REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2856

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) tryb i warunki czasowego wycofywania pojazdów z ruchu;

2) wysokość opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

3) wzory dokumentów stosowanych w związku z czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) organie rejestrującym – rozumie się przez to starostę właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu;

3) właścicielu pojazdu – rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu albo podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy.

§ 2.
1. W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dowód rejestracyjny;

2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

3) tablice rejestracyjne.

§ 3.
Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, że:

1) pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący;

2) do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu właściciel pojazdu dołączył wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4.
Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

1) przyjmuje wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne;

3) wystawia w dwóch egzemplarzach decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) zamieszcza w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: „Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia .....”, podając datę, do kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to podpisem oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, a następnie kartę pojazdu zwraca właścicielowi pojazdu;

5) przekazuje do Centralnej Ewidencji Pojazdów informację o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, podając numer rejestracyjny oraz numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz okres, na jaki pojazd został wycofany z ruchu.

§ 5.
1. Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

1) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

2) decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu, z uwzględnieniem art. 78a ust. 4 ustawy.

3. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy, opłatę powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

§ 7.
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2856)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DECYZJI O CZASOWYM WYCOFANIU POJAZDU Z RUCHU]

Załącznik nr 2

WZÓR DECYZJI O CZASOWYM WYCOFANIU POJAZDU Z RUCHU

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA