reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy „Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zwanemu dalej „ministrem”, przekazuje się następujące informacje:”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego. Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się następujące informacje:”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy;”,

– pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie;”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:”;

4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, obejmujące jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.”;

6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informacje określone w części III.4 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.4 pkt 3.9 tego załącznika;”.

§ 2.
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama