reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Laboratorium referencyjnym do badań zawartości tłuszczu w mleku jest Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, zwane dalej „laboratorium referencyjnym”.
§ 2.
Laboratorium referencyjne w ramach systemu badania zawartości tłuszczu w mleku:

1) prowadzi międzylaboratoryjne badania porównawcze, w tym gromadzi i przetwarza dane dotyczące wyników tych badań;

2) przygotowuje i przesyła do laboratoriów wykonujących badania zawartości tłuszczu w mleku, zwanych dalej „laboratoriami”:

a) harmonogram międzylaboratoryjnych badań porównawczych na dany rok kalendarzowy – w czwartym kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą prowadzone badania,

b) próby do międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz instrukcję wykonania tych badań,

c) harmonogram przygotowania prób wzorcowych do sprawdzania poszczególnych metod badania zawartości tłuszczu w mleku na dany rok kalendarzowy – w czwartym kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym próby wzorcowe będą przesyłane,

d) próby wzorcowe, o których mowa w lit. c.

§ 3.
1. Laboratoria uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, o których mowa w § 2 pkt 1, co najmniej dwa razy w roku.

2. W ramach międzylaboratoryjnych badań porównawczych laboratorium referencyjne przesyła każdorazowo do laboratoriów po dziesięć prób do międzylaboratoryjnych badań porównawczych o różnej zawartości tłuszczu, w których zawartość tłuszczu została oznaczona przy użyciu metody referencyjnej.

3. Laboratorium, po przeprowadzeniu badania przy użyciu prób, o których mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie zawierające wyniki badania, które niezwłocznie przesyła do laboratorium referencyjnego.

4. Laboratorium referencyjne porównuje wyniki badania, o których mowa w ust. 3, z wynikami otrzymanymi po przeprowadzeniu badania zawartości tłuszczu w mleku przy użyciu metody referencyjnej i przesyła informację o wyniku dokonanego porównania do laboratorium.

5. Dopuszczalne odchylenia dla wyników badań zawartości tłuszczu w mleku, stwierdzone w wyniku porównania, o którym mowa w ust. 4, laboratorium referencyjne określa zgodnie z normami statystycznymi ISO.

§ 4.
Laboratorium referencyjne przesyła do ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia międzylaboratoryjnych badań porównawczych, listę laboratoriów, które wzięły udział w tych badaniach.
§ 5.
1. Laboratorium referencyjne przesyła do laboratoriów próby wzorcowe, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, na podstawie pisemnych zapotrzebowań składanych przez laboratoria.

2. Zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) wskazanie ilości prób wzorcowych – w litrach;

2) częstotliwość, z jaką próby wzorcowe powinny być przesyłane.

3. Do prób wzorcowych laboratorium referencyjne dołącza:

1) wynik badania zawartości tłuszczu w próbie wzorcowej przy użyciu metody referencyjnej;

2) instrukcję zawierającą wytyczne dotyczące:

a) przechowywania prób wzorcowych,

b) przygotowania prób wzorcowych przed wykonaniem badania,

c) wykonania badania,

d) oceny wyników badań.

§ 6.
W przypadku gdy do oznaczania zawartości tłuszczu w mleku w laboratoriach jest stosowana:

1) metoda Gerbera, próby wzorcowe, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, wykorzystuje się:

a) do sprawdzania:

– każdej nowej partii tłuszczomierzy,

– tłuszczomierzy będących w użyciu – przynajmniej raz w roku,

– każdej nowej partii odczynników,

b) do badania, jeżeli nastąpiła zmiana personelu wykonującego badania zawartości tłuszczu w mleku;

2) metoda automatyczna, próby wzorcowe, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, wykorzystuje się:

a) każdorazowo – przed przystąpieniem do badań i po zakończeniu badań,

b) przynajmniej co 150 próbkę, w której jest oznaczana zawartość tłuszczu.

§ 7.
Laboratorium referencyjne przesyła do ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału, listę laboratoriów, które korzystały z prób wzorcowych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c.
§ 8.
Laboratoria przechowują, przez okres co najmniej pięciu lat od końca roku, w którym dokumenty zostały sporządzone:

1) kopie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 3;

2) informacje otrzymywane od laboratorium referencyjnego, o których mowa w § 3 ust. 4;

3) wyniki badań zawartości tłuszczu w próbach wzorcowych, przeprowadzanych:

a) przy użyciu metody referencyjnej,

b) przez laboratoria.

§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J.J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama