| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 maja 2005 r.

w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach, utworzonemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Dz. U. Nr 24, poz. 212), zwanemu dalej „Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a) opracowywania i doskonalenia technologii produkcji roślin na gruntach ornych, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych technologii produkcji,

b) hodowli chmielu i tytoniu,

c) systemów produkcji rolniczej,

d) ekologii i zwalczania chwastów,

e) biologii plonowania i jakości produktów roślinnych,

f) systemów nawożenia i uprawy roli,

g) biologicznych metod podnoszenia żyzności gleby,

h) agrometeorologii i klimatycznej rejonizacji produkcji roślinnej,

i) gleboznawstwa i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

j) oceny przyczyn i stopnia degradacji gleb, zanieczyszczenia gleb oraz opracowania zasad ich ochrony i rekultywacji,

k) baz danych i informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej kraju,

l) organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej,

m) regionalizacji produkcji rolniczej;

2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2));

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej i kształtowania środowiska rolniczego;

3) upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

5) udzielanie informacji naukowej i technicznej w zakresie technologii produkcji roślinnej i kształtowania środowiska rolniczego oraz oddziaływania systemów gospodarowania w rolnictwie na środowisko przyrodnicze;

6) opracowywanie analiz i ocen, w tym dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie badań dotyczących upraw, nawożenia i gleboznawstwa, a także propozycji wykorzystania w kraju osiągnięć światowych w tej dziedzinie;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

§ 3.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, którego głównym wykonawcą jest Instytut, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu wieloletniego jest minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;

3) uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »