reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób rejestracji przebiegu imprez masowych przez ich organizatorów, a także minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie utrwalonego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych.
§ 2.
Utrwalanie obrazu i dźwięku powinno odbywać się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej.
§ 3.
1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku są:

1) ogrodzenie zewnętrzne obiektu, granica terenu, na którym odbywa się impreza masowa;

2) kasy biletowe na terenie imprezy masowej (w przypadku imprezy odpłatnej);

3) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;

4) ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej, w tym drogi dla służb ratowniczych i drogi ewakuacyjne;

5) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

6) sektory dla uczestników imprezy masowej;

7) płyta boiska, scena itp.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.

§ 4.
1. Do utrwalania obrazu i dźwięku mogą służyć przeznaczone do tego celu urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, przenośne lub wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu (systemu dozorowego) oraz odpowiednie dla tych urządzeń nośniki informacji.

2. Utrwalenia obrazu i dźwięku można dokonywać na środkach technicznych przeznaczonych do utrwalania obrazu i dźwięku, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD oraz innych nośnikach – właściwych dla danego rodzaju urządzenia, zwanych dalej „nośnikami".

§ 5.
1. Urządzenia utrwalające obraz powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi.

2. Urządzenia utrwalające obraz wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowych CCTV stosowanych w zabezpieczeniach, przy czym urządzenia utrwalające obraz powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych.

3. Przenośne urządzenia, o których mowa w § 4 ust. 1, powinny rejestrować obraz z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych.

§ 6.
1. Jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników imprezy masowej, przy czym:

1) dla potrzeb identyfikacji obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 120 % wysokości ekranu;

2) dla potrzeb rozpoznania obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 50 % wysokości obrazu.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą także przedmiotów używanych przez uczestników imprezy masowej do popełnienia czynu zabronionego, w tym przedmiotów i substancji, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

3. Jakość obrazu, określona w ust. 1, dotyczy również utrwalania zachowania osób w sytuacjach dynamicznych, związanych z przemieszczaniem się tych osób na terenie imprezy masowej.

4. Urządzenia, o których mowa w § 4, powinny utrwalać obraz barwny.

§ 7.
1. Utrwalony dźwięk powinien umożliwić identyfikację haseł, okrzyków i zachowań uczestników imprezy masowej w określonych strefach obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

2. Urządzenia rejestrujące dźwięk powinny zapewniać możliwość rejestracji sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6 000 Hz przy minimalnej dynamice 50 dB.

§ 8.
1. Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk powinny być obsługiwane przez organizatora imprezy masowej.

2. Utrwalania przebiegu imprez masowych organizowanych w stałych, specjalnie do tego celu przeznaczonych i przygotowanych miejscach dokonuje się przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wchodzących w skład systemu rejestracji obrazu (systemu dozorowego).

3. Utrwalenia przebiegu imprez masowych organizowanych w innych miejscach niż określone w ust. 2 można dokonywać również przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 9.
1. Po utrwaleniu obrazu i dźwięku użyty nośnik należy zaopatrzyć w metrykę informacyjną zawierającą w szczególności następujące dane:

1) datę, czas, miejsce oraz nazwę utrwalonej imprezy masowej;

2) imię i nazwisko osoby utrwalającej przebieg imprezy masowej;

3) typ i rodzaj użytego do utrwalenia urządzenia, wraz z charakterystyką techniczną jego oprzyrządowania;

4) warunki oświetleniowe panujące w trakcie rejestracji obrazu z podaniem w szczególności warunków atmosferycznych, pory dnia i rodzaju źródeł światła;

5) dane techniczne użytego nośnika;

6) informację o ewentualnej awarii urządzenia lub uszkodzeniu nośnika.

2. Nośnik powinien być należycie zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, przed uszkodzeniami oraz dostępem osób nieuprawnionych.

§ 10.
Dopuszcza się możliwość stosowania urządzeń rejestrujących niespełniających wymogów określonych w rozporządzeniu nie później niż do dnia 1 marca 2005 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama