ich stosowania, obowiązujących pomiędzy parą punktów lub parą państw, których dotyczy zgłoszona taryfa;

6) struktury taryfowej na danej trasie stanowiącej zestawienie wszystkich rodzajów taryf przewozu lotniczego stosowanych przez przewoźników na danej trasie.

2. W przypadku stawek za przewóz towarów, o których mowa w § 3 ust. 3, Prezes Urzędu może żądać od przewoźnika lotniczego przedstawienia informacji dotyczących w szczególności:

1) wszystkich stawek za przewóz towarów stosowanych w przewozie lotniczym wraz z przypisanymi do nich warunkami stosowanymi przez składającego zgłoszenie oraz innych przewoźników operujących pomiędzy parą punktów lub parą państw, których dotyczy zgłoszona stawka;

2) kosztów pełnych rejsu przeznaczonego tylko do przewozu towarowego, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu;

3) kosztów operacyjnych rejsu przeznaczonego tylko do przewozu towarowego, na którym ma być stosowana taryfa przewozu lotniczego podana w zgłoszeniu.

3. Żądanie przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje bieg terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, do czasu dostarczenia tych informacji.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Przepisów § 3 ust. 1 oraz § 4 rozporządzenia nie stosuje się do przewoźników z państw członkowskich Unii Europejskiej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »