reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej i elektronicznej, przy czym:

1) formą elektroniczną jest zapis treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzony przy użyciu aktualnego programu komputerowego, udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) formą papierową jest wydruk zapisu treści wniosku, sporządzonego w sposób, o którym mowa w pkt 1, podpisany przez wnioskodawcę.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) szczegółowy opis projektu wraz z uzasadnieniem;

2) pełnomocnictwo, jeżeli ustanowił pełnomocnika;

3) oświadczenie:

a) że wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku, które ma być objęte dofinansowaniem w ramach projektu, odpowiada wysokości wynagrodzenia pracownika finansowanego ze środków własnych, zatrudnionego przez wnioskodawcę na takim samym stanowisku – jeżeli projekt dotyczy zatrudnienia pracownika,

b) o zaliczeniu podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowalnego – jeżeli podatek od towaru i usług jest zaliczony jako koszt kwalifikowalny.

§ 3.
Oświadczenia wymienione w § 2 pkt 3 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.
§ 4.
1. Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 2:

1) w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucję zarządzającą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 21 dni;

2) osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

2. Instytucja zarządzająca, na piśmie, zawiadamia podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu, o miejscu i terminie składania wniosku co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do jego składania.

§ 5.
1. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia do instytucji wdrażającej prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami wymienionymi w § 2.

2. Instytucja wdrażająca potwierdza złożenie wniosku poprzez wpisanie daty jego złożenia na wniosku.

§ 6.
1. Instytucja wdrażająca, w przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub wniosku bez dokumentów wymienionych w § 2, wzywa wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia dokumentów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 lub w § 4 ust. 1 pkt 1, o fakcie tym informując wnioskodawcę.

§ 7.
1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, zawierające informacje określone w rozporządzeniu, uważa się za wnioski złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

3. W 2004 r. wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 składa się w terminie do dnia 15 listopada.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 listopada 2004 r. (poz. 2435)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama