| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Szkolenia”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Szkolenia” (Dz. U. Nr 252, poz. 2525) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o:

a) nabytym w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniu w realizacji szkoleń dla rolników,

b) bazie dydaktyczno-lokalowej, która będzie wykorzystywana przy realizacji projektu,

c) liczbie zatrudnionych wykładowców,

d) kwalifikacjach i doświadczeniu wykładowców,

e) nieprowadzeniu działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami, środkami i urządzeniami do produkcji rolnej lub leśnej, z wyjątkiem wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu dotyczącego szkoleń z zakresu zwiększania konkurencyjności działalności leśnej,

f) niepowierzaniu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu innym podmiotom,

g) nieprowadzeniu, w ramach projektu, zajęć edukacyjnych stanowiących element realizacji programu nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych oraz w szkołach wyższych;

2) harmonogram realizacji projektu – z podziałem na etapy;

3) szczegółowy program szkoleń;

4) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

5) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

6) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

– albo aktualne zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru;

8) aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tej ewidencji;

9) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie istnieje obowiązek uzyskania przez wnioskodawcę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej;

10) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone.

2. W przypadku gdy do realizacji projektu będzie wykorzystywana baza dydaktyczno-lokalowa, która nie stanowi własności wnioskodawcy, wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie o możliwości wykorzystywania tej bazy do realizacji projektu, podpisane przez jej posiadacza.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. W przypadku wniosku dotyczącego projektu, który ma być realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 dołącza się:

1) kopię umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu, określającej w szczególności podział zadań zaplanowanych w ramach projektu między poszczególne podmioty;

2) informację dotyczącą każdego z podmiotów, zawierającą:

a) określenie formy prawnej prowadzonej działalności oraz nazwę albo imię i nazwisko,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów istnieje obowiązek wpisu,

e) adres,

f) numery telefonu i faksu,

g) adresy poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli podmiot posiada takie adresy,

h) dane osoby upoważnionej do reprezentowania lub pełnomocnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e–g oraz pkt 4–10 składa się odrębnie dla każdego z podmiotów.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 oraz § 2a ust. 1 pkt 2, składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Jeżeli po dniu 1 sierpnia 2005 r. wnioskodawca złożył wniosek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Szkolenia”, który nie zawierał informacji lub do którego nie zostały dołączone dokumenty wymagane przepisami niniejszego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 grudnia 2005 r. (poz. 2148)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »