REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 123

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. poz. 2856, z 2005 r. poz. 1266 oraz z 2010 r. poz. 524) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę albo wojewodę mazowieckiego, albo organ rejestrujący, właściwy do rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;",

b) w pkt 3 wyrazy "któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy";

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy, jeżeli jest wymagane.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

1) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

2) decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu, z uwzględnieniem art. 78a ust. 4 ustawy.

3. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu, z uwzględnieniem art. 78a ust. 4a i 4c ustawy.

4. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy, na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.";

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.

2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4a ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu i po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy, również po potwierdzeniu w centralnej ewidencji pojazdów wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu albo po przedłożeniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym w przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.";

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz. 123)

WZÓR WNIOSKU O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-19
  • Data wejścia w życie: 2022-01-31
  • Data obowiązywania: 2022-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA