| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zainteresowana osoba ubiegająca się o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub, w przypadku niewykonywania pracy, do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) informację o obywatelstwie;

4) informację o miejscu zameldowania;

5) informację o poziomie i kierunku wykształcenia;

6) informację o ukończonych szkoleniach i studiach podyplomowych;

7) informację o wymaganym do uzyskania licencji stażu pracy na stanowisku, na którym wnioskodawca wykonywał zadania odpowiednio: w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;

8) wskazanie licencji zawodowej, o którą ubiega się wnioskodawca;

9) informację o posiadanej licencji zawodowej, dacie jej nadania oraz organie, który wydał decyzję o jej nadaniu;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z posiadaniem licencji zawodowej.

§ 2.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających poziom i kierunek wykształcenia;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie szkoleń lub studiów podyplomowych, o których mowa odpowiednio w art. 92 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 3 oraz w art. 94 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w zakresie zatrudnienia, o których mowa odpowiednio w art. 92 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 oraz w art. 94 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) oświadczenie o niekaralności;

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Kserokopię dokumentu lub zaświadczenia w języku obcym wnioskodawca przedkłada wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego przedkładają zaświadczenie wydane przez pracodawcę, u którego wykonywały zadania w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tych zadań.

§ 3.
Wniosek o nadanie licencji zawodowej pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego nieodpowiadający wymogom określonym w § 1 i 2 zwraca się wnioskodawcy bez rozpatrzenia.
§ 4.
Licencje zawodowe pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego są numerowane w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 października 2004 r. (poz. 2393)

LICENCJE ZAWODOWE POŚREDNIKA PRACY ORAZ DORADCY ZAWODOWEGO NUMERUJE SIĘ:

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »